15
O Krista vèeró bìo
Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, le Dónbeenì bín-tente na á ĩ buera nɔn mia, lé dén á ĩ bĩnía wee leéka bìo làa mia. Lé lerɛ́n á mi tà bìo á bò yi lè mi sòobɛ́ɛ. Lerɛ́n lé dìo á à kã̀ní mia ká mi wee ɓua le sese làa bìo á ĩ bueraráa le nɔn mia. Ká bṹn mía se mi tà le bìo coon.
Ho kàránló na bìo ɲúhṹ wi po hìa ká, hìa ĩnɛ́n ĩ bɛɛre yú á nɔn mia le hìa kà: O *Krista húrun wa bè-kora bìo yi làa bìo mu túararáa le Dónbeenì bíonì vũahṹ yi. Ɓa nùuna a, á mu wizooní tĩn zoǹ, ó o vèera làa bìo mu túararáa le Dónbeenì bíonì vũahṹ yi. O zéenía míten là a Piɛre, bṹn mɔ́n ó o màhã́ zéenía míten lè mí tonkarowà pírú ɲun. Bṹn mɔ́n á wàn zàwa lè wàn hĩ́nni na po khĩá-hònú ó o zéenía lè míten làa cúekúee. Ɓa cɛ̀rɛ̀ɛ pá yìo wi lua hàrí lòn zuia. Ɓa nùwã yɛn ɓúi lé bìa húrun ɓa tĩ́ahṹ. Bṹn mɔ́n ó o zéenía míten là a Zaaki, á màhã́ zéeníanáa míten lè mí tonkarowà ɓúenɓúen. Bìo ó o zéenía míten lè ɓa ɓúenɓúen vó, ó o mún zéenía míten lè ĩnɛ́n na ka lòn za na teró cú wán. Mu bon, ĩ lé ɓa tonkarowà ɓúenɓúen mɔ́n dí. Ɓa yàá yí ko ɓa ve mi làa tonkaro, lé bìo á bìa bìo sã̀ le Dónbeenì yi á ĩ beéra lò. 10 Bìo á ĩ karáa ho zuia, lé le Dónbeenì sãamu pànká yi. Á le sãamu na le wó làa mi á yí tò, ɓùeé. Ĩ sá ho tonló á lò bon po ɓa tonkarowà na ká ɓúenɓúen. Ɛ̀ɛ ká mu yínɔń ĩnɛ́n lè ĩ pànká á wó mu. Lé le Dónbeenì sãamu lé bìo nɔn á ĩ dàńna wóráa mu. 11 Lé bṹn bìo yi, à mu wé ĩnɛ́n loo, tàá ɓarɛ́n loo, se dìo kà lé le bíonì na wa wee bue, á lé lerɛ́n mi tà bìo.
Ɓa nì-hía vèeró bìo
12 Ká mu lé o *Krista vèeró bìo á wa wee bue, á lée webio nɔn á mi tĩ́ahṹ á ɓa ɓúi wee bíoráa le ɓa nì-hía máa vèe? 13 Ká ɓa nì-hía máa vèe bìo bon, se o Krista mún yí vèera. 14 Ká a Krista yí vèera, se bìo wa wee bue ɲúhṹ mía, á bìo mi tà yi mún mía. 15 À bè bṹn wán, á se wa lé ɓa sabín-fũ̀aalowa, lé bìo wa bía kɛ̃́nkɛ̃́n le le Dónbeenì vèenía o Krista léra ɓa nì-hía tĩ́ahṹ. Ká mu bon ká ɓa nì-hía máa vèe, se bìo á wa le le Dónbeenì vèenía o Krista mún yí bon. 16 Ká ɓa nì-hía yí dà máa vèe, se o Krista mún yí vèera. 17 Ɛ̀ɛ ká a Krista yí vèera, se bìo mi tà yi ɲúhṹ mía, á mi bè-kora pá ɲà mi ɲúná yi. 18 Mu yàá po bṹn, mu wee zéení le bìa tà a Krista bìo á húrunnáa á bìo yáara ɓúenɓúen. 19 Ká mu lé le mukãnì na wa wi yi hã laà na kà wán mí dòn bìo yi á wa dóráa wa sĩa o Krista yi, se wa miinà po ɓa nùpua na ká ɓúenɓúen miinà.
20 Ɛ̀ɛ ká a Krista ɓɛ̀ntĩ́n vèera bìo bon. Bìo á mu bè-yáa wee zéení le ho dĩ́nló á à be è wé se, lé bṹn bán síi ó o Krista vèeró bìo mún wee zéení le ɓa nì-hía à vèe. 21 O nùpue nì-kéní lé yìa nɔn á ɓa nùpua wee híráa, lé bṹn ɓàn síi ó o nùpue nì-kéní lé yìa mún nɔn á ɓa nì-hía wee vèeráa. 22 Bìo ɓa nùpua ɓúenɓúen wee hí lé bìo ɓa lée sìí dà-kéní là a Adãma, lé bṹn á ɓa ɓúenɓúen mún ǹ vèe, ɓa páaníló là a Krista bìo yi. 23 Ká ho vèeró mu màhã́ à wé làa bìo mu sã̀náa mín. O Krista lé yìa dú ɓa ɓúenɓúen yahó lòn bè-yáa. Bṹn mɔ́n ó o ɓuenló pã̀ahṹ á bìa bìo sã̀ a yi màhã́ à vèe. 24 Hón pã̀ahṹ so yi ká mu bìo ɓúenɓúen ɲúhṹ á à ɓúe. O Krista á à ɓúe hã pànká sũmáa ɓànsowà lè mí sìíwà ɓúenɓúen na yí máa mi ɲúná ká a bĩní ì na le bɛ́ɛnì o Maá Dónbeenì yi. 25 Mu bon, o Krista ɓueé lá le bɛ́ɛnì fúaa bìo ó o ɓúrá mí zúkúsa mí tá á bò mí zeǹ wán.* 26 O zúkúso na o ò yáa ho mɔ́n lé mu húmú. 27 Mu bon, mu túara le Dónbeenì bíonì vũahṹ yi le le Dónbeenì dó mu bìo ɓúenɓúen o tá. Ká lé le Dónbeenì dó mu bìo ɓúenɓúen o tá, se mu wee zéení le le Dónbeenì na dó mu dén níi ló. 28 Ká a Krista khíi wi mu bìo ɓúenɓúen ɲúhṹ wán, ó orɛ́n na lé o Za á ɓɛ̀n ǹ dé míten le Dónbeenì tá. Bṹn ká le Dónbeenì na lá dó mu bìo ɓúenɓúen o tá, á à wé mu bìo ɓúenɓúen bɛ́ɛ.
29 Ká ɓa nì-hía yí máa vèe, á lée webio á bìa wee bátízé míten ɓa bìo yi á wee cà? Lée webio nɔn ɓa wee wéráa mu? 30 Á warɛ́n ɓɛ̀n lée webio nɔn á wa wee zàanínáa wa mukãní làa wizooní. 31 Wizonle lée wizonle ká ĩ wee sánsá mu húmú. Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, ĩ wee bío bṹn lé bìo á bìo wa Ɲúhṹso Yeesu Krista wee wé mi tĩ́ahṹ á ĩ sĩi wan bìo yi. 32 Ho Efɛɛze yi, á ĩ lò bon ɓa nùpua níi yi lè ĩ san làa zĩ́n-bùaa. Ká mu lé ho dĩ́míɲá bìo mí dòn bìo yi á ĩ wóráa mu se lé ho cũ̀nú yɛ́n á ĩ yú? Ká ɓa nì-hía yí máa vèe, se le bíonì na kà bìo bon: «Mi wé wa dí ká wa a ɲu, lé bìo wa yìró húrun se mu vó.» 33 Mi yí khà miten: «Lé o nùpue na térénna ò o wee bè là a bè-kora wéro á hĩ́a wé là a bìo síi.» 34 Á mi cén tĩní mi yìo, à mi khí mu bè-kora wéró yi. Ɓa ɓúi wi mi tĩ́ahṹ á yí zũ le Dónbeenì. Ĩ wee bío kà síi à hã nìyio dí mia.
Wa sãnía yèrèmáló bìo
35 Ɛ̀ɛ ká ɓa ɓúi pá wee tùa le ɓa nì-hía vèeró á à wé kaka síi. Ɓa sãnía á à kɛń kaka ɓa vèeró pã̀ahṹ? 36 Mi ɓɛ̀ntĩ́n lé ɓa bɔ̃́nbúwá. Mi loń, hen ká a ɓúi dù dɛ̀ɛ ɓúi bɛɛre, ká le yí sũ̀na, á yí ló bìo le lá karáa wán, á le so ò dàń lé á yòó dã le? 37 Mu bìo na hà yòó ló yínɔń bṹn mi dù, mu ɓàn bɛɛre lé dìo á mi dù. Mu dà á wé wɛɛ́nì tàá bè-dínii ɓúi. 38 Bìo á le bìo hĩ́a wéráa, bṹn sã̀ le Dónbeenì yi. Mu bè-dínii ɓúenɓúen bìo na mu wee lé à sàráa sìí yínɔń dà-kéní. 39 Á bìa yìo wi lua ɓúenɓúen sãnía yínɔń dà-kéní. Ɓa nùpua, ɓa sároń bùaa, ɓa ɲínzàwa lè ɓa cezàwa ɓúenɓúen sãnía wi ká hã ɓúenɓúen màhã́ wi mín ɲúná yi. 40 Ho wáayi bìowa semu wi mí dòn làa bìa yìo wi lua na wi ho tá yi semu. 41 Le wii semu wi mí dòn, ho pĩihṹ semu wi mí dòn, á hã mànàayio semu wi mí dòn. Á hã mànàayio mu lè mí dà-kéní kéní semu pá wi mín ɲúná yi.
42 Lé bṹn lè ɓa nì-hía vèeró bìo lée dà-kéní. Hen ká ɓa sãnía hĩ́a lií dó ho tá yi làa bìo le bɛɛre wee dìráa bìo síi, à hã soo. Ká hã hĩ́a vèera, à hã sìí yèrèmá á máa bĩní hí. 43 Hã sãnía na ɓa nùuna, á cùkú mía, hã yí dà bìo ɓúi máa wé. Ká hã hĩ́a vèera à hã cùkú wé à pànká kɛń. 44 Hã sãnía na wee nùu, hɔ̃́n bìo sã̀ ho dĩ́míɲá na kà yi. Ká hã khíi vèera, á hã a yèrèmá á bìo ò sĩ̀ ho wáayi yi. Bìo hã sãnía na bìo sã̀ ho dĩ́míɲá yi wiráa, lé bṹn ɓàn síi á hã sãnía na bìo sã̀ ho wáayi yi mún wiráa.
45 Mu so yí túara le Dónbeenì bíonì vũahṹ yi kà síi le? «O Adãma na lé o yahón nùpue, á le Dónbeenì wó ó o yìo wi lua.»§ Ká a *Krista na lé o mɔ́ndɛ́n Adãma wón lé ho wáayi nùpue na wee na le mukãnì. 46 Bìo dú ho yahó yínɔń hã sãnía na bìo sã̀ ho wáayi, hã sãnía na bìo sã̀ ho dĩ́míɲá yi lé hĩ̀a dú ho yahó. Ho wáayi sãnía hɔ̃́n wi làa mɔ́n. 47 O yahón nùpue na má lè le tĩ́ní wón bìo sã̀ ho tá yi. Ká a «ɲun níi nùpue» bìo sã̀ ho wáayi. 48 Bìa bìo sã̀ ho tá yi ka làa yìa má lè le tĩ́ní bìo síi. Ká bìa bìo sã̀ ho wáayi yi, bán ɓɛ̀n ka làa yìa bìo sã̀ ho wáayi bìo síi. 49 Bìo wa láráa ho tá yi nùpue sìí, lé bṹn wa mún khíi láráa ho wáayi nùpue sìí.*
50 Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, bìo á ĩ wi à ĩ zéení làa mia, lé à mi zũń le wa yí dà máa kɛń hen na le Dónbeenì wee dí mí bɛ́ɛnì yi lè wa sãnía na bìo sã̀ ho dĩ́míɲá yi. Mu bìowa na dà wee yáa níi yí dà máa kɛń bìo yí dà máa yáa yi. 51 Mi ɲí bìo kà. Ĩ ì zéení bìo ɓúi na le Dónbeenì lá sà yi làa mia: Mu yínɔń wa ɓúenɓúen lé bìa à hí. Ká ɓa nì-hía làa bìa yìo wi lua lé warɛ́n ɓúenɓúen sìí á à yèrèmá. 52 Mu ù wé fùafùa, lè le yère kèɓúenló bìo síi, ho pã̀ahṹ na le bũaanì sã á à ɲí yi le mɔ́ndɛ́n wizonle zoǹ. Ká le bũaanì mu sã ɲá, á ɓa nì-hía á à vèe, á sãnía à yèrèmá, á wã́a máa bĩní máa hí hùúu. Ká warɛ́n na yìo wi lua, á sãnía à yèrèmá. 53 Mu bon, hã sãnía na wee hí à soo, á ko hã yèrèmá à wé hĩ̀a yí dà máa hí máa soo. 54 Ká hã sãnía na wee hí à soo á khíi yèrèmáa á wó hĩ̀a yí dà máa hí máa soo, bṹn ká bìo túara le Dónbeenì bíonì vũahṹ yi kà màhã́ wã́a ɲii ì sí:
«Húmú, ũ fũuhṹ fá á mu vóráa.
55 Húmú, ũ pànká wi wen?
Húmú, ũ hĩnì na ũ wee táaráa wi wen?»
56 Mu húmú hĩnì na mu wee táaráa lé mu bè-kohó. Á bìo ɓɛ̀n wee na à mu bè-kohó yíráa ho pànká wa wán lé o *Mɔyiize làndá. 57 Ɛ̀ɛ ká wa wee dé le Dónbeenì bárákà, lerɛ́n na wó á wa dàńnáa mu húmú wa Ɲúhṹso Yeesu Krista pànká yi.
58 Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni na á ĩ wa làa sòobɛ́ɛ, bṹn lé bìo nɔn á mi fárá tĩn, à yí día le ɓa dèké mia. Mi ca mi kuio o Ɲúhṹso tonló sáró yi. Lé bìo mi wã́a zũ le le lònbee na mi wee lá a Ɲúhṹso bìo yi á yínɔń kã́amáa.
* 15:25 Mi loń Lení vũahṹ (Psaumes) 110.1 15:27 Mi loń Lení vũahṹ (Psaumes) 8.6 15:32 Mi loń Ezayii vũahṹ 22.13 § 15:45 Mi loń Bìo ɲúhṹ ɓúɛɛníi vũahṹ (Genèse) 2.7 * 15:49 Le Dónbeenì bíonì vɔ̃n-kĩ́a ɓúi yi á bìo kà lé bìo túara: Lé bṹn á mi mún wa láráa ho wáayi nùpue sìí. 15:54 Mi loń Ezayii vũahṹ 24.8 15:55 Mi loń Ozee vũahṹ 13.14