13
Le waminì bìo
Ká ĩ lá dà wee bío hã sìí-viò bíoní, lè le Dónbeenì wáayi tonkarowà bíoní, ká ĩ yí wa ɓa nùpua, se ĩ ka lòn ɓírínɓoónì na ɓa wee ɓúa, tàá hɔ̃n-dɛ̀ɛ ɓúi na ɓa wee vṹaa. Ká ĩ lá dà wee fɛɛ le Dónbeenì ɲi-cúa à na ɓa nùpua yi, á zũ le Dónbeenì bìo na sà yi, lè mu bìo na ká ɓúenɓúen, hàrí ká ĩ lá dó ĩ sĩi le Dónbeenì yi á dà wee hóoní hã ɓúaa mí lara yi, ká ĩ yí wa ɓa nùpua, se ĩ bìo ɲúhṹ mía. Hàrí ká ĩ lá wee lá ĩ níi bìo à sanka na ɓa nì-khenia yi, á dà wee khòn bìo á ĩ tà le lònbee yi bìa ká bìo yi* ká ĩ yí wa ɓa nùpua, á ĩ pá máa yí dɛ̀ɛ ɓúi mu yi.
Yìa wa ɓa nùpua wón wee wé dàń mí sĩi hĩ̀. O wee wé mu tentemu lè ɓa nùpua. O yí máa dí yandee. O yí máa khòn. O yí máa dé míten. O yí máa wé nìyi-wárá. O yí máa bàrá mí bìo bìa ká bìo yahó. O sĩi yí máa cĩ̀ fùafùa. Ɓa wó khon làa wo ó o máa ɓua mu mí yi. Yìa wa ɓa nùpua á sĩi máa wé wa mu bìo na yí térénna bìo yi, o sĩi wee wé wa ho tũ̀iá poni bìo yi. Yìa wa ɓa nùpua á mu bìo ɓúenɓúen wee wé kúu yi. Mu bìo ɓúenɓúen yi, o wee tà le Dónbeenì bìo, á dé mí sĩi le yi. O wee hĩ̀ mí sĩi mu bìo ɓúenɓúen yi.
Le waminì lée dɛ̀ɛ na máa vé máa mi. Le Dónbeenì ɲi-cúa fɛɛrowà bìo á khíi vé. Hã bíoní na a nùpue yí zũ á bíoró ɲii khíi bàrá. Mu bìo zũńló á khíi vé. Mu bon. Wa bìo zũńló á ɲii yí sú, á le Dónbeenì ɲi-cúa na wa wee fɛɛ á ɲii mún yí máa sí. 10 Ɛ̀ɛ ká mu bìo na ɲii sú pã̀ahṹ khíi dɔ̃n, bṹn ká bìo ɲii yí sú á à vé. 11 Mi loń, bìo á ĩ fù lé o háyónza, á ĩ bíoní, lè ĩ yilera, làa bìo á ĩ zũ lé mu bìo yara, bṹn ɓúenɓúen á mu háyónmu wi yi. Ká bìo á ĩ yìo yòó tɔ̃n, á ĩ ló mu háyónmu yi. 12 Hã laà na kà wán, á bìo wa wee mi ka sùiyóon. Ɛ̀ɛ ká ho pã̀ahṹ mu khíi dɔ̃n wa wé è mi mu bìo ɓúenɓúen wéréwéré. Hã laà na kà wán á ĩ Dónbeenì zũńló ɲii dĩǹ yí sú. Ɛ̀ɛ ká ho pã̀ahṹ mu khíi dɔ̃n, á ĩ zũńló làa de ɲii ì sí, làa bìo lerɛ́n mí bɛɛre zũnáa mi. 13 Bìowa bìo tĩn wi bĩ́n á máa vé hùúu máa mi. Bṹn lé le waminì, lè le sĩidéró le Dónbeenì yi làa bìo wa pan bìo le Dónbeenì dó mí ɲii le mí ì wé. Ká mu mí bìo tĩn tĩ́ahṹ á le waminì lé dìo po bìo ká.
* 13:3 «á ĩ tà le lònbee yi bìa ká bìo yi» Le Dónbeenì bíonì vɔ̃n-kĩ́a ɓúi yi, á bìo kà lé bìo bía: «á nɔn ĩten ɓa cĩ̀ína.»