5
Wa zũ le ká le wizonle na wa sãnía na lé wa mànákã̀wa zĩní yáara, á le Dónbeenì ì na hã sãnía wa nì-kéní kéníwà yi ho wáayi. Hɔ̃́n mànákã̀wa zĩní so na á nùpue níi yí wó á à kɛń bĩ́n fɛ́ɛɛ. Bìo kà wán á wa yiwa wee vá lé bìo wa wee cà mu lè wa sòobɛ́ɛ à le Dónbeenì na hã sãnía bè-fĩa mu wɛn ho wáayi. Ká wa yú hɔ̃́n sãnía bè-fĩa so, á wa mànákã̀wa máa wé bìo na wee hɛ́ɛka mí bírí á yí yú sãnía. Mu bon, Bìo wa wi hã sãnía na ka lòn zĩní yi á wa yiwa wee vá, á lò wee be. Wa yí le le Dónbeenì fé wa sãnía mí dòn, ká wa wi à le wé hã làa bè-fĩa, bèra a na à hã sãnía na à kɛń bĩ́n fɛ́ɛɛ à zo hã bè-kĩ́a na à hí lahó. Le Dónbeenì mí bɛɛre lé dìo wíokaa wɛn bṹn bìo yi. Le nɔn mí Hácírí wɛn à zéení le bìo le dó mí ɲii le mí ì na, á le è na máa khí. Lé bṹn bìo yi á wa yí máa tèé wa bàra, ká wa ɲɔǹ zũ le bìo wa wi ho tá wán, á wa dã́ní nàyi là a Ɲúhṹso.
Mu bon, bìo wa wee ɓua lè waten á wa wee wé héha làa bìo wa dóráa wa sĩa le Dónbeenì yi, ká mu yínɔń bìo wa wee mi lè wa yìo bìo yi. Wa sĩa hereka, á mu mún lá à wé sĩ wɛn à wa lé ho dĩ́míɲá na kà yi à vaa kɛɛní a Ɲúhṹso nìsã́ní. Hàrí à wa kɛń ho dĩ́míɲá yi, tàá à wa lɛ́n vaa kɛɛní a nìsã́ní, se bìo wa màkóo wi yi lé ho wé bìo sĩ a yi. 10 Lé bìo wa ɓúenɓúen ko à wa khíi vaa dĩ̀n o *Krista yahó ò o cítí. Ká wa wó mu bè-tente tàá ká wa wó mu bè-kora, ó ò sàání wɛn á à héha làa bìo wa nì-kéní kéní wó ho dĩ́míɲá yi.
Wa lè le Dónbeenì bĩnía sĩ o Yeesu pànká yi
11 Bìo wa zũ a Ɲúhṹso kɔ̃̀nbii ɲúhṹ, á wa wee bánbá à ɓa nùpua tà ho tũ̀iá poni. Le Dónbeenì zũ wɛn binbirì, á ĩ wee leéka le minɛ́n mún zũ mi mi sĩa yi. 12 Wa yí máa cà à wa zéení làa mia le mi ko mi tà wa bìo. Bìo mí sĩa á à waráa wa bìo yi lé bṹn wa wee cà, bèra a na à mi dàń bío sĩ́ bìa wee yòoní míten bìo ɓa karáa dã́ní yi, ká bìo ɓa sĩa yi á ɓa yí máa loń. 13 Ká lé bìo wa wee wé lòn khéerowà, lé le Dónbeenì yahó á wa wee wéráa mu. Ká lé bìo wa wee wé lòn nùpua na ɲúná wi bĩ́n, bṹn lé minɛ́n bìo yi. 14 O *Krista waminì pànká ɓùaa wa wán. Wa láa mu yi le orɛ́n lé o nùpue nì-kéní na húrun ɓa nùpua ɓúenɓúen bìo yi, á le Dónbeenì cɔ̃́n á wa ɓúenɓúen páanía húrun làa wo. 15 O húrun ɓa ɓúenɓúen bìo yi bèra a na à bìa yìo wi lua wé yí wé bìo sĩ ɓa yi, ká ɓa wé wé bìo sĩ yìa húrun ɓa bìo yi, á vèera.
16 Lé bṹn bìo yi, á wa wã́a yí máa loń ɓa nùpua làa bìo wa wee mi làa ba à héha lè mu nìpomu. Hàrí ká wa yánkaa wee loń o Yeesu yi làa bṹn bìo, á hã laà na kà wán á wa wã́a yí máa loń wo yi làa bṹn.
17 Hen ká a nùpue páanía là a *Krista, se wón ɓànso lée nì-fĩnle. Mu bè-kĩ́a wã́a khĩína, mu bìo ɓúenɓúen wã́a wó bè-fĩa. 18 Bṹn ɓúenɓúen lé le Dónbeenì wó mu. O Krista pànká yi, á le wó á warɛ́n làa de bĩnía sĩ, á ho tonló na á le le wa sá, lé ho wé à bìa ká mún wé sĩ làa de. 19 Mu bon, o Krista pànká yi, á le Dónbeenì nɔn le níi à ho dĩ́míɲása làa de bĩní wé sĩ. Le wã́a yí máa loń ɓa nùpua ɓúenɓúen bè-kora yi. Le le wa bío na ɓa nùpua na ká yi le ɓa bĩní wé sĩ làa mín.
20 Àwa, á wa lé o Krista tonkarowà, á wee lá le bíonì o Krista yèni yi. Á mu ka lè mu lé le Dónbeenì mí bɛɛre dĩ̀n wa wán á wee bíoráa làa mia. Wa wee ɓónɓóní mia o Krista yèni yi le mi día le le Dónbeenì làa mia bĩní wé sĩ. 21 O Krista yí wó mu bè-kohó yí mɔn, à le Dónbeenì síinía a ɲúhṹ lòn bè-kora wéro bìo síi warɛ́n bìo yi, bèra a na à wa wé ɓa nùpua na térénna le Dónbeenì yahó wa páaníló làa wo bìo yi.