2
Àwa! Á ĩ wã́a le ĩ máa ɓuen mi cɔ̃́n lé bìo á ĩ yí wi à ĩ tĩ́n vɛ́ɛní mi yiwa. Ká ĩ vɛ́ɛnía mi yiwa, á lé ɓa yɛ́n wã́a dà à wɛɛ́ ĩ sĩi, bìo á bìa dà à wɛɛ́ ĩ sĩi lé bán á ĩ vɛ́ɛnía yiwa. Lé bṹn nɔn á ĩ túararáa ho vũahṹ mu. Ĩ lá ɓuara mi cɔ̃́n ho pã̀ahṹ mu yi, á mi bìo lá à vɛ́ɛní ĩ yi, ká minɛ́n lé bìa ɲɔǹ lá ko mi wɛɛ́ ĩ sĩi. Mu bon, ĩ ɓɛ̀ntĩ́n láa mu yi le ká ĩnɛ́n sĩi wan, á minɛ́n ɓúenɓúen sĩa mún ǹ wa. Pã̀ahṹ na á ĩ wee túa ho vũahṹ mu, ká ĩ hácírí yáara fúaa ĩ yàá wá hã yèn-ca-poa. Bìo á ĩ túara ho yi yínɔń à vɛ́ɛní mi yiwa, ká ĩ wi à mi zũń le ĩ wa mia làa sòobɛ́ɛ.
O Poole sɛ́ra día nɔn bìa wó khon làa wo yi
Yìa wó khon làa mi mi tĩ́ahṹ á yí vɛ́ɛnía ĩnɛ́n ĩ dòn yi, mu lé mi ɓúenɓúen á ɓànso vɛ́ɛnía yiwa. Ɓùeé yàá, ĩ bía dà ĩ níi wán, mu lé ɓa ɓúi mi tĩ́ahṹ á ɓànso vɛ́ɛnía yiwa. Wón nùpue so á nùpua cɛ̀rɛ̀ɛ mi tĩ́ahṹ á záráa, á bṹn wã́a à yí o. Hã laà na kà wán á mi sɛ́n mu día na a yi à hení a sĩi, bṹn mía ó o yi ì vá dàkhĩína, á yilera à yáa. Bṹn bìo yi á ĩ wee fìo mu mi cɔ̃́n le mi zéení mu na a yi wéréwéré le mi wa a. Mu bon, ĩ túara ho vũahṹ mu à lońnáa le mi wee bè bìo á ĩ bía nɔn mia yi le. 10 Àwa! Á ĩ wã́a à bío bìo kà à na mia: Hen ká mi wé sɛ́ra nùpue bè-kora día nɔn wo yi, á ĩnɛ́n mún ǹ sɛ́n mu ù día á à na ɓànso yi. Ká ĩ lá ko à ĩ sɛ́n bìo ɓúi día na a ɓúi yi, á ĩ ì sɛ́n mu ù día á à na a yi minɛ́n bìo yi o *Krista yahó. 11 Ĩ wé è wé mu bèra a na ò o *Satãni yí yí sée mi wán, lé bìo á bìo ó o wi ò o wé á wa zũ.
O Poole khon o Tiite yi ho Torowaasi yi
12 Bìo á ĩ vaá dɔ̃n ho Torowaasi lóhó o Krista bín-tente bueró bìo yi, á ĩ mɔn ò o Ɲúhṹso hɛ́ra ĩ tonló sáró wɔ̃hṹ. 13 Ká ĩ yi pá wee dè, lé bìo á ĩ yí yú wàn za Tiite bĩ́n, á bṹn lé bìo nɔn á ĩ dóráa ho Torowaasisa mu cãa wé se, à ĩ wà ɓuara ho Maseduana kɔ̃hṹ wà ɓueé loń le ĩ yí o hen le.
Wa wee fáa hã fũna o Krista pànká yi
14 Ɛ̀ɛ ká mi le wa khòoní le Dónbeenì, lé bìo á le wee dí wa yahó à fáaráa hã fũna fɛ́ɛɛ wa páaníló là a *Krista bìo yi. Le Dónbeenì wee dĩ̀n wa wán à zéenínáa o Krista à ɓa nùpua zũń wo hã lùa ɓúenɓúen yi. O zũńló mu ka lòn sãmu na sĩ á wee bɛ̀nbɛ́n fè hã lùa ɓúenɓúen. 15 Mu bon, wa ka lòn bìo na sãmu sĩ na ó o Krista wee na le Dónbeenì yi, bìa kã̀nía làa bìa wee vĩ́iní míten tĩ́ahṹ. 16 Bìa wee vĩ́iní míten cɔ̃́n á mu ka lòn sãmu na wee na mu húmú, ká bìa kã̀nía cɔ̃́n á mu ɓɛ̀n ka lòn sãmu na wee na le mukãnì binbirì. Yìa yàá dà à sá hón tonló so lée wée. 17 Ɓa nùpua cɛ̀rɛ̀ɛ wee bue le Dónbeenì bíonì à càráa mu bìo, ká warɛ́n yí máa wé làa bán bìo síi. Le Dónbeenì tonkaa wɛn, á wa wee hɛ́n wa yiwa à sáráa hã tonkaa mu tonló le yahó wa páaníló là a Krista bìo yi.