2
Ĩ wi à mi zũń le ĩ wee sá lè ĩ sòobɛ́ɛ minɛ́n lè ho Lawodisee lóhó kèrètĩ́ɛwa, làa bìa ká ɓúenɓúen na yère mún dĩǹ yí dá ĩ wán bìo yi. Ĩ wee sá lè ĩ sòobɛ́ɛ bèra a na à mi ɓúenɓúen sĩa wé hereka à mi wé le dà-kéní bìo mi wa làa mín bìo yi. Bṹn bìo yi á mi ì yí mu bè-tentewà lè mí sìíwà ɓúenɓúen na ko làa mia ká mi ɓɛ̀ntĩ́n zũna le le Dónbeenì bín-tente na mi ɲá lé ho tũ̀iá poni. Lé bṹn ǹ na ká mi ì zũń le Dónbeenì bìo na lá sà yi, bṹn na lé o *Krista. Lé orɛ́n mí dòn á mu bìo zũńló lè mu bè-zũńminì ɓúenɓúen na lé ho nàfòró binbirì wee lé cɔ̃́n. Ĩ bía bṹn nɔn mia bèra a na à mi yí día míten le o ɓúi khà lè mí bín-sĩa vĩ́iní. Ĩ mía mi tĩ́ahṹ bṹn bon, ká ĩ hácírí dén màhã́ wi làa mia. Bìo mi ɓuannáa mín sese, làa bìo mí sĩadéró o Krista yi fárá tĩna á ĩ sĩi wan bìo yi.
Wa páaníló là a Krista bìo
Àwa, á bìo mi tà ò o Yeesu *Krista wé mi Ɲúhṹso, á mi wã́a ɓua miten làa bìo sĩ a yi mi páaníló làa wo bìo yi. Mi fárá mi sĩadéró wo yi lòn vĩ̀ndɛ̀ɛ na naní zon ho tá yi bìo síi. Mi le mi sĩadéró mu wo yi à wíoka wé dé wán. Mi wíoka fárá dĩ̀n mi sĩadéró wo yi. Mi wé mu ɓúenɓúen héha lè ho kàránló na mi yú, à wíoka wé dé le Dónbeenì bárákà fɛ́ɛɛ.
Mi pa miten bìo. Mi yí día le ɓa nùpua vĩ mia lè mí kàránló na yí bon á ɲúhṹ mía. Hón kàránló so fárá ɓa nùpua làndáwá lè ho dĩ́míɲá pànkáwá na yí máa mi wán, ká ho yí fárá Krista wán. Mu bon, bìo ó o Krista wó a nùpue mí cúee á bìo le Dónbeenì karáa ɓúenɓúen ó o mún karáa. 10 Á le Dónbeenì bìo dã́ní yi á mi bìo ɓúenɓúen ɲii sú mi páaníló là a Krista yi, wón na wi hã pànkáwá na yí máa mi ɓúenɓúen ɲúhṹ wán. 11 Bìo mi páanía làa wo, á mi lé ɓa nùpua na ɓa kúiora. Ká hón kúioró so màhã́ yí wó mi sãnía yi. Ho *kúiiró na ó o *Krista wó lé mu bè-kohó pànká na ó o léra mia. 12 Pã̀ahṹ na mi bátízéra yi, á mi ka lòn nùpua na páanía nùuna là a Krista á mún páanía vèera làa wo lé bìo mi dó mi sĩa le Dónbeenì pànká na vèenía wo léra ɓa nì-hía tĩ́ahṹ yi. 13 Á minɛ́n na lá húrun le Dónbeenì cɔ̃́n mu bè-kora na mi lá wee wé làa bìo mi yí kúiora bìo yi, á le wã́a vèenía mia mi páaníló là a Krista bìo yi. Le sɛ́ra wa bè-kora ɓúenɓúen día. 14 Wa wékheró bìo na ɲà wa ɲúná yi á le ɓó ɲúhṹ lòn kení vũahṹ bìo síi. Le ɓúaa mu ho *kùrùwá wán á ɓóráa mu ɲúhṹ. 15 Le fáara hã pànkáwá na yí máa mi ɓúenɓúen fũna á dó hã nìyio hã yi ɓa nùpua ɓúenɓúen yahó o Krista húmú ho kùrùwá wán pànká yi.
16 Ó o ɓúi wã́a yí ko ò o cítí mia bìo mi yí bò ɓa *làndá yi mu bè-dínii lè mu bè-ɲunii dã́ní yi, tàá bìo mi yí máa dí hã sɔ̃́n-beera, tàá ho pĩihṹ miló nín-yání wizonle sã́nú, tàá ɓa *zúifùwa vũńkaló wizonle sã́nú. 17 Bṹn ɓúenɓúen fù lé bìo lá wà ɓueé wé ɓàn khã̀nkhã̀náamu. Ká mu binbirìso wee lé o Krista yi. 18 Mi yí día le o ɓúi bío le mi yí ko lè ho cũ̀nú le Dónbeenì cɔ̃́n. Ĩ wee bío bìa wee wé lè ɓa wee liiní míten à ɓùaaní ho wáayi tonkarowà bìo. Ɓa wee bío le mi bìo ɲúhṹ wi po bìa ká ɓa bè-minii bìo yi. Lé ɓarɛ́n te mí kùrú yilera. Ɓa wee yòoní míten mu bìo yi kã́amáa. 19 Ɓa yí cɛɛ́ra a Krista na ka lòn sãnía ɓàn ɲúhṹ yi. Lé orɛ́n wee wé à hã sãnía bìowa na cɛɛ́kaa mín yi à wé dã làa bìo le Dónbeenì le mu wéráa.
Wa húmú lè wa vèeró là a Krista bìo
20 Mi páanía húrun là a Krista, á kã̀nía ho dĩ́míɲá pànkáwá na yí máa mi níi yi. Á lée webio nɔn á mi pá wee día miten à ɓa kĩ̀kã́ka yi lè mí *làndáwá, ka lè mi bìo pá sã̀ ho dĩ́míɲá yi? 21 Ɓa le mi yí lá bìo kà, à yí dí bìo kà, à bìo kà mi yí dã. 22 Hɔ̃́n làndáwá so bìo ciran mu bìo na ká a nùpue ɲìána mu lè mí màkóo, à mu vé. Lé ɓa nùpua bò hã á wee kàrán làa mín. 23 Mu bon, mu ka lòn bè-zũńminì bìo na se á wee zéení le ɓa nùpua wé dé mí sòobɛ́ɛ le Dónbeenì bìo yi, à wé liiní míten, à wé beé mí sãnía lò. Ɛ̀ɛ ká mu ɲúhṹ màhã́ mía. Mu wee kã́ɲa bìo ɓa nùpua sĩa wee vá yi mí dòn yi.