4
O Poole yí tèéra mí bàra le Dónbeenì tonló sáró yi
Le Dónbeenì lè mí tentemu á kàràfáa ho tonló mu wɛn. Lé bṹn nɔn wa yí máa tèé wa bàra ho sáró yi. Wa yí máa sà waten wéráa bìo, á pã́ hã nìyi-wárá día. Wa yínɔń nì-khàwa, á wa mún yí máa dé yèrèmáló le Dónbeenì bíonì yi. Ká wa wee zéení ho tũ̀iá poni bìo wéréwéré. Wa wee wé kà síi le Dónbeenì yahó bèra a na à ɓa nùpua ɓúenɓúen zũń le wa lé ɓa húaaràwa. Ká le bín-tente na wa wee bue á kúará sà yi, se lé bìa wee vĩ́ á le kúará sà yi cɔ̃́n. Bán nùpua so yí zũ le bín-tente kúará lé bìo ó o *Satãni na wee dí mí bɛ́ɛnì ho dĩ́míɲá yi, á wee wé à ɓa hácíira máa dàń mu kúará zũń à dé mí sĩa le Dónbeenì yi. Ɓa yí máa mi le bín-tente mu khoomu ɲuiíkaró. Bṹn na wee zéení a *Krista cùkú. Mu bon, wa yí máa bío waten bìo ká a Yeesu Krista na lé o Ɲúhṹso lé yìa á wa wee bue bìo. Warɛ́n wa bɛɛre lé mi ton-sáwá o Yeesu bìo yi. Le Dónbeenì yánkaa bía: «Le mu khoomu kɛń le tíbírí lahó yi». Lerɛ́n lé dìo mún wó á mu khoomu wi wa sĩa yi, à wa zũńnáa le cùkú bìo na wee mi a Yeesu Krista yahó yi.
Bṹn bè-beenì so wi warɛ́n na ka lòn sĩ̀a na má lè ho córó yi, bèra à na à ɓa nùpua zũń le ho dàńló na ɓàn síi mía wee lé le Dónbeenì cɔ̃́n, ká ho yí máa lé warɛ́n cɔ̃́n. Le lònbee lè mí sìíwà wee yí wɛn, ɛ̀ɛ ká le màhã́ yí yú sée wa wán. Wa yiwa wee dè, ɛ̀ɛ ká wa hácíira màhã́ pá yí yáara. Ɓa nùpua wee ɲíiní wa sãnía, ɛ̀ɛ ká le Dónbeenì yí pã́ wɛn yí día. Ɓa wee lùiorá wɛn, ɛ̀ɛ ká mu yí máa yáa wɛn. 10 Pɔ̃̀nna ɓúenɓúen ká ɓa wee cà wa ɓúeró yahó làa bìo ɓa wó wó ɓóráa o Yeesu, bèra a na à le mukãnì binbirì na ló a Yeesu cɔ̃́n à mi wɛn wéréwéré. 11 Mu bon, wa wi le mukãnì yi. Ɛ̀ɛ ká ɓa wee cà ɓa ɓúe wɛn pɔ̃̀nna ɓúenɓúen yi o Yeesu bìo yi. Bṹn wee wé bèra a na à le mukãnì binbirì na ló a Yeesu cɔ̃́n à mi wa sãnía na dà à hí yi. 12 Lé kà síi á warɛ́n wee zàanínáa wa mukãní pɔ̃̀nna ɓúenɓúen yi, bèra a na à le mukãnì binbirì na ho pànká mia.
13 Wa páanía le sĩidéró dà-kéní yi. Mu ka làa bìo mu túararáa le Dónbeenì bíonì vũahṹ yi le: «Ĩ bía lé bìo á ĩ dó ĩ sĩi.»* Àwa, á warɛ́n mún dó wa sĩa làa bṹn síi, lé bṹn nɔn á wa mún wee bíoráa. 14 Wa zũ le yìa vèenía o Ɲúhṹso Yeesu lé wón mún ǹ vèení wɛn, lé bìo wa páanía là a Yeesu. O ò páaní ì fé wɛn làa mia yòó bàrá mí cɔ̃́n. 15 Bìo wee wé kà ɓúenɓúen lé minɛ́n bìo yi, bèra a na à ɓa nùpua cɛ̀rɛ̀ɛ wé yí le Dónbeenì sãamu ká ɓa wà. Ká mu wó kà, á ɓa nùpua na à dé le Dónbeenì bárákà á à dé ho cùkú le yi, á wé è dé wán.
Wa khíi yí hã sãnía bè-fĩa
16 Lé bṹn nɔn á wa yí máa tèéráa wa bàra. Hàrí ká wa sãnía pànká wee tĩ̀ yi ká ho wà, á wa hácírí fĩamu bṹn wee dé wán ká mu wà lè hã wizooní. 17 Le lònbee na wee yí wɛn hã laà na kà wán na khíi vé á máa tèé lè ho cùkú beenì na wa khíi yí, hón na máa vé máa mi. 18 Warɛ́n yí máa cà mu bìo na wee mi. Bìo yí máa mi lé bìo wa wee cà. Lé bìo á bìo wee mi yí máa mía, ká mu bìo na yí máa mi bṹn wi bĩ́n fɛ́ɛɛ.
* 4:13 Mi loń Lení vũahṹ (Psaumes) 116.10