12
Bìo ó o Ɲúhṹso zéenía là a Poole
Ĩ ko à ĩ khòoní ĩten à mu ɲɔǹ ɲúhṹ mía. Ɛ̀ɛ ká ĩ màhã́ à bío mu bè-sànkania na ó o Ɲúhṹso zéenía làa mi dã́ní yi. Ĩ zũ a kèrètĩ́ɛ ɓúi. Le Dónbeenì ɓuan wo yòoraráa ho wáayi ɲún-tĩ́ahṹ mu wã́a à yí lúlúio pírú náa. O lá van ho wáayi binbirì lée, tàá hã lée kònkórá ɲà a yi lée, bṹn á ĩ yí zũ. Le Dónbeenì lé dìo zũ mu. Mu bon! Ĩ zũ le le Dónbeenì ɓuan wo yòoraráa ho wáayi. Ká a lá van ho wáayi binbirì lée tàá hã lée kònkórá ɲà a yi lée, bṹn á ĩ yí zũ. Le Dónbeenì lé dìo zũ mu. Bìo ó o vaá ɲá le Dónbeenì cɔ̃́n ho wáayi mu yi á yí dà máa bío, á mu níi mún yí nɔn nùpue yi ò o bío mu. Ĩ ì khòoní ĩten bìo wó a nìi mu yi bìo yi. Ká ĩnɛ́n ĩ bɛɛre dã́ní yi, á ĩ khòoní ĩten ĩ yídàmu bìo yi. Ká ĩ yàá pá lá wi à ĩ khòoní ĩten, se ĩ pá yínɔń khéero, lé bìo á ĩ ì mì ho tũ̀iá poni. Ɛ̀ɛ ká ĩ màhã́ máa bío, ĩ yí wi à ɓa nùpua càtí mi à dà bìo á ĩ wee wé làa bìo á ĩ wee bío wán.
Mi yí mɔn le, ĩ lá dà à yòoní ĩten bṹn bè-beera so na le Dónbeenì zéenía làa mi bĩ́n bìo yi. Ɛ̀ɛ lé bṹn nɔn á le dó bìo ɓúi miì na wee vá ĩ sãnía yi. Le día ó o *Satãni tonkaro wó mu làa mi, bèra a na à ĩ yí yòoní ĩten. Ĩ fìora a Ɲúhṹso dɔ̃n hã zen cúa-tĩn le o véení ĩ lònbee mu. Ó o bía nɔn miì: «Ĩ sãamu ù kã́ɲa fo, lé bìo á ho pã̀ahṹ na fo wee mi ũ yídàmu yi lé hón pã̀ahṹ so yi á ĩ pànká ɓɛ̀n wíokaa wee mi yi». Àwa, á mu sṹaaní à ĩ wé khòn bìo á ĩ lé o yídà bìo yi, bèra a na ò o *Krista pànká kɛń miì binbirì. 10 Lé bṹn bìo yi, á ĩ sĩi wan bìo á ĩ lé o yídà bìo yi. O Krista bìo yi hàrí ɓa wé là mi, à le lònbee yí mi, hàrí à ɓa wé ɲíiní ĩ sãnía, à ĩ hácírí yáa, á ĩ sĩi pá à wa. Lé bìo ká ĩ lé o yídà pã̀ahṹ na yi, à ĩ yí ho pànká hón pã̀ahṹ so yi.
O Poole yilera lùnkaa ho Korɛnte kèrètĩ́ɛwa bìo yi
11 Ĩ bía lè ĩ ɲúhṹ mía bĩ́n, ɛ̀ɛ ká lé minɛ́n nɔn á ĩ bíaráa kà. Mu bon, minɛ́n lé bìa lá ko à mi mì ho tũ̀iá ĩ ɲii ɓa nùpua yahó. Hàrí ká ĩ yínɔń dɛ̀ɛ á bìa mí wee ɲàkã́ bìo le ɓa lé ɓa tonkarowà binbirí á yí sṹaaní mi bìo woon yi. 12 Bìo á ĩnɛ́n lé o Yeesu tonkaro, á ĩ ɲà ĩ yi làa sòobɛ́ɛ, á le Dónbeenì dĩ̀n ĩ wán á wóráa mu yéréké bìowa lè mí sìíwà. 13 Lé mu yɛ́n á ĩ wó nɔn ɓa kèrètĩ́ɛwa kuio na ká yi ká ĩ yí wó mu yí nɔn mia, ká mu yínɔń bìo á ĩ yí día á mi lá ĩ ɲún-sèró. Mi wã́a sɛ́n día na miì bṹn bìo yi.
14 Hen làa cĩ́inú ká ĩ ɓuen mi cɔ̃́n á bṹn wã́a à wé mu cúa-tĩn níi. Bṹn á ĩ mún máa bío le mi na bìo ɓúi miì. Minɛ́n mi bɛɛre lé bìa á ĩ wee cà, ĩ màkóo mía mi níi bìo yi. Mu yínɔń ɓa zàwa wee bàrá mí níi bìo ká lè mìn nùwã, ká ɓa zàwa ɓàn nùwã lé bìa wee bàrá mu ká làa ba. 15 Ĩnɛ́n cɔ̃́n á ĩ níi bìo ɓúenɓúen lá déró ho tonló yi mi bìo yi á à wé sĩ miì. Ĩ yàá dà à na ĩ mukãnì ɓúenɓúen mi bìo yi. Bìo á ĩnɛ́n wa mia lè ĩ sòobɛ́ɛ ɲún-sĩ lé bṹn wee lén mu ɓúi bìo mi wa làa mi yi.
16 Mi tà à zũń le ĩ bìo yí wó ɲún-sèró mi wán. Ɓa ɓúi wee bío le o Poole ɓɛ̀ntĩ́n héra, o wee khà wɛn à fé níi bìo. 17 Bìa ɓúenɓúen na á ĩ tonkaa mi cɔ̃́n ó o ɓúi á ĩ so dĩ̀n wán á tò mi wán le? 18 Ĩ hĩ́a fìora a Tiite, ó o ɓuara mi cɔ̃́n, á wàn za nì-kéní ɓúi na mi zũ á bò làa wo. O Tiite mu so ɓueé khà mia fó bìo ɓúi le? Ĩnɛ́n làa wo so yí wó yilera dà-kéní á yí sáráa le? Le dã́ní na wa lá so yínɔń dà-kéní le?
19 Bìo wa bía ho vũahṹ yi ɓueé ɓó hen, ɲún-sĩ mi wee leéka le wa wee bío sĩ̀ waten yi. Ɛ̀ɛ ká ɓùeé. Wa bía mu le Dónbeenì yahó wa páaníló là a *Krista bìo yi. Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni na á ĩ wa làa sòobɛ́ɛ, wa wee bío bṹn ɓúenɓúen bèra a na mi ɲàa va lè mí yahó le Dónbeenì wɔ̃hṹ wán. 20 Ĩ zã́na à ĩ ɓuee yí mia ká mi yí ka làa bìo á ĩ wee leéka, ká ĩnɛ́n ɓɛ̀n yí ka làa bìo á minɛ́n wee leéka. Ĩ zã́na le ɲún-sĩ á ĩ ɓueé yí mia ká mi wi hã fio yi, á wee dí le yandee làa mín, á sĩa wee cĩ̀ mín yi, á wee penka làa mín ká mi ì là mín, á wee ɲùu mín ká mi ì yòoní miten, á yú bìo na à mi wé. 21 Ĩ zã́na le ká ĩ ɓuara mi cɔ̃́n, à wàn Dónbeenì día à hã nìyio dí mi mi bìo yi. Ĩ zã́na à ĩ ɓuee mi mia à wá mi bìo yi, lé bìo á bìa fù wi mu bè-kora wéró yi á yí yèrèmáa mí yilera lè mí wárá, á pá wi ho hã́-fénló lè ho bá-fénló lè mí sìíwà wéró yi. Ĩ zã́na à ĩ ɓuee yí ɓa ká ɓa pá wee wé mu bìo na yí se lè mí sìíwà ɓúenɓúen.