10
O Poole wee bío mí tonkaró tonló bìo
Ĩnɛ́n Poole ĩ bɛɛre á wee fìo mia, o *Krista wayiró là a sĩi na se pànká yi. Ɓa le ká ĩ wi làa mia à ĩ wé hézɔ̃́n, ká ĩ khɛ̀ra làa mia à ĩ sĩi wé here. Ká ĩ màhã́ wee fìo mia le mi yí día le ká ĩ khíi bĩnía ɓuara mi cɔ̃́n à ĩ yí mia záráa. Ɓa nùpua ɓúi wi mi tĩ́ahṹ á wee bío le ĩ wee ɓua ĩten lòn nùpue na yí zũ Dónbeenì. Bán sowaso á ĩ ɓueé mì lè sòobɛ́ɛ á à na yi. Mu bon, wa wi ho dĩ́míɲá yi, ká hã fìo na wa wi yi á wa yí máa fi lè ho dĩ́míɲá fio bìo síi. Hã fio sĩ̀a na wa wee firáa yínɔń ho dĩ́míɲá fio sĩ̀a. Ɓùeé! Warɛ́n fio sĩ̀a lé le Dónbeenì na pànká wi fio sĩ̀a. Hã pànká wi à fìráa hã lùa na ɓa zúkúsa wee sà míten yi. Wa wee bío ɓúe ɓa sabín-fũ̀aalowa ɲúná. Hã yile-kora ɓúenɓúen na á bìa wee yòoní míten wee lá à dĩ̀n sánsáráa le Dónbeenì bìo zũńló á wa wee kánká kúia. Wa wee yèrèmá ɓa nùpua hácírí à ɓa bè o Krista bíonì yi. Ká pã̀ahṹ na mi cɛ̀rɛ̀ɛ khíi zéenía le mi bò a Krista bíonì mu yi bìo bon, á warɛ́n ǹ bé bìa ká na yí bò le yi.
Minɛ́n wee loń bìo wee mi mí dòn. Hen ká a ɓúi bía le mí bìo sã̀ a *Krista yi, ó o ko ò o zũń le ĩnɛ́n mún bìo sã̀ a Krista mu yi. Hàrí ká ĩ ka lè ĩ dá khòonía ĩten ho pànká na ó o Ɲúhṹso nɔn wɛn bìo yi, á nìyio máa dí mi. Hón pànká so na ó o Ɲúhṹso nɔn wɛn, lé à wa séenínáa mí kuure, ká mu yínɔń mi yáaró bìo yi. Ĩ yí wi à ĩ kɛń lè ĩ wi à ĩ zã́ní mia lè ĩ vɔ̃nna na á ĩ wee túa, 10 lé bìo ɓa ɓúi le: «O Poole vɔ̃nna bíoní lée bíoní na hereka làa bíoní na wee vá. Ɛ̀ɛ ká a màhã́ wi làa wɛn ò o pànká máa kɛń, à bíoní pànká máa kɛń.» 11 Bìa wee bío hɔ̃́n bíoní so zũń le bìo wa wee túa hã vɔ̃nna yi à toní na ɓa yi lé bṹn mí bɛɛre wa à wéráa ká wa khíi ɓueé dɔ̃n ɓa. 12 Ɓa ɓúi sòobáa wee wíoka mí yènnáa dàkhĩína. Bán á warɛ́n so yàá à tà á à màní lè waten le? Ɓa wee wé míten lòn mɔ̀nzã́níi sĩ̀a à mɔ̀nzã́ lè míten mí dòn. Ɓa hácírí so wi le?
13 Ká warɛ́n bán máa khòoní waten máa dà máa khĩí. Ho tonló na le Dónbeenì dó wɛn lé hón wa wee kã́ɲa yi. Lé bṹn bìo yi wa ɓuararáa mi cɔ̃́n. 14 Wa yí dà bìo le Dónbeenì le wa wé wán. Mu bon, warɛ́n lé bìa nín-yání ɓuara mi cɔ̃́n ɓueé buera le bín-tente na bìo ciran o Krista. 15 Wa yí máa khòoní waten ho tonló na á ɓa ɓúi sá bìo yi. Wa láa mu yi le mi sĩadéró le Dónbeenì yi wee dé wán ká mu wà, á warɛ́n tonló mún ǹ va lè mí yahó làa sòobɛ́ɛ mi cɔ̃́n, ká wa máa dà bìo le Dónbeenì le wa wé wán. 16 Ká mu wó làa bṹn, á wa à dàń ǹ va lè wa yahó á vaá bue le Dónbeenì bín-tente hã kãna na dà minɛ́n wán yi. Wa yí wi wa sá ho lahó na ɓa ɓúi ɓúakáa wee sá yi à khòoní waten ho tonló na ɓa sá bìo yi.
17 «Yìa le mí ì khòn, à wón khòn bìo ó o Ɲúhṹso wó bìo yi.»* 18 Yìa wee khòoní míten yínɔń yìa ó o Ɲúhṹso tà bìo, mu lé yìa ó o Ɲúhṹso mí bɛɛre wee khòoní.
* 10:17 Mi loń Zeremii vũahṹ 9.23