Ho vũahṹ na ó o Poole túara nɔn ho
Kalasii
kèrètĩ́ɛwa kuure yi
Vũahṹ túaró ɲúhṹ
Ho vũahṹ mu lé o Poole túara ho nɔn ho Kalasii kɔ̃hṹ kèrètĩ́ɛwa kuure yi. Bìo ó o yánkaa buera le Dónbeenì bín-tente bĩ́n, á ɓa nùpua ɓúi dó mí sĩa o Yeesu yi (Bè-wénia 16.6).
Ɓa ɓúi ló ɓueé bía le bìa yínɔń ɓa *zúifùwa ko ɓa kúio míten làa bìo ho làndá bòráa mu. Ó o Poole túara ho vũahṹ nɔn ɓa yi le ɓa yí bè hón kàránló so yi, lé bìo ho yí héhaa là a Yeesu *Krista bín-tente. O bía le bìo ɓa dó mí sĩa o Yeesu yi, lé bṹn te bìo ɓa térénnanáa le Dónbeenì yahó, ká yínɔń bìo ɓa bò ho làndá yi. O Poole nín-yání zéenía bìo ó o Yeesu yánkaa vonnáa wo ó o wó a tonkaro (1–2).
O Poole dĩ̀n le Dónbeenì vɔ̃n-kĩ́a wán á zéenía le yìa dó mí sĩi o Yeesu yi, á wón ǹ kã̀ní, ká yínɔń ɓa zúifùwa làndá bèró lé bìo ò kã̀ní ɓànso (3–4).
Ho vũahṹ lii véeníi ó o bía le ɓa ko ɓa ɓua miten lòn nùpua na wi miten bìo síi. Ɓa ko ɓa día le le Dónbeenì Hácírí dí ɓa yahó, á ɓa à yí le mukɔ̃n-fĩnle, á mún ǹ wań mín (5–6).
1
Le tɛ̀ɛníi
Ĩnɛ́n Poole lé o Yeesu *Krista tonkaro. Mu yínɔń nùpua wó mi là a tonkaro, á ĩ mún yí dĩ̀n nìi woon wán á wóráa wo. Mu lé o Yeesu Krista là a Maá Dónbeenì lé bìa tonkaa mi, lerɛ́n Dónbeenì mu na vèenía wo léra ɓa nì-hía tĩ́ahṹ. Mu lé ĩnɛ́n lè wàn zàwa na làa mi páanía wi ɓúenɓúen lé warɛ́n wee túa ho vũahṹ na kà á à na minɛ́n kèrètĩ́ɛwa kuio na wi ho Kalasii kɔ̃hṹ yi.
Le wàn Maá Dónbeenì lè wa Ɲúhṹso Yeesu Krista à wé mí sãamu làa mia, à na ho hɛ́ɛrà mia. O Krista tà nɔn míten á wó wa bè-kora sɛ́ndíaró muinì yìa, á kã̀níanáa wɛn ho zuia dĩ́míɲá kohó na kà níi yi. Lé kà síi ó o Krista wóráa wàn Maá Dónbeenì sĩi bìo, wón na ho cùkú bìo sã̀ yi hã lúlúio na ɲii mía yi. *Amiina!
Le Dónbeenì bín-tente lée dà-kéní mí dòn
Bìo mi pã́ le Dónbeenì na von mia o *Krista sãamu pànká yi à mi yèrèmáa bò bín-tente veere na bìo yí bon yi fùafùa ɓɛ̀ntĩ́n lée bìo na vã̀ mi làa sòobɛ́ɛ. Mu yí máa zéení le bín-tente ɓúi bĩnía wi, ɓùeé! Ɓa nùpua ɓúi lé bìa wee lùnka mi yilera, á wi ɓa yèrèmá a Krista bín-tente. Àwa! Ká a ɓúi, tàá warɛ́n wa bɛɛre, tàá wáayi tonkaro ɓúi khíi ɓueé buera bín-tente ɓúi na wi mí dòn làa dìo á warɛ́n buera nɔn mia, à wón ɓànso à hã dánkáa yí. Wa bía mu, á ĩ pá bĩnía wee bío mu: Hen ká a ɓúi ló ɓueé buera bín-tente na wi mí dòn làa dìo mi tà bìo, à ɓànso à hã dánkáa yí. 10 Àwa! Á mi so wee leéka le ĩ wi à ɓa nùpua tà ĩ bìo lée, tàá lé le Dónbeenì? Lé ɓa nùpua á ĩ so wi à ĩ bìo wé sĩ yi le? Ká mu lé à wé à ĩ bìo wé sĩ ɓa nùpua yi, se ĩ lá máa wé Krista ton-sá.
Bìo ó o Ɲúhṹso vonnáa o Poole wó là a tonkaro
11 Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, le ĩ bío bìo kà na mia: Le Dónbeenì bín-tente na á ĩ buera nɔn mia á yí ló nùpue cɔ̃́n. 12 Á le mún yínɔń dɛ̀ɛ na á ĩ yú nùpue ɓúi cɔ̃́n, tàá dɛ̀ɛ na ó o ɓúi kàránna làa mi. Le bín-tente na á ĩ wee bue lé o Yeesu *Krista mí bɛɛre lé yìa zéenía le làa mi. 13 Mi yàá ɲá bìo á ĩ kuio lá cannáa ɓa *zúifùwa làndá bèró yi. Ĩ lá wee ɲíiní le Dónbeenì nìpomu sãnía làa sòobɛ́ɛ, á wi à ĩ ɓúe mu ɲúhṹ. 14 Ɓa zúifùwa làndá bèró á ĩ lá henía bìo po wa ninzàwa na ká. Á bìo á wàn maáwà bò henía á ĩ lá wee là hɛɛrè á po ɓa nùpua na ká. 15 Ɛ̀ɛ ká le Dónbeenì màhã́ fèra léra mi bàrá mí dòn ká ĩ yàá dĩǹ yí ton. Le sãamu na le wó làa mi lé bṹn bìo yi á le vonnáa mi. 16 Le zéenía mí Za Yeesu bìo làa mi, à ĩnɛ́n ɓɛ̀n bĩní zéení mu làa bìa yí zũ le Dónbeenì. Á ĩ dɛ̀ɛnía hĩ́nɔn wà à ĩ yí tùara nùpue yi làa bìo á ĩ ì wé. 17 Ĩ yàá yí van ho Zeruzalɛɛmu á yí vaá mɔn mín làa bìa wó a Yeesu tonkarowà ló mi, à ĩ wà van ho Arabii kɔ̃hṹ, á dĩ̀n bĩ́n bĩnía ɓuararáa ho Damaasi lóhó yi. 18 Lúlúio bìo tĩn bṹn mɔ́n á ĩ wà van ho Zeruzalɛɛmu á vaá zũna a Sefaasi, á wó hã wizooní pírú hònú bĩ́n làa wo. 19 O Yeesu tonkarowà na ká ó o ɓúi á ĩ yí mɔn ká yínɔń o Ɲúhṹso ɓàn za Zaaki. 20 Le Dónbeenì lé ĩ sɛɛ́ràso, bìo á ĩ wee túa á à na mia kà yínɔń sabéré. 21 Bṹn mɔ́n á ĩ wà van ho Siirii lè ho Silisii kãna yi. 22 Ɛ̀ɛ ká ho *Zudee kɔ̃hṹ kèrètĩ́ɛwa kuio màhã́ lá dĩǹ yí mɔn mi. 23 Bìo ɓa ɲá mí dòn lé bìo kà: «Yìa lá wee ɲíiní wa sãnía lé wón wã́a wee bue le sĩidéró bìo na ó o lá wi ò o ɓúe ɲúhṹ». 24 Á ɓa wee khòoní le Dónbeenì ĩ bìo yi.