8
Mu hãmu cãló bìo
Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, wa wi mi zũń bìo nɔn le Dónbeenì wóráa mu sãamu lè ho Maseduana kèrètĩ́ɛwa kuio. Ɓa lò bon làa sòobɛ́ɛ, ká ɓa sĩa ɓɛ̀ntĩ́n pá wan làa sòobɛ́ɛ. Ɓa khon binbirì, ɛ̀ɛ ká ɓa màhã́ wó mu hãmu cɛ̀rɛ̀ɛ le Dónbeenì tonló sáró bìo yi. Ĩ lé mu ɓàn sɛɛ́ràso, ɓa wó bìo ɓa dà wee wé, ɓa wó mu miten á yòó puunía lé bìo mu sĩ ɓa yi. Ɓa fìora mu wa cɔ̃́n á henía, le wa día le mí dé mí níní à séenínáa ho Zeruzalɛɛmu kèrètĩ́ɛwa kuure. Ɓa wó mu á dà bìo wa lá wee leéka wán. Ɓarɛ́n nɔn miten le Dónbeenì yi, á ɓa día miten nɔn wɛn làa bìo mu sĩnáa le Dónbeenì yi.
Lé bṹn bìo yi á wa le ho cãló tonló mu na ó o Tiite lá ɓúakáa mi cɔ̃́n ò o wíoka sá à tií ɲii. Mi sĩadéró lè mí bíoní yi, mi bìo zũńló lè miten naló yi, lè le waminì na mi yú wa cɔ̃́n, bṹn ɓúenɓúen á mi dó mi sòobɛ́ɛ yi, á wó mu sese. Lé kà síi á mi sòobáaráa miten sáráa ho cãló tonló na kà.
Ĩ yí máa kĩ̀kã́ mia. Ĩ wi à ĩ zéení bìo ɓa kèrètĩ́ɛwa kuio na ká wóráa làa mia, bèra a na à mi dàń zéení le mi wa bìa ká bìo bon. Lé bìo mi zũ wa Ɲúhṹso Yeesu *Krista sãamu na ó o wó nɔn wɛn bìo. Orɛ́n na mu bìo ɓúenɓúen wi níi yi, á día bṹn ɓúenɓúen ò o tà mu khemu yi mi bìo yi. O wó kà síi bèra a na ò o khemu mu wé mia lè ho nàfòró ɓànsowà mi sĩa yi.
10 Ĩ wi à ĩ bío bìo á ĩ wee leéka ho cãló mu dã́ní yi: Bìo mi wó á se, minɛ́n lé bìa zenìn lé ɓa nín-yání nùpua na tà ho bìo, á lé minɛ́n mún nín-yání wó ho. 11 Hã laà na kà wán á mi tií ho tonló mu ɲii. Bìo mi fù sòobáa miten á tà mu, lé làa bṹn à mi pá wé sòobáráa miten à sá ho tonló mu vaa tií ɲii. Mi wé mu làa bìo mi dàráa mu. 12 Lé bìo ká mi sòobáa miten á nɔn bìo le Dónbeenì yi, á le è tà à fé bìo wi mi cɔ̃́n, ká le máa loń bìo mía mi cɔ̃́n. 13 Mi yí leéka le ĩ wee sèení bìa ká lònbee làa mia bèra a na à ɓarɛ́n vũń ká minɛ́n lò be. Ɓùeé, ĩ wi à mi màní.
14 Hã laà na kà wán á mi bìo wi cɛ̀rɛ̀ɛ á mu sṹaaní à mi wé hã bìa khon. Ká nɔ̀nzoǹ na minɛ́n ɓɛ̀n khon à ɓarɛ́n bìo wi boo, á ɓa à hã mia. Ká mu wee wé kà, bṹn ká mi màa. 15 Mu ù wé làa bìo mu túararáa le Dónbeenì bíonì vũahṹ yi: «Yìa yú ho dĩ́nló cɛ̀rɛ̀ɛ á yí yú yí puunía, á yìa yí yú bìo na boo á bìo ɓúi mún yí fòora yi.»*
O Tiite lè ɓa ɓúi varó ho Korɛnte yi bìo
16 Wa wee dé le Dónbeenì bárákà, dén na wó ó o Tiite sòobáa miten mi bìo yi làa bìo warɛ́n wó làa bũ. 17 Lé bìo á bìo wa le o Tiite va mi cɔ̃́n ó o tà. Mí lahó yi ó orɛ́n miten lé yìa yàá henía mí bĩní varó mi cɔ̃́n bìo. 18 Wa wã́a à tonka a Tiite mu lè wàn za na ɓa kèrètĩ́ɛwa kuio ɓúenɓúen wee wíoka yèni le Dónbeenì bín-tente bueró bìo yi. 19 Mu yínɔń bṹn mí dòn, ɓa kèrètĩ́ɛwa kuio lé bìa léra wàn za mu ò o wé bè làa wɛn wa varáa yi. O wee bè làa wɛn à sáráa ho cãló mu tonló na wee dé ho cùkú o Ɲúhṹso mí bɛɛre yi, á mu wee zéení le wa wi wa wé bìo se. 20 Le minka wárí mu á wa wé è pa bìo bèra a na à nùpue yí bío khe na wɛn le ɓuaró dã́ní yi. 21 Lé bìo wa wi à wa wé bìo se o Ɲúhṹso yahó lè ɓa nùpua yahó. 22 Wa mún ǹ páaní ì tonka wàn za ɓúi làa ba. Pɔ̃̀nna cɛ̀rɛ̀ɛ wa lora a, á mɔn ò o wee sòobá miten le Dónbeenì tonló sáró yi. Hã laà na kà wán ó o yàá wíokaa wee na miten ho tonló mu yi á po bìo lè ho yahó lé bìo ó o láa mia. 23 O Tiite wón làa mi lɛɛ́ra ho tonló yi, wa páanía wee sá à séenínáa mia. Ká bìa á à bè mín làa wo bán lé ɓa kèrètĩ́ɛwa kuio tonkaa ɓa mi cɔ̃́n. Ɓa tonló wee dé ho cùkú o *Krista yi. 24 Ká ɓa ɓueé dɔ̃n mi cɔ̃́n, à mi zéení làa ba le mi wa ɓa, à ɓa kèrètĩ́ɛwa kuio na tonkaa ɓa à zũń le bìo wa wee khòoní mia bìo yi á ɓɛ̀ntĩ́n lée tũ̀iá poni.
* 8:15 Mi loń Léró vũahṹ (Exode) 16.18