11
O Poole lè ɓa tonkarowà na bìo yí bon bìo
Ĩ wi à mi tà à ĩ bío làa mia lòn khéero cùeée. Ũuu! Mi tà mu yi. Mi bìo sĩ miì làa sòobɛ́ɛ fúaa ĩ yí wi ò o ɓúi tṹii mia làa bìo le Dónbeenì yí wi ò o ɓúi tṹiináa mia bìo síi. Mu bon, ĩ bò mi fũaamu nɔn báa nì-kéní yi. Wón báa so lé o *Krista. Ĩ wee zéení mia làa wo lòn hĩ́nzo-sínii na yí zũ báa. Ɛ̀ɛ ká bìo ó o háa khàráa o Ɛɛve vĩ́inía, á ĩ zã́na à minɛ́n mún yilera hĩ́a lùnka à vĩ́ làa bṹn síi, à yí día miten naló lè mí cemu mi páaníló là a Krista bìo yi.* Mu bon, ká a ɓúi ɓueé wee bío Yeesu veere na warɛ́n yí bía bìo làa mia, tàá ká a ɓúi ɓueé nɔn hácín-veere na wi mí dòn lè le Dónbeenì Hácírí mia, tàá ká a ɓúi ɓueé wee bue bín-tente veere na wi mí dòn làa dìo warɛ́n buera nɔn mia, à bṹn mi dɛ̀ɛní tà fùafùa.
À ĩnɛ́n cɔ̃́n, á ɓa nùpua mu na mi wee ɲàkã́ bìo le ɓa lé o Yeesu tonkarowà binbirí, á yí po ĩnɛ́n. Ɲúhṹ sĩ á ĩ yí dàń bío lè ɓarɛ́n bìo, ká mu bìo zũńló á ĩ po ɓa. Wa zéenía mu làa mia wéréwéré hã pɔ̃̀nna ɓúenɓúen lè mu bìo ɓúenɓúen yi.
Tàá bìo á ĩ buera le Dónbeenì bín-tente nɔn mia hã kã́amáa yi, á liinía ĩten nɔn mia bèra a na à minɛ́n ɲúná hóoní, á ĩ so wó khon le? Ĩ tà á fó ɓa kèrètĩ́ɛwa kuio ɓúi níi bìo á sáráa ho tonló nɔn mia. Bìo á ĩ fù wi mi cɔ̃́n á màkóo wi le séeníi yi á ĩ bìo yí wó Ɲún-sèró o ɓúi wán. Wàn zàwa kèrètĩ́ɛwa na ló ho Maseduana yi lé bán ɓuan bìo á ĩ màkóo wi yi ɓueé nɔn miì. Ho pã̀ahṹ mu yi á ĩ bìo yí wó Ɲún-sèró minɛ́n ɓúi wán, á ĩ mún yí wi à ĩ bìo wé sèró o ɓúi wán mi tĩ́ahṹ. 10 Ĩ dà à khòoní ĩten bṹn bìo yi, á nùpue na à hè mi ho Akayii kɔ̃hṹ yi mu wéró yi wón mía. O *Krista na wi miì yèni yi á bìo á ĩ wee bío kà lé ho tũ̀iá poni. 11 Bìo á ĩ bía kà so wee zéení le ĩ yí wa mia le? Ɓùeé! Le Dónbeenì zũ le ĩ wa mia.
12 Bìo á ĩ bìo lá yínɔń ɲún-sèró o ɓúi wán, lé bṹn mu pá karáa, bèra à na à bìa le mí lé o Yeesu tonkarowà ká mu yí bon à yí bè bṹn yi khòonínáa miten le mi wee sá làa bìo á warɛ́n wee sáráa. 13 Ɓa nùpua mu yínɔń Krista tonkarowà, ɓa lé ɓa nì-khàwa, á wee wé míten lòn Krista tonkarowà. 14 Mi yí le mu wé mia coon, lé bìo á pã̀ahṹ ɓúi ò o *Satãni mún yèrèmá míten wé lòn Dónbeenì tonkaro na ló ho wáayi, à wé ɲuiíka lòn khoomu. 15 Á mi yí le bìo ó o Satãni ton-sáwá bìo na ɓa wee yèrèmá míten wé lòn ton-sáwá na térénna wé mia coon. Mu vaa véeníi á bìo ɓa wó sàáníi á ɓa so máa yí le?
Le lònbee na yú a Poole bìo
16 Le ĩ wíoka bío mu na mia: O ɓúi yí leéka le ĩ wee khée. Ɛ̀ɛ ká mi wee leéka le ĩ wee khée, à mi na le níi miì le ĩ khòoní ĩten làa bìo mi lá à nanáa le o khéero yi. 17 Bìo á ĩ bío hã laà na kà wán yínɔń bìo ó o Ɲúhṹso wi à ĩ bíoráa, ɓùeé! Bìo á ĩ wã́a lan wee khòoní ĩten kà, á ĩ wee bío lòn khéero. 18 Yínɔń ɓa nùpua cɛ̀rɛ̀ɛ wã́a wee khòoní míten ho dĩ́míɲá bìo dã́ní yi le? Àwa, á ĩnɛ́n mún wã́a à khòoní ĩten. 19 Minɛ́n na lé mu bè-zũńminì ɓànsowà á wee tà bìo ɓa khéerowà wee wé yi. 20 Ɓa nùpua wee wé mia lè mí wobáaní, à wé hũn mia, à wé ɲuaa mi bìo, à wé ɲin mia, à wé fío mi sáarà, á mi wee día à bṹn ɓúenɓúen kúu mia. 21 Mu ɓàn bíoró nìyio wi. Mi sábéré, warɛ́n sĩa yí wó herera yí vaá ɓó bṹn yi. Ɛ̀ɛ ká ĩ pá à bío lòn khéero ò lɛ́n. Bìo á bìa ká wee khòoní míten bìo yi, bṹn á ĩnɛ́n mún dà à khòoní ĩten bìo yi. 22 Ɓa lé ɓa *Heberewa le? Àwa, á ĩnɛ́n mún lé o hebere nìi. Ɓa ló a *Isirayɛɛle nìpomu yi lée? À ĩnɛ́n mún ló a nìpomu yi. Ɓa ló a *Abarahaamu nɔnkãni yi lée? Á ĩnɛ́n mún lé o mɔ̀nmàníi. 23 Ɓa lé o *Krista ton-sáwá lée? Ĩ yàá à bío lè ĩ ɲúhṹ mía bĩ́n, ĩnɛ́n lé o Krista ton-sá po ɓa. Ĩ sá lò bon po ɓa, ɓa dó mi ho kàsó yi á po ɓarɛ́n, ɓa han mi po po ɓarɛ́n. Ĩ zàanía ĩ mukãnì cúa cɛ̀rɛ̀ɛ po ɓa. 24 Ɓa *Zúifùwa han mi lè le làbàanì yimù cúa-ɓúará-ɲun dà-kéní mía á dɔ̃n hã zen cúa-hònú. 25 Ɓa nùpua vṹaana mi lè le bũ̀ini, á dɔ̃n hã zen cúa-tĩn. Cúekúee ɓúi á ɓa lèekaa mi lè hã huaa le mí ì ɓúe. Ho won-beenì lú mu ɲumu yi làa mi dɔ̃n hã zen cúa-tĩn. Cúekúee ɓúi á ĩ wó le wizon-kùure lè mí tĩ́nàahṹ mu ɲun-beenì yi. 26 Pɔ̃̀nna cɛ̀rɛ̀ɛ ká ĩ wi le vɛɛnì yi á ĩ lò bon bìo cɛ̀rɛ̀ɛ bìo yi: Hã muna ɓúi na sú cáa á ĩ lò bon kã́aló yi. Ɓa kɔ̃̀nlowà, lè wàn sìí nùpua, làa bìa yínɔń wàn sìí nùpua, bán ɓúenɓúen beéra ĩ lò ĩ vɛɛní yi. Ĩ lò bon hã ló-beera yi, hã mana yi, mu ɲun-beenì yi. Wàn zàwa na le mí lé ɓa kèrètĩ́ɛwa à mu ɲɔǹ yí bon bán mún beéra ĩ lò. 27 Ĩ sá lò bon dàkhĩína. Hã pɔ̃̀nna ɓúi á ĩ cãana yí dũma, le hĩni lè le ɲu-hãní beéra ĩ lò. Pɔ̃̀nna cɛ̀rɛ̀ɛ à ĩ máa yí bìo dí. Le tɛ̀ɛnì lè ho pɛ́ɛrú mún beéra ĩ lò. 28 Mu yàá pá yínɔń bṹn mí dòn. Bìo á ĩ wee leéka bìo hã wizooní ɓúenɓúen mún wi bĩ́n: Ɓa kèrètĩ́ɛwa kuio ɓúenɓúen á ĩ yi wee dè bìo yi. 29 Hen ká a ɓúi lée yídà, à ĩ lò wé be mu bìo yi. Ká a ɓúi wó bè-kohó à mu vá miì làa sòobɛ́ɛ.
30 Ká ĩ ko à ĩ khòoní ĩten, à ĩ wé mu ĩ yídàmu bìo yi. 31 Le Dónbeenì na lé wa Ɲúhṹso Yeesu ɓàn Maá, dén na ko lè le ɓùaaníi fɛ́ɛɛ, á zũ le ĩ yí máa fĩ̀ sabéré. 32 Pã̀ahṹ na á ĩ ɓueé wi ho Damaasi lóhó yi, ó o Kuvɛɛnɛɛre na wee sá a bɛ́ɛ Aretaasi yèni yi le ɓa pe ho lóhó zũaɲiní ɓúenɓúen, à ɓa wìi mi. 33 Ká ɓa màhã́ can ho lío-beenì lè hã hũni á ĩ zon yi á ɓa lée liinía lè ho soró mɔ́n, lé bṹn fenía mi.
* 11:3 Mi loń Bìo ɲúhṹ ɓúɛɛníi vũahṹ (Genèse) 3.1-6, 13 11:33 Mi loń Bè-wénia vũahṹ 9.25