3
Le páaníi fĩnle ton-sáwá bìo
Wa so wi à wa tĩ́n zéení waten làa mia le? Tàá wa so màkóo wi à wa ɓua vũahṹ na wee zéení làa mia le ɓa tonkaa wɛn mi cɔ̃́n làa bìo ɓa ɓúi wee wéráa mu le? Tàá wa bío le mi túa ho ɓúi na wɛn à wa ɓua vaa zéenínáa waten lòn-veere yi le? Minɛ́n mi bɛɛre ka lè mi lé ho vũahṹ na túara wa sĩa yi á ɓa nùpua ɓúenɓúen wee kàrán à zũń. Mu bon. Minɛ́n mi bɛɛre lé ho vũahṹ na ó o *Krista túara á kàràfáa wɛn. Ho yí túara lè le dɛ̀ɛ na ɓa wee túaráa ho vũahṹ wán, ká ho túara lè le Dónbeenì na wi fɛ́ɛɛ Hácírí. Ho yí túara huee wán, ká ho túara ɓa nùpua sĩa yi. Wa wee bío kà, lé bìo wa láa le Dónbeenì yi o Yeesu Krista pànká yi.
Wa yí máa leéka le ho tonló mu wa dà à sá lè wa kùrú pànká. Lé Le Dónbeenì wee na à wa dàń wéráa mu. Lé lerɛ́n nɔn á wa dàńna wóráa le páaníi fĩnle ton-sáwá. Dén páaníi fĩnle so yí yú mí pànká ho làndá na túara yi. Le yú ho le Dónbeenì Hácírí pànká yi. Ho làndá na túara wee wé à ɓa nùpua hí mu húmú binbirì, ká le Dónbeenì Hácírí ɓɛ̀n wee wé à ɓa nùpua yí le mukãnì binbirì.
O *Mɔyiize làndá hĩ́a túara hã hue-pɛnlɛnwà wán.* Ho pã̀ahṹ mu yi á le Dónbeenì cùkú ɲuiíkaa làa sòobɛ́ɛ, fúaa o Mɔyiize yahó wee ɲuiíka ho cùkú mu bìo yi. Bìo ó o Mɔyiize yahó ɲuiíkaró yí máa mía mí cúee, ká a *Isirayɛɛle zàwa yí dàńna yí lora ho yi lé bìo ho wee ɲuiíka dàkhĩína. Ká hón làndá so na wee na ò o nùpue hí á zéenía le Dónbeenì cùkú beenì kà síi, á le Dónbeenì cùkú beenì mu bìo so khíi máa poń bṹn ká mu lé le Dónbeenì Hácírí wee sá mí tonló le? Wa zũ le ho làndá tonló na vaa véeníi á dà à síiní a nùpue ɲúhṹ á cùkú wi. Ká mu ka kà, á ho tonló na wee na ò o nùpue térén so cùkú máa kɛń máa poń bṹn le? 10 Wa yàá dà à bío le ho cùkú na yánkaa wi wã́a yí máa mi, lé bìo á hìa hã laà na kà wán á ɓɛ̀n po po horɛ́n. 11 Mu bon, ká mu bìo na hĩ́a khĩí á cùkú wi, se bìo wee kɛń bĩ́n fɛ́ɛɛ cùkú ɓɛ̀n ǹ poń bṹn cùkú.
12 Á bìo wa dó wa sĩa wee lòoní ho cùkú mu, lé bṹn nɔn wa poní sɛ́nkaa kúaará wee bíoráa. 13 Warɛ́n yí máa wé là a Mɔyiize bìo, wón yánkaa pon mí yahó yi lè le nín-kéní, bèra a na ò o Isirayɛɛle nìpomu yí mi ho cùkú na máa mía véró o yahó mu wán. 14 O Isirayɛɛle nìpomu hácírí fù yí dà máa ɲí le páaníi kĩ́nle vɔ̃nna bíoní na wee kàrán na ɓa yi. Hàrí ho zuia á mu pá ka lè ɓa pon mí yara yi lè le nín-kéní mu. O nùpue páaníló là a *Krista lé bṹn mí dòn wee wé à le nín-kéní mu hɛ́n lén hã yara yi. 15 Mu bon, hàrí ho zuia ká a Isirayɛɛle nìpomu wee kàrán o Mɔyiize vɔ̃nna à ɓa máa zũń hã ɓàn kúará. Mu ka lòn nín-kéní na pon ɓa sĩa yi. 16 Ká yìa tà a Ɲúhṹso bìo à le nín-kéní mu hɛ́n lén o yahó yi. 17 O Ɲúhṹso na bìo bía lé le Dónbeenì Hácírí. O Ɲúhṹso Hácírí hĩ́a wi lahó na yi à hón lahó so nùpua kɛń míten. 18 Warɛ́n ɓúenɓúen na á nín-kéní yí pon yara yi á wee loń mi a Ɲúhṹso cùkú làa bìo ó o nùpue wé mináa mí yahó ho zùɓàlén yi bìo síi. O cùkú mu wee ɲuiíka wa wán. O Ɲúhṹso na lé le Dónbeenì Hácírí á wee wé à wa wé yèrèmá ká wa wà, à kɛń là a bìo síi, à cùkú wé dé wán fɛ́ɛɛ.
* 3:7 Mi loń Léró vũahṹ (Exode) 34.27-35 3:13 Mi loń Léró vũahṹ (Exode) 34.33-35