9
Le Dónbeenì wa yìa wee hã mu bìo lè le sĩ-wɛɛ
Mu yàá ka lè mu ɲúhṹ mía à ĩ túa ho vũahṹ na kà na mia ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure séeníi mu dã́ní yi. Lé bìo á ĩ zũ bìo mi sòobáaráa miten ɓa séeníló bìo yi. Ĩ sĩi wan mi bìo yi á wee bío na ho Maseduana kèrètĩ́ɛwa yi hen le «Ho Akayii kèrètĩ́ɛwa wi ɓa séení ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure na wi ho *Zudee yi. Ɓa yàá ɓúakáa wee wíoka miten mu bìo yi hàrí zenìn». Ká ho Maseduana kèrètĩ́ɛwa mún ɲá mu, á ɓa cɛ̀rɛ̀ɛ wíokaa nɔn miten le séeníi mu bìo yi. Ɛ̀ɛ ká ĩ màhã́ à tonka wàn zàwa mu mi cɔ̃́n bèra a na à bìo nɔn wa khòoníanáa mia à yí wé kã́amáa. Á ĩ wi à mi wíoka miten làa bìo á ĩ bíaráa mu. Bṹn mía ká ĩnɛ́n lè ho Maseduana kèrètĩ́ɛwa ɓueé dɔ̃n mia ká mi dĩǹ yí wíokaa miten ho cãló mu bìo yi, á warɛ́n lé bìa hã nìyio ò dí ɓa yìo yi, lé bìo wa láa mia. Ĩ zũ le minɛ́n á hã nìyio mún ǹ dí. Lé bṹn nɔn á ĩ leékaa le mu sṹaaní à ĩ fìo wàn zàwa mu à ɓa dí ĩ yahó ɓuen mi cɔ̃́n, à ɓuee loń le séeníi mu bìo, dén na mi dó mi ɲiní nɔn bìo yi. Ká ĩ ɓueé dɔ̃n ká mu yìo ló, á bṹn ǹ zéení le mi hɛ́ra mi yiwa wóráa mu ká kĩ̀kã́a yí kɛra mu yi.
Mi zũń mu! Nùpue yí dù bìo na boo, ó o máa lá bìo na boo. Nùpue na dù mu bìo na boo, wón ǹ lá mu bìo na boo. Mi na, à héha làa bìo wi mi nì-kéní kéníwà sĩa yi. Mi yí wé mu làa yi vɛ́ɛ, à kɛń lè mu lée kĩ̀kã́a mi wán. Lé bìo á yìa wee na mu bìo lè le sĩ-wɛɛ wón bìo sĩ le Dónbeenì yi. Le Dónbeenì dà à na bìo cɛ̀rɛ̀ɛ mia á yòó puuní bìo mi màkóo wi yi, bèra a na ká mi yú hã pɔ̃̀nna ɓúenɓúen yi á yòó puunía, á mi ì dàń ǹ wé bìo na se cɛ̀rɛ̀ɛ làa bũ. Mu ù kɛń làa bìo mu túararáa le Dónbeenì bíonì vũahṹ yi: «O wee hɛ́n mí yi à hãnáa ɓa nì-khenia, o wee wé mu tentemu fɛ́ɛɛ.»* 10 Yìa wee na mu bè-dà ɓa nùpua yi á wee hã ɓa làa bìo ɓa à dí, á mún ǹ na mu bè-dà minɛ́n yi. Ò o ò wé á mu ù ɲin á mí tentemu cũ̀nú wé è dé wán. 11 Ò o ò na bìo cɛ̀rɛ̀ɛ mia bèra a na à minɛ́n ɓɛ̀n hɛ́n mi yiwa à hãnáa ɓa nùpua. Mu ù wé á ɓa nùpua cɛ̀rɛ̀ɛ á à dé le Dónbeenì bárákà bìo mi nɔn wɛn á wa nɔn ɓa yi bìo yi. 12 Le séeníi na mi wee wé yínɔń dɛ̀ɛ na wee séení ho Zeruzalɛɛmu kèrètĩ́ɛwa kuure ɓa màkóo bìo yi mí dòn, le mún wee wé à ɓa wíoka wé dé le Dónbeenì bárákà cɛ̀rɛ̀ɛ. 13 Le séeníi na mi wee wé kà á à zéení le mi hɛ́ra mi yiwa. Mu bon, mi wee bío o *Krista bín-tente bìo, á bò le yi, á ɓa nùpua cɛ̀rɛ̀ɛ wee dé ho cùkú le Dónbeenì yi mu bìo yi. Ɓa mún wé è dé ho cùkú le yi bìo mi hɛ́raráa mi yiwa á nɔn mi níi bìo ɓarɛ́n lè ɓa nùpua ɓúenɓúen yi bìo yi. 14 Á ɓa wé è fìo ò na mia à zéení le mí wa mia, lé bìo le Dónbeenì wó mí sãamu làa mia yòó puunía. 15 Mi wa dé le Dónbeenì bárákà mu bè-tente na ɓàn síi mía, na le wó nɔn wɛn bìo yi.
* 9:9 Mi loń Lení vũahṹ (Psaumes) 112.9