16
Le wárí na cɔ̃n nɔn ho Zeruzalɛɛmu kèrètĩ́ɛwa yi
Mi wã́a le wa khíi zo le wárí na wee cã à séenínáa bìa bìo sã̀ le Dónbeenì yi na wi ho Zeruzalɛɛmu yi tũ̀iáwà yi. Ĩ bía bìo le wárí cãló mu bìo ko mu wéráa á nɔn ho Kalasii kèrètĩ́ɛwa kuure yi vó. Minɛ́n mún wé làa bṹn bìo síi. Hã dimaasiwa ɓúenɓúen à mi nì-kéní kéní wárí na mi sá yú ɓúi á mi bàrá mí dòn làa bìo mi dàráa mu. Bèra a na à mi wã́a yí pa ĩ ɓuenló mi cɔ̃́n à bío le mi ì cãnáa wárí. Ĩ khíi ɓueé dɔ̃n mi cɔ̃́n, á ɓa nùpua na á minɛ́n mi bɛɛre hueekaa lé bán á ĩ ì fé mi hãmu bìo á à túa hã vɔ̃nna à bè wán á à na yi, á ɓa à ɓua à varáa ho Zeruzalɛɛmu. Ká ĩnɛ́n ĩ bɛɛre pá ko à ĩ ɓua mu varáa, á ɓa à bè làa mi.
Bìo ó o Poole wi ò o wé
Ĩ wi à ĩ ɓuen mi cɔ̃́n, ká ĩ màhã́ à kã́a ho Maseduana kɔ̃hṹ yi á à ɓuennáa. Ɲún-sĩ á ĩ ɓueé cãaka làa mia cúa-yɛn, ɲún-sĩ á le tɛ̀ɛnì pã̀ahṹ ɓúenɓúen á ĩ yàá à wé mi cɔ̃́n. Bṹn ká mi wã́a à yí mi á à séení á ĩ vaá dãnáa hen na á ĩ bò ò va yi. Mu bon, ĩ yí wi à ĩ ɓuee mi mia làa miló kà síi ká ĩ khĩí. Ĩ wi à ĩ ɓuee cãaka làa mia ká a Ɲúhṹso tà mu. Bìo kà wán, á ĩ ì kɛɛní ho Efɛɛze lóhó yi á ho *Pãntekoote á à yí mi bĩ́n. Lé bìo á ton-beenì sáró ɲii hɛ́ra día nɔn miì bĩ́n, á bìa wi ɓa hè ho sáró mún boo.
10 Ká a Timɔtee ɓueé dɔ̃n mia, à mi sábéré à mi wíoka a ɓua, lé bìo ó o wee sá a Ɲúhṹso tonló lè ĩnɛ́n bìo. 11 O ɓúi yí zùań wo yi. Ká a khíi bĩnía wà à ɓuen ĩ cɔ̃́n, à mi séení a ò o ɓueé dã làa hɛ́ɛrà. Ĩ pan wo, orɛ́n lè wàn zàwa na bò làa wo.
12 Ká mu lé wàn za Apoloosi, wón á ĩ henía sĩi á à yí cúa-yɛn le o bè lè wàn zàwa na bĩnía wà à ɓuen mi cɔ̃́n à ɓuennáa, ká a sĩi ɓɛ̀ntĩ́n yí tà le vɛɛnì mu bìo bìo kà wán. Ĩ zũ mu le pã̀ahṹ na ò o yí le níi yi, o ò ɓuen.
O Poole bíoní véení
13 Mi tĩní mi yìo, mi fárá dĩ̀n mi sĩidéró le Dónbeenì yi. Mi zéení le mi lé ɓa nùpua na sĩa hereka, á pànkáwá wi. 14 Mi bè-wénia ɓúenɓúen á mi wé wé lè le waminì.
15 Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, le ĩ pá bĩní hení bìo dà-kéní bìo na mia. Mi zũ a Sitefanaasi lè mín zĩi nùpua. Mi zũ le ho Akayii kɔ̃hṹ ɓúenɓúen yi, á ɓarɛ́n lé bìa nín-yání tà a Ɲúhṹso bìo. Mi mún zũ le ɓa dɛ̀ɛnía bánbáa wee séení bìa bìo sã̀ le Dónbeenì yi. 16 Àwa, bán nùpua so síi, làa bìa làa ba lɛɛ́ra ho tonló yi, á mi wé tà día le ɓa dí mi yahó. 17 Bìo á wàn zàwa Sitefanaasi là a Akayikuusi, là a Fɔɔtunatuusi á ɓueé ɓúɛɛkío mi á ɓɛ̀ntĩ́n lée bìo na wan ĩ sĩi làa sòobɛ́ɛ. Lé bìo á bìo mi yí dà máa wé máa na miì bìo mi khɛ̀ra làa mi bìo yi, lé bṹn á ɓarɛ́n wó mi lahó yi. 18 Ɓa ɓɛ̀ntĩ́n hĩ̀ína ĩ sĩi làa bìo ɓa wee wéráa mu làa mia pɔ̃̀nna cɛ̀rɛ̀ɛ yi. Ɓa nùpua mu síi á mi wé kɔ̃̀nbi.
Le tɛ̀ɛníi
19 Ɓa kèrètĩ́ɛwa kuio na wi ho Azii kɔ̃hṹ yi á wee tɛ̀ɛní mia. O Akilaasi là a Pirisiiye lè ɓa kèrètĩ́ɛwa na wee ɓuee kúee mín wán ɓa cɔ̃́n, á wee tɛ̀ɛní mia wa Ɲúhṹso yèni yi. 20 Wàn zàwa ɓúenɓúen wee tɛ̀ɛní mia. Minɛ́n mún tɛ̀ɛníka mín yi sese.
21 Lònbìo lé ĩnɛ́n Poole lè ĩ nín-bia á wee túa le tɛ̀ɛníi ì na mia.
22 Ká a ɓúi yí wa a Ɲúhṹso mi tĩ́ahṹ, à mi lén wo mi tĩ́ahṹ. «Maranataa», le wa Ɲúhṹso ɓuen.
23 Le wa Ɲúhṹso Yeesu *Krista sãamu à kɛń làa mia. 24 Ĩ ɓɛ̀ntĩ́n wa mia lè ĩ sĩi ɓúenɓúen wa páaníló là a Yeesu Krista bìo yi. *Amiina!