14
Le Dónbeenì Hácírí bè-hãnii ɓúi bìo
Àwa, á mi wã́a bè le waminì wɔ̃hṹ na á ĩ zéenía làa mia, à mu bìowa wéro pànká na le Dónbeenì Hácírí wee na à mi wé cà lè mi sĩa ɓúenɓúen, sɔ̃̀nkú le Dónbeenì ɲi-cúa fɛɛró. Yìa wee bío hã bíoní na á nùpue yí zũ, wón yí máa bío lè ɓa nùpua, o wee bío lè le Dónbeenì. Nùpue yí máa ɲí bìo ó o wee bío. Le Dónbeenì Hácírí pànká wee wé ò o bío hã bíoní na á nùpue yí dà máa zũń. Ká yìa wee fɛɛ le Dónbeenì ɲi-cúa, wón wee bío lè ɓa nùpua. O wee wé à ɓa kèrètĩ́ɛwa sĩidéró le Dónbeenì yi va lè mí yahó, o wee hení ɓa sĩa, á hĩ̀í hã. Yìa wee bío hã bíoní na á nùpue yí zũ, wón wee wé ò orɛ́n mí dòn sĩidéró le Dónbeenì yi va lè mí yahó. Ká yìa wee fɛɛ le Dónbeenì ɲi-cúa wee wé á ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure sĩidéró va lè mí yahó. Ĩ wee fan à mi ɓúenɓúen wé bío hã bíoní na á nùpue yí zũ. Ɛ̀ɛ ká mi màhã́ wee fɛɛ le Dónbeenì ɲi-cúa á mu ù wé sĩ miì á à poń bṹn. Yìa wee fɛɛ le Dónbeenì ɲi-cúa wón bìo cũ̀nú wi po yìa wee bío hã bíoní na á nùpue yí zũ, se o ɓúi ɓɛ̀n wee dàń bĩní tã́ní hã bíoní mu à ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure sĩidéró le Dónbeenì yi va làa yahó.
Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, ká ĩ wã́a lá ɓueé bía hã bíoní na á nùpue yí zũ á nɔn mia mí dòn, á ĩ kɛńló mi cɔ̃́n cũ̀nú lá à wé ho yɛ́n? Ĩ yí dà máa séení mia ká mu yínɔń bìo ɓúi na le Dónbeenì zéenía làa mi, tàá mu bìo zũńló á ĩ zéenía làa mia, tàá le Dónbeenì ɲi-cúa á ĩ fɛɛra nɔn mia, tàá kàránló ɓúi á ĩ nɔn mia. Mi loń hã sĩ̀-ɓúania, ho cã́ahṹ tàá ho coohṹ, ká hã ɓúaró yí bò bìo wán á ɓa à zũń bìo hã wee bío kaka? Lé o yɛ́n á à dĩ̀n dĩ̀n á à lá hã hĩa sĩ̀a ká a yí ɲá bìo le tĩ̀nɓúaní bía wéréwéré? Minɛ́n mún bìo ka kà síi. Hen ká mi wee bío hã bíoní na á nùpue yí zũ, à nùpue na dà à tã́ní hã á mía, á ɓa à wé kaka à ɲínáa bìo mi wee bío? Hã à kɛń lòn bín-conconwà. 10 Ho dĩ́míɲá yi á hã sìíwà boo, ká hã ɓúenɓúen wi lè mín bíonì á sìí na ɓàn bíonì kúará mía hón mía. 11 Ká yìa wee bío làa mi á ĩ hĩ́a yí máa ɲí bíoní, bṹn ká ĩ ka lòn nì-hãni o cɔ̃́n, ó orɛ́n mún ǹ kɛń lòn nì-hãni ĩnɛ́n cɔ̃́n. 12 Minɛ́n mún bìo ka kà síi. Bìo mi wee cà mu bìowa na le Dónbeenì Hácírí wee na wéró pànká lè mi sĩa ɓúenɓúen, á mi cén bánbá à mi cà bìo wee wé à ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure sĩidéró le Dónbeenì yi va lè mí yahó.
13 Àwa, yìa wee bío hã bíoní na á nùpue yí zũ ko ò o fìo le Dónbeenì yi ò o wé dàń hã tã́ní à ɓa nùpua ɲí. 14 Hen ká ĩ wee fìo lè hã bíoní na á nùpue yí zũ, á ĩ hácírí dén á à kɛń ho fìoró wán, ká ĩ yí máa le ĩ yi à wéráa ho. 15 Àwa, á lé mu yɛ́n á ĩ ì wé? Ĩ ì fìo lè hã bíoní na á nùpue yí zũ lè ĩ hácírí, ká ĩ mún pá à le ĩ yi á à fìo lè le bíonì na ɓa nùpua zũ à ɓa ɲí. Ĩ ì sío hã lení lè hã bíoní na á nùpue yí zũ lè ĩ hácírí, ká ĩ mún pá à le ĩ yi á à sío lè le bíonì na ɓa nùpua zũ à ɓa nùpua ɲí. 16 Ká wa yí máa wé làa bṹn, ká yìa wee wé ho bárákà déró fìoró lè hã bíoní na á nùpue yí zũ lè mí hácírí á bìa ká á à wé kaka à tàráa ho «*Amiina» ho fìoró mu vaa véeníi. 17 Hàrí à ũ bárákà déró fìoró mu wé se kaka, á bìa yí ɲá ho máa yí cũ̀nú ho yi.
18 Ĩ wee dé le Dónbeenì bárákà, lé bìo hã bíoní na á nùpue yí zũ, á ĩnɛ́n wee bío po mi ɓúenɓúen. 19 Ɛ̀ɛ ká ɓa kèrètĩ́ɛwa kúaa mín wán, á hã bíoní bìo hònú na á ĩ ì bío làa ba lè le bíonì na ɓa zũ á ĩ ì bío á à kàrán làa ba, á ĩ wa á po hã bíoní muaaseé pírú na á ĩ ì bío làa ba na á nùpue yí zũ.
20 Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, mi yí wé lòn háyúwá mi yilera yi. Mu bè-kora dã́ní yi bṹn mi wé lòn háyúwá. Ká mi màhã́ wé leéka mi yiwa lòn yèn-tĩnia sa. 21 Bìo kà lé bìo túara le Dónbeenì bíonì vũahṹ yi:
«Ĩ ì dĩ̀n hã sìí-viò nùpua wán
á à bíoráa lè ĩ nìpomu lè hã bíoní na ɓa yí máa ɲí.
Hàrí ká ĩ wó bṹn,
á ĩ nìpomu pá máa ɲí ĩ cɔ̃́n.»*
22 Lé bṹn á hã bíoní na á nùpue yí zũ hɔ̃́n bíoró wee zéení làa bìa yínɔń ɓa kèrètĩ́ɛwa le ɓa níi mía ɓa kèrètĩ́ɛwa bìo yi. Bṹn bè-zéenínii so yahó yí sã́ ɓa kèrètĩ́ɛwa. Ká le Dónbeenì ɲi-cúa hɔ̃́n fɛɛró ɓɛ̀n wee zéení lè ɓa kèrètĩ́ɛwa le le Dónbeenì wi làa ba. Bṹn yahó yí sã́ bìa yínɔń ɓa kèrètĩ́ɛwa. 23 Mi loń. Ká ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure nùpua ɓúenɓúen lá kúaa mín wán síi, á ɓa ɓúenɓúen wee bío hã bíoní na á nùpue yí zũ, ó o ɓúi na dĩǹ yí zũ ɓa kèrètĩ́ɛwa bìo yara, tàá o ɓúi na yínɔń o kèrètĩ́ɛ ɓueé dɔ̃n, á ɓa so máa bío le mi wee khée le? 24 Ɛ̀ɛ ká ɓa ɓúenɓúen wee fɛɛ le Dónbeenì ɲi-cúa, ó o ɓúi na yínɔń o kèrètĩ́ɛ, tàá o ɓúi na dĩǹ yí zũ ɓa kèrètĩ́ɛwa bìo yara ɓueé dɔ̃n, á ɓa so máa le mí yiwa, á máa zũń le mí wó khon bìo ɓa wee ɲí bìo yi le? 25 Bìo wi ɓa yiwa na á nùpue yí zũ, á bìo ò zũń. Hón pã̀ahṹ so yi, ká ɓa màhã́ lií ɓúrá á à ɓùaaní le Dónbeenì ká ɓa à bío: «Tũ̀iá poni, le Dónbeenì ɓɛ̀ntĩ́n wi làa mia.»
Ɓa kèrètĩ́ɛwa kúeemínwánló bìo
26 Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, á bìo wã́a ko mu wé le mu yɛ́n? Hen ká mi wé kúaa mín wán, ká yìa yú lení ò o sío le, ká yìa yú bìo o ò kàrán làa bìa ká, ò o kàrán ɓa. Ká yìa le Dónbeenì zéenía làa bìo ɓúi ò o zéení mu, ká yìa yú hã bíoní na á nùpue yí zũ bíoró pànká, ò o bío hã, ká yìa ɓɛ̀n yú hã tã́níló pànká, ò o tã́ní hã. Bṹn ɓúenɓúen á à dàń ǹ séení ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure à ɓa sĩidéró le Dónbeenì yi wíoka fárá dĩ̀n. 27 Ká ɓa ɓúi wi mi tĩ́ahṹ á wee bío hã bíoní na á nùpue yí zũ, á bṹn ko làa nùpua nùwã ɲun, tàá nùwã tĩn à wé mu. Ká yìa wé bía mí bìo, à yìa so ɓɛ̀n bío mí bìo, ò o ɓúi mún wé tã́ní bìo ɓa nì-kéní kéní wee bío. 28 Ká yìa á à tã́ní mu mía, á ɓànso ko ó o wé tɛ́tɛ́, ò o bío le le Dónbeenì mí yi.
29 Ká mu lé ɓa ɓúi wee fɛɛ le Dónbeenì ɲi-cúa, á bán nùwã ɲun tàá nùwã tĩn á ko ɓa wé bío ká bìa ká wee và mí yiwa bìo hã ɲi-cúa mu wi à ɓa ɓua lè míten wán. 30 Ká le Dónbeenì zéenía bìo ɓúi là a ɓúi mi tĩ́ahṹ, á yìa lá wee bío ko ò o wé tɛ́tɛ́ ká a día le bíonì na wón ɓànso yi. 31 Ká mu wee wé kà, á mi ɓúenɓúen dà wé è fɛɛ le Dónbeenì ɲi-cúa, yìa wé bía mí bìo, á yìa á à bío mí bìo, bèra a na à mi ɓúenɓúen yí ho kàránló, à mún yí le sĩ-heɓúee. 32 Yìa wee fɛɛ le Dónbeenì ɲi-cúa ko ò o zũń míten ò o yí wé mu concon. 33 Le Dónbeenì yí wa bìo na lùnkaa. Bìo wee wé ho hɛ́ɛrà bṹn lé bìo le Dónbeenì wa. Bṹn lé bìo mu wee wéráa bìa bìo sã̀ le Dónbeenì yi kuio ɓúenɓúen yi.
34 Ká ɓa kèrètĩ́ɛwa wé kúaa mín wán, á ɓa hã́awa ko ɓa wé tɛ́tɛ́. Níi yí nɔn ɓa yi à ɓa bío. Ɓa ko ɓa wé liiní míten làa bìo ɓa *zúifùwa làndá bíaráa mu. 35 Ká ɓa wi à ɓa zũń bìo ɓúi yara, à ɓa tùa bṹn lè mí bárání mí zĩní yi. Mu yí se ò o hã́a bío ɓa kèrètĩ́ɛwa kúeemínwánló yi.
36 Mi wee leéka le le Dónbeenì bín-tente so ló mínɛ́n cɔ̃́n le? Tàá mu so lé minɛ́n mí dòn á le bìo sã̀ yi le? 37 Hen ká a ɓúi wee leéka le mí lé le *Dónbeenì ɲi-cúa fɛɛro, tàá ɓànso wee leéka le mí yú le Dónbeenì bìo wéró pànká, à ɓànso zũń mu le bìo á ĩ túara nɔn mia kà lé o Ɲúhṹso bìo na ó o bò henía. 38 Ká yìa yí tà mu, á le Dónbeenì máa tà wón bìo.
39 Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, á bìo mi wã́a ko mi cà lè mi sĩa ɓúenɓúen lé le Dónbeenì ɲi-cúa fɛɛró, à bìa wee bío hã bíoní na á nùpue yí zũ à mi mún yí hè. 40 Bìo here, lé à mu ɓúenɓúen wé làa bìo mu koráa, à mu yí lùnka.
* 14:21 Mi loń Ezayii vũahṹ 28.11