Ho ɲun níi vũahṹ na ó o Poole túara nɔn ho
Korɛnte
kèrètĩ́ɛwa kuure yi
Vũahṹ túaró ɲúhṹ
O Poole lé yìa wíokaa túara ho vũahṹ na kà nɔn ho Korɛnte kèrètĩ́ɛwa kuure yi. Sã́ni ò o túa ho, à bṹn ɓa ɓúi ɓa tĩ́ahṹ lá pã́ a Poole mu bìo le o yínɔń o Yeesu *Krista tonkaro.
Ká a Poole màhã́ túara ɓa yi, á zéenía mí bìo yahó làa ba. O le mí wa ɓa ɓúenɓúen, á wi à ɓa bĩní wé sĩ.
O nín-yání zéenía bìo ó o lò bonnáa, làa bìo le Dónbeenì séeníanáa wo (1.1-11). Hã bín-zàwa na wi orɛ́n làa ba pã̀ahṹ ó o bía dã́ní yi, á zéenía le lé o Yeesu nɔn le ɲii mí yi à mí ɲì ɓa zeǹ wán. O Poole vũahṹ ɓúi yi ó o zá làa ba, ɛ̀ɛ ká ho vũahṹ na kà yi ó o le mí sĩi wan làa sòobɛ́ɛ bìo ɓa tà yèrèmáa mi yilera lè mi wárá bìo yi (1.12–7.16).
O Poole le ho Korɛnte kèrètĩ́ɛwa wé hɛ́n mí níní à wéráa mu hãmu séení ho Zeruzalɛɛmu kèrètĩ́ɛwa na lé ɓa nì-khenia (8–9).
Ho vũahṹ mu lii véeníi, ó o Poole zá làa bìa le o yínɔń le Dónbeenì tonkaro, á zéenía le ɓa bìo yí bon (10–13).
1
Le tɛ̀ɛníi
Mu lé ĩnɛ́n Poole na le Dónbeenì lè mí sĩi bìo á wó là a Yeesu Krista tonkaro, lè wàn za Timɔtee á wee tɛ̀ɛní ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure na wi ho Korɛnte lóhó yi ho Akayii kɔ̃hṹ yi. Wa mún wee tɛ̀ɛní bìa bìo sã̀ le Dónbeenì yi na wi ho kɔ̃hṹ mu ɓúenɓúen yi Le wàn Maá Dónbeenì lè wa Ɲúhṹso Yeesu Krista wé mu sãamu làa mia, à na ho hɛ́ɛrà mia.
O Poole wee dé le Dónbeenì bárákà
Le le khòoníi à bìo sĩ̀ wa Ɲúhṹso Yeesu *Krista ɓàn Maá yi. Wón na lé o maá na zũ le màkárí, á wee hení wa sĩa fɛ́ɛɛ. O wee hení wa sĩa le lònbee na wee yí wɛn ɓúenɓúen yi, bèra a na à warɛ́n ɓɛ̀n dàń dĩ̀n bṹn wán à henínáa bìa lò wee be sĩa, à ɓa yí le sĩ-heɓúee na warɛ́n wa bɛɛre yú le Dónbeenì cɔ̃́n. Mu bon, làa bìo síi á le lònbee wee yíráa wɛn dà khĩí o Krista bìo yi, lé làa bṹn síi á le sĩ-heɓúee na wa wee yí le Dónbeenì cɔ̃́n o Krista pànká yi á wa wee yí puuní. Hen ká wa lò wee be, se lée bèra a na à mi yí le sĩ-heɓúee, à mún kã̀ní. Ɛ̀ɛ ká wa yú le sĩ-heɓúee, se lée bèra a na à minɛ́n mún yí le à bè yi dàń láráa le lònbee dà-kéní kéní na warɛ́n wee lá. Mi sĩadéró le Dónbeenì yi á wa láa yi binbirì. Bìo mi páanía le lònbee yi làa wɛn, á wa ɓɛ̀n mún zũ le mi mún páanía le sĩ-heɓúee na wa yú yi làa wɛn. Mu bon, wàn zàwa lè wàn hĩ́nni kèrètĩ́ɛwa, wa ko wa zéení bìo sá wɛn ho Azii kɔ̃hṹ yi làa mia. Wa lá le lònbee bĩ́n làa sòobɛ́ɛ. Le lònbee mu ɓɛ̀ntĩ́n wó herera wa wán fúaa wa yàá lá máa dàń le. Wa yàá lá wee leéka le le máa ká wɛn. Wa ɓɛ̀ntĩ́n lá wee leéka le ɓa à ɓúe wɛn. Lé bṹn nɔn á wa yí dó wa sĩa waten yi à wa dó hã le Dónbeenì na wee vèení ɓa nì-hía yi. 10 Le Dónbeenì lé dìo kã̀nía wɛn bṹn húmú so síi yi, á le pá à bĩní ì kã̀ní wɛn. Mu bon, wa láa mu yi le le pá wé è kã̀ní wɛn. 11 Minɛ́n mún séení wɛn lè mí fìoró. Lé bṹn á à na ká mu sãamu na wa à yí ɓa cɛ̀rɛ̀ɛ fìoró pànká yi, á ɓa nùpua cɛ̀rɛ̀ɛ á à bè yi á à déráa le Dónbeenì bárákà wa bìo yi.
O Poole khínía mí vɛɛnì yi
12 Bìo wa sĩa wee zéení làa wɛn lé bṹn wa sĩa wee wa bìo yi, mu lé bìo wa wee ɓua lè waten ho dĩ́míɲá yi lè mu húaaràmu, lè le yi na wee ce, dìo wee lé le Dónbeenì cɔ̃́n, sɔ̃̀nkú bìo wa ɓuan lè waten minɛ́n dã́ní yi. Mu yí wó lè hã sãnía bè-zũńminì pànká, ká mu wó le Dónbeenì sãamu pànká yi. 13 Mu bon, wa vɔ̃nna na wa wee túa na mia á wa yí máa túa bè-vio ɓúi yi ká mu yínɔń bìo mi wee kàrán làa bìo mi wee ɲí hã yi. Ĩ láa mu yi le mi ì ɲí bìo wa túara wéréwéré. 14 Mi dĩǹ yí ɲá bìo kà ɓúenɓúen: Mi dà à zã̀maka wa bìo yi, làa bìo á warɛ́n mún ǹ zã̀makaráa mi bìo yi nɔ̀nzoǹ na wa Ɲúhṹso Yeesu ù ɓuen yi.
15 Ĩ láa bṹn yi. Lé bṹn nɔn á ĩ lá wi à ĩ ɓuee lé mi cɔ̃́n vé, bèra a na à mi séení mi hã cúa-ɲun. 16 Mu bon, ĩ lá wi à ĩ ɓuee dĩ̀n mi cɔ̃́n vé à ɓuennáa hen ho Maseduana yi. Ká ĩ bĩnía, á ĩ tĩ́n ɓueé dĩ̀n mi cɔ̃́n à mi séení mi à ĩ dàń varáa ho *Zudee kɔ̃hṹ. 17 Bìo á ĩ bía le ĩ wé kà à mu yí wó so wee zéení le ĩ láa yi mía le? Hen ká ĩ le ĩ wé bìo, à ĩ so wé mu là a ɲiní ɲun ɓànso bìo síi le, yìa wee tà ho ũuu ho zuia ká ho yìró ò o le ɓùeé lòn nùpue na yí zũ Dónbeenì le? 18 Le Dónbeenì na máa wé yèrèmá mí ɲii lé ĩ sɛɛ́ràso. Hã ɲi-cúa na wa wee fɛɛ na mia yínɔń ũuu làa ɓùeé. 19 Le Dónbeenì Za, o Yeesu Krista, yìa á ĩnɛ́n là a Silivɛ̃n là a Timɔtee bía bìo nɔn mia ɲi-cúa yínɔń ũuu làa ɓùeé. Mu bon, o ɲi-cúa lée ũuu mí dòn. 20 Orɛ́n lé yìa lé ho ũuu na wee zéení le bìo ɓúenɓúen na le Dónbeenì dó mí ɲii le mí ì wé lé ho tũ̀iá. Lé bṹn nɔn á lé orɛ́n Yeesu *Krista mu á wa wee bè yi à tàráa wa amiina à déráa ho cùkú le Dónbeenì yi. 21 Lé lerɛ́n nɔn á warɛ́n làa mia wee dàń fárá dĩ̀n wa páaníló là a Krista yi. Lé lerɛ́n mí bɛɛre hueekaa wɛn, 22 á bò mí fĩ̀iminì wán. Le dó mí Hácírí wa sĩa yi, à zéení le bìo le dó mí ɲii le mí ì na wɛn á le è wé máa khí.
23 Ĩ wee báa mu ɲii wán le Dónbeenì yahó á à dé ĩ mukãnì ì na mu bìo yi, le bìo nɔn á ĩ yí bĩnía yí ɓuararáa mi cɔ̃́n ho Korɛnte yi, lé bìo á ĩ yí wi à ĩ ɓóoní mia. 24 Wa yí wi à wa kĩ̀kã́ mia à mi dé mi sĩa, lé bìo wa zũ le mi sĩadéró o Krista yi fárá tĩna, á wa wi à wa séení mia bèra a na à mi sĩa wa.