13
O Poole mɔ́ndɛ́n zéeníi là a tɛ̀ɛníi bìo
Bìo á ĩ ɓuen mi cɔ̃́n kà á wã́a à wé ĩ ɓuenló cúa-tĩn níi. Mu túara kà síi: «Mu bìo ɓúenɓúen á wa à lén yìo ɓa sɛɛ́ràsa nùwã ɲun tàá nùwã tĩn bè-bíonii wán.»* Mu cúa-ɲun níi na á ĩ ɓuara mi cɔ̃́n, á ĩ ɲà bìa wee wé mu bè-kora làa bìa ká ɓúenɓúen zeǹ wán. Bìo á ĩ wã́a khɛ̀ra làa mia bìo kà wán, á ĩ wíokaa wee ɲì mi zeǹ wán le ká ĩ khíi bĩnía ɓuara á nìi woon níi máa lé ho béró yi. Mi wi à mi zũń wéréwéré le o *Krista wee dĩ̀n ĩnɛ́n wán à bíoráa. Àwa! Á mi zũń mu le o Krista yínɔń yí dà mi tĩ́ahṹ. Ĩ wee ɲì mi zeǹ wán, o ò zéení mí pànká làa mia. O ɓúɛɛró ho *kùrùwá wán ó o zéenía le mí lé o yídà bṹn bon, ká hã laà na kà wán ó o yìo wi lua le Dónbeenì pànká yi. Warɛ́n páaníló làa wo bìo yi á wa mún lé ɓa yídàwa bṹn bon. Ɛ̀ɛ ká wa màhã́ wee ɲì mi zeǹ wán: Le Dónbeenì pànká yi á warɛ́n làa wo yìo á à wé lua mi tĩ́ahṹ!
Mi loń miten à dándá miten miten, à zũń le mi dó mi sĩa o Yeesu Krista yi. Mi so yí zũ le o wi mia le? Ɲún-sĩ á mi lońna miten mɔn à mi yí ka làa bṹn! Ɛ̀ɛ ká ĩ láa mu yi le mi zũ le warɛ́n bán zéenía le wa dó wa sĩa wo yi. Wa wee fìo le Dónbeenì yi bèra a na à mi wé yí wé mu bè-kora. Ɛ̀ɛ ká wa màhã́ yí máa wé mu à zéenínáa le warɛ́n á sée wi yi. Wa wee wé mu bèra a na à mi wé wé ho tũ̀iá poni bìo mí dòn, hàrí ká wa bìo ɓúenɓúen ka lè mu ɲii yí sú. Wa yí dà máa kán ho tũ̀iá poni, bìo bon bṹn mí dòn lé bìo wa dà wee wé. Mu bon, wa wee zã̀maka bìo á warɛ́n lé ɓa yídàwa, à minɛ́n pànká wi bìo yi. Bìo wa wee cà wa fìoró yi lé à mi wé ɓa nùpua na á wékheró bìo yí máa mì lɛɛ́ yi. 10 Bìo nɔn á ĩ fèra wee túaráa ho vũahṹ mu ù na mia lée bèra a na ká ĩ khíi ɓueé dɔ̃n mia à ĩ yí dĩ̀n ho pànká na ó o Ɲúhṹso nɔn miì wán à záráa làa mia. Mu bon, le Dónbeenì yí nɔn ho miì à ĩ yáa mia, ká lée bèra a na à ĩ séení mia à mi sĩadéró le yi va làa yahó.
11 Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, mi le mi sĩa wa, à sĩadéró le Dónbeenì yi va làa yahó. Mi wé hení mín sĩa à ɲi-cúa wé dà-kéní à kɛń mín wán làa hɛ́ɛrà. Á le Dónbeenì na wa wɛn á wee na ho hɛ́ɛrà ɓa nùpua yi á à kɛń làa mia.
12 Mi tɛ̀ɛní mín yi sese lòn nu zàwa. Bìa bìo sã̀ le Dónbeenì yi hen ɓúenɓúen wee tɛ̀ɛní mia. 13 Le wa Ɲúhṹso Yeesu *Krista sãamu, lè le Dónbeenì waminì, lè le Dónbeenì Hácírí páaníló làa wɛn, à kɛń lè mi ɓúenɓúen.
* 13:1 Mi loń Làndá zéeníló vũahṹ (Deutéronome) 19.15