7
Wàn zàwa na á ĩ wa làa sòobɛ́ɛ, bṹn bìowa so ɓúenɓúen á le Dónbeenì dó mi ɲii le mí ì wé. Á bìo mu ka kà, á mi le wa ceé wa sãnía lè wa yiwa. Mi wa ɓua waten, à bìo sĩ̀ le Dónbeenì yi, à wé kɔ̃̀nbi le.
O Poole yi vɛ́ɛ yèrèmáa wó le sĩ-wɛɛ
Mi wań wɛn! Wa yí wó yí khon làa nìi woon, wa yí yáara a ɓúi bìo, wa mún yí tò a ɓúi wán. Ĩ yí bía bṹn à síinínáa mi ɲúná. Ĩ yàá lá bía mu le wa ɓɛ̀ntĩ́n wa mia làa sòobɛ́ɛ. À wa yìo wé lua, tàá à wa hí, se wa pá wa mia. Ĩ ɓɛ̀ntĩ́n láa mia, ĩ sĩi wan mi bìo yi làa sòobɛ́ɛ. Le lònbee na wee yí mi ɓúenɓúen á ĩ sĩi here yi, á wee zã̀maka.
Mu bon, bìo wa ɓueé dɔ̃n ho Maseduana, á wa yí yú vũńnà, le lònbee lè mí sìíwà yú wɛn hen. Ɓa nùpua wee pĩ́ wa bìo à kán wɛn, wa yilera hɔ̃́n yí kará lòn-kéní Hen ká a nùpue bàra tò, à le Dónbeenì bĩní hení a sĩi. O Tiite ɓuenló wa cɔ̃́n lé bṹn á le dĩ̀n wán heníanáa warɛ́n sĩa. Mu yàá yínɔń bṹn mí dòn. Bìo ó o Tiite ɓueé bía á mún henía wa sĩa. O bía nɔn wɛn le mi henía mí sĩi, o le mi sĩa vá làa sòobɛ́ɛ à mi bĩní mi mi, le bìo mi wó làa mi khĩína á bĩnía yí sĩ mia, le mi henía ĩ bìo. Bìo á ĩ ɲá bṹn, á ĩ sĩi wíokaa wan.
Hàrí ká ho vũahṹ na á ĩ túara nɔn mia á vɛ́ɛnía mi yiwa, á ĩnɛ́n mu yí máa vá yi. Mu lá dà à vá miì lé bìo á ĩ zũ le ĩ vɛ́ɛnía mi yiwa ho pɔ̃̀n-za dɛ̀ɛ yi, ɛ̀ɛ ká ĩ màhã́ sĩi wan hã laà na kà wán. Ĩ sĩi yí wan bìo á ĩ vɛ́ɛnía mi yiwa bìo yi. Ĩ wee zã̀maka lé bìo mi yiwa vá hã wén-kora na mi wó bìo yi, á pã́ hã día. Le yi-vɛ́ɛ na yú mia kà, lé le Dónbeenì wi à mu wé làa bṹn, bèra a na à mi sĩa cĩ̀ mi wén-kora mu bìo yi à pĩ́ hã. Ká mu wó kà, se wa vũahṹ mu túaró yínɔń bìo na wa wó khon làa mia. 10 Ká a nùpue yi wee vá lé bìo mu lé le Dónbeenì sĩi bìo, à dén yi-vɛ́ɛ so wé ò o yèrèmá mí yilera lè mí wárá, lé bṹn wee na à le Dónbeenì kã̀ní ɓànso. Dén yi-vɛ́ɛ so síi bìo máa vá wɛn. Ɛ̀ɛ ká le yi-vɛ́ɛ na màhã́ ka làa bìa yí zũ le Dónbeenì yi-vɛ́ɛ bìo síi, á wee ɓua a nùpue varáa mu húmú yi. 11 Mu bon, mi yiwa na wee vá lé bìo mu lé le Dónbeenì sĩi bìo, á mi wã́a loń bìo wó mia bìo kà wán. Mi loń bìo mi nɔnnáa miten, á yilera ɓúenɓúen yèrèmáa. Mi wee bío sĩ̀ miten yi làa sòobɛ́ɛ. Mi wee zéení bìo kà wán le mi yí wa mu bè-kora. Mi wee cĩ̀í mi sĩa mu bìo yi. Bìo lá dà à yí mia mu bìo yi á mi yàá zã́na. Mi sĩa vá à mi bĩní mi mi, á mi wi à mi bĩní wé le Dónbeenì sĩi bìo, ká mi bé yìa wó mu bè-kohó. Mi zéenía mu bìo cɛ̀rɛ̀ɛ yi le mi níní mía bṹn bìowa so wéeníi.
12 Ká ĩ túara ho vũahṹ nɔn mia, se mu yínɔń yìa wó khon bìo yi, á mu mún yínɔń yìa ɓa wó khonnáa bìo yi. Ĩ túara ho bèra a na à bìo mi nɔnnáa miten wa bìo yi à bìo zũń wéréwéré le Dónbeenì yahó. 13 Lé bṹn bìo yi á wa yúráa le sĩ-heɓúee.
Mu bon, mu yàá yínɔń bṹn mí dòn á wa sĩa hã̀ bìo yi. Wa mún wee zã̀maka bìo ó o Tiite sĩi wan bìo yi, lé bìo mi ɓúenɓúen hĩ̀ína a sĩi. 14 Ĩ khòonía mia o Tiite yìo yi, á bìo ó o van mi cɔ̃́n bĩnía, á mi ɓɛ̀n yí dó nìyio miì. Bìo á bìo wa wee bío ɓúenɓúen lé ho tũ̀iá ponináa, lé làa bṹn á bìo wa khòonía làa mia o Tiite yìo yi mún wóráa ho tũ̀iá. 15 Bìo ó o ɓuara mi cɔ̃́n á mi ɓuan wo se. Mi bò a bíoní yi lè le sòobɛ́ɛ lè le kɔ̃̀nbii. Hen ká a leékaa mu, ò o wíoka wań mia. 16 Ĩ wee zã̀maka lé bìo á ĩ láa mia mu bìo ɓúenɓúen yi.