6
Lé kà síi á warɛ́n na lè le Dónbeenì páanía wee sá, á pá wíokaa wee hení mu na mia, le mi yí día le le Dónbeenì sãamu na le wó làa mia bìo wé kã́amáa. Lerɛ́n lé dìo bía mu kà síi:
«Ho pã̀ahṹ na mu ko yi,
á ĩ ɲí ũ fìoró.
Ho kã̀níló wizonle zoǹ,
á ĩ ɓueé séení fo.»*
Àwa, ho pã̀ahṹ na wa wi yi lé ho pɔ̃̀n-tente, ho zuia lé ho kã̀níló wizonle.
Wa yí wi à wa wé bìo ɓúi na hĩ́a na ká wa à wé è khe lè ɓa nùpua, lé bìo wa yí wi à nùpue woon yáa wa tonló yèni. Bìo wa wee sá ɓúenɓúen yi, á wa wee zéení le wa lé le Dónbeenì ton-sáwá. Wa wee hĩ̀ wa sĩa le lònbee lè mí sìíwà, lè le yi vɛ́ɛ yi, ho haró yi, ho kàsó yi, le lònbee na wee yí wɛn ɓa zã̀amáa níi yi, hã ton-heɓúaa sáró yi, mu dãmu fòoró lè le hĩni yi. Wa ɓuan waten lè le yi na wee ce, á zũ le Dónbeenì, á wee ɲì wa yiwa, á wayika. Le Dónbeenì Hácírí wi làa wɛn, wa wa ɓa nùpua lè wa sĩa ɓúenɓúen. Wa wee wé mu lè ho tũ̀iá poni bíonì na wa wee bue le Dónbeenì pànká yi. Wa wee wé bìo térénna, bṹn ka lòn fio sĩ̀a na wa wee firáa lè wa zúkúso, á mún wee paráa waten yi. Ɓa nùpua ɓúi wee dé ho cùkú wɛn ká ɓa ɓúi bán wee yáa wa yèni. Ɓa ɓúi wee khòoní wɛn, ká ɓa ɓúi wee là wɛn. Ɓa wee bío le wa lé ɓa sabín-fũ̀aalowa, ká wa ɲɔǹ wee mì ho tũ̀iá poni. Ɓa wee bío le nùpue woon yí zũ wɛn, à ɓa nùpua ɲɔǹ zũ wɛn. Ɓa nùpua yèn-dã́ní yi, á wa ka lè wa húrun, à wa ɲɔǹ yìo wi lua. Ɓa wee beé wa lò, ká ɓa màhã́ máa ɓúe wɛn. 10 Hàrí bìo ɓa wee vɛ́ɛní wa yiwa, ká wa sĩa pá wee wa fɛ́ɛɛ. Wa lé ɓa nì-khenia, ká wa ɲɔǹ wee wé à ɓa nùpua cɛ̀rɛ̀ɛ wé ho nàfòró ɓànsowà. Wa ka lòn nùpua na dɛ̀ɛ ɓúi mía, à mu bìo ɓúenɓúen ɲɔǹ bìo sã̀ wɛn.
11 Minɛ́n Korɛnte lóhó kèrètĩ́ɛwa kuure, wa hɛ́ra wa yiwa á bía wéréwéré nɔn mia. 12 Wa yí pã́ le wa máa wań mia, minɛ́n lé bìa yí tà yí wa wɛn. 13 Ĩ wee bío làa mia ka lè mi lé ĩ zàwa: Mi mún wań wɛn làa bìo wa waráa mia.
Le tíbírí lè mu khoomu yí dà máa páaní
14 Bìa yí dó mí sĩa o Yeesu yi bè-wénia mi yí páaní yi làa ba. Mu bon, mu bìo na térénna lè mu bìo na yí térénna dà à wé kaka à páanínáa? Á mu khoomu lè le tíbírí so dà à páaní le? 15 O Yeesu *Krista là a *Satãni so dà à páaní bìo dà-kéní yi le? Yìa dó mí sĩi o Yeesu yi làa yìa dó mí sĩi o Satãni yi yilera so dà à wé dà-kéní le? 16 Lé le páaníi yɛ́n yàá wi le *Dónbeenì zĩ-beenì lè hã wɔ̃̀nna pã̀ahṹ? Mu bon, mi so yí zũ le warɛ́n lé bìa lé le Dónbeenì na wi fɛ́ɛɛ zĩ-beenì le? Mu ka làa bìo á le bíaráa mu kà síi:
«Ĩ ì kɛń ɓa tĩ́ahṹ,
ĩ ì vará làa ba,
ĩ ì wé ɓàn Dónbeenì,
á ɓa à wé ĩ nìpomu».
17 Lé bṹn bìo yi ó o Ɲúhṹso bíaráa bìo kà:
«Mi lé ɓa tĩ́ahṹ,
mi yí páaní làa ba.
Mi yí dã bìo na tun hùúu,
á ĩnɛ́n á à tà mi bìo.
18 Ĩ ì wé mìn maá,
á minɛ́n á à wé ĩnɛ́n zà-hĩ́nni lè ĩ zà-báawa.
O Ɲúhṹso na dà mu bìo ɓúenɓúen lé wón te mí ɲi-cúa.»
* 6:2 Mi loń Ezayii vũahṹ 49.8 6:18 Mi loń Levii nùwã vũahṹ (Lévitique) 26.12; Ezekiyɛɛle vũahṹ 27.37; Ezayii vũahṹ 52.11; Ezekiyɛɛle vũahṹ 20.34; Samuwɛɛle ɲun níi vũahṹ 7.14; Ezayii vũahṹ 43.6