Ho vũahṹ na ó o Poole túara nɔn ho
Koloosi
kèrètĩ́ɛwa kuure yi
Vũahṹ túaró ɲúhṹ
Ho vũahṹ na kà lé o Poole túara ho nɔn ho Koloosi lóhó kèrètĩ́ɛwa kuure yi. Yìa nín-yání buera le Dónbeenì bíonì bĩ́n lé yìa ɓa le Epafaraasi, o là a Poole páanía wee sá ho tonló dà-kéní. O wee lé ho Koloosi lóhó mí bɛɛre yi (1.7; 4.12).
Pã̀ahṹ na ó o Poole wi ho kàsó yi ho Oroomu yi (4.3), ó o Epafaraasi ɓueé ɓúɛɛkío wo á bía nɔn wo yi le ɓa nùpua ɓúi hĩ́nɔn wee vĩ́iní ho Koloosi kèrètĩ́ɛwa lè ho kàránló ɓúi sìí.
Lé bṹn nɔn ó o Poole túararáa ho vũahṹ na kà nɔn ɓa yi, à zéení le Dónbeenì tũ̀iá poni làa ba, bèra a na à ɓa pĩ́ ɓa nùpua mu kàránló. O mún bía nɔn ɓa yi le le Dónbeenì dĩ̀n o Yeesu *Krista wán léraráa ho dĩ́míɲá, á lé orɛ́n le wee dĩ̀n wán kã̀nínáa ɓa nùpua (1–2).
O zéenía bìo ɓa wé è ɓua lè míten ɓa páaníló là a *Krista yi (3–4).
Lé o Tisiiki là a Onɛziimu ó o Poole tonkaa lè ho vũahṹ mu á ɓa vaá nɔn ho Koloosi kèrètĩ́ɛwa kuure yi.
1
Le tɛ̀ɛníi
Mu lé ĩnɛ́n Poole, yìa le Dónbeenì lè mí sĩi bìo á wó á ĩ lé o Yeesu *Krista tonkaro, lé mi wee túa ho vũahṹ na kà. Ĩnɛ́n lè wàn za Timɔtee á wee tɛ̀ɛní minɛ́n wàn zàwa lè wàn hĩ́nni na bìo sã̀ le Dónbeenì yi ho Koloosi lóhó yi á páanía là a Krista, á sĩadéró wo yi fárá tĩna. Le wàn Maá Dónbeenì à wé mu sãamu làa mia, à na ho hɛ́ɛrà mia.
O Poole Dónbeenì bárákà déró bìo
Hen ká wa sansan wee fìo wa Ɲúhṹso Yeesu *Krista ɓàn Maá Dónbeenì yi mi bìo yi, à wa dé le bárákà. Wa wee dé le bárákà lé bìo wa ɲá bìo mí sĩa dóráa o Yeesu Krista yi bìo, làa bìo mí waráa bìa ɓúenɓúen na bìo sã̀ le Dónbeenì yi. Mi dó mi sĩa á wa mín, lé bìo mi dó mi sĩa á wee lòoní le Dónbeenì bè-tente na le dó mí ɲii le mí ì ká làa mia ho wáayi. Mu bè-tente mu á mi ɲá bìo pã̀ahṹ na ɓa buera le bín-tente nɔn mia yi, dén na lé ho tũ̀iá poni. Ho dĩ́míɲá ɓúenɓúen yi, á bìa wee tà le bín-tente mu bìo, à wé bìo sĩ le Dónbeenì yi á wee dé wán ká ɓa wà. Lé kà síi á mu mún wee wéráa minɛ́n cɔ̃́n à lá ho pã̀ahṹ na mi ɲá le bín-tente mu yi, á zũna le Dónbeenì sãamu bìo binbirì à ɓuee ɓúe ho zuia ɲii wán. Mu lé o Epafaraasi, yìa wa wa làa sòobɛ́ɛ na làa wɛn páanía wee sá a Krista tonló, lé wón buera le bín-tente mu nɔn mia. O wee sòobá míten à sáráa o Krista tonló wa lahó yi mi cɔ̃́n. Lé orɛ́n ɓueé bía le waminì na á le Dónbeenì Hácírí wó á mi wa làa mín bìo làa wɛn.
Lé bṹn nɔn á pã̀ahṹ na wa ɲá mi bìo yi ɲii wán, á wa wee fìo le Dónbeenì yi fɛ́ɛɛ mi bìo yi. Wa wee fìo le le Dónbeenì na mu bè-zũńminì lè mu bìo zũńló ɓúenɓúen na wee lé lerɛ́n mí bɛɛre Hácírí cɔ̃́n mia. Lé bṹn ǹ na ká mi ì zũń bìo le sĩi vá yi á mu ɲii ì sí. 10 Bṹn ká mi ì dàń ǹ ɓua miten làa bìo mu koráa là a Ɲúhṹso, á mi wé è wé bìo sĩ a yi ɓúenɓúen fɛ́ɛɛ lè hã wárá na se lè mí sìíwà ɓúenɓúen, á à wíoka à zũń le Dónbeenì. 11 Bìo le Dónbeenì pànká ɲii mía, á wa wee fìo le yi le le wé à mi pànká kɛń bèra a na à mi wé dàń hĩ̀ mi sĩa, à ɲì mi yiwa lè le sĩ-wɛɛ. 12 Mi wé dé wàn Maá Dónbeenì bárákà. Le wó á mi ko à mi níi kɛń hã kĩ́a na le bàrá ká làa bìa bìo sã̀ le yi mu khoomu yi le cɔ̃́n. 13 Le kã̀nía wɛn le tíbírí pànká níi yi, á wa wã́a wi le Za na le wa làa sòobɛ́ɛ bɛ́ɛnì díiníi 14 Lé o Za mu pànká yi á le kã̀nía wɛn, á sɛ́ra wa bè-kora día.
O Krista khòoníló leni
15 O Za mu yi á wa wee mi le Dónbeenì na yí dà máa mi.
O kĩ́ mu bìo ɓúenɓúen, á wi mu bè-lénnia ɓúenɓúen ɲúhṹ wán.
16 Lé bìo ó orɛ́n lé yìa le Dónbeenì dĩ̀n wán léraráa mu bìo ɓúenɓúen,
bìo ho wáayi, làa bìo ho tá yi,
bìo wee mi, làa bìo yí máa mi,
hã pànkáwá lè mí sìíwà ɓúenɓúen.
Le Dónbeenì dĩ̀n orɛ́n wán á léraráa mu bìo ɓúenɓúen,
mu bìo ɓúenɓúen le léra orɛ́n bìo yi.
17 Orɛ́n wi ká bìo ɓúi dĩǹ yí léra.
Lé orɛ́n pànká yi á mu bìo ɓúenɓúen wi mí lara yi sese.
18 Ɓa kèrètĩ́ɛwa ɓúenɓúen kuure na ka lòn sãnía ɓàn ɲúhṹ lé orɛ́n.
Lé orɛ́n le kuure mu ɓúa wán.
Lé orɛ́n lé ɓa nì-hía nín-yání so na vèera á máa bĩní máa hí
bèra a na ò o dí mu bìo ɓúenɓúen yahó.
19 Lé bìo mu wó sĩna le Dónbeenì yi à bìo lerɛ́n karáa ɓúenɓúen à le Za mún kɛń làa bṹn.
20 Á mu mún wó sĩna le yi à le dĩ̀n orɛ́n wán à bìo ho wáayi làa bìo ho tá yi ɓúenɓúen làa de bĩní wé sĩ.
Lé o Za na húrun ho *kùrùwá wán á cãni kúará pànká yi á le dóráa ho hɛ́ɛrà lerɛ́n lè mu bìo ɓúenɓúen pã̀ahṹ.
21 Á minɛ́n na lá lé ɓa nì-hãní le Dónbeenì cɔ̃́n, á lá lé le zúkúsa mi yile-kora lè mí bè-kora wéró bìo yi, 22 á le wã́a wó á mi bĩnía sĩ làa de bìo le wó á le Za wó a nùpue á húrun pànká yi. Le wó kà síi bèra a na à mi dàń dĩ̀n le yahó ká mi wee ce á fĩ́anì mía yi á bè-kohó yèni yí máa ve lɛɛ́ yi. 23 Ká mi màhã́ ko mi wíoka dé mí sĩa o Za mu yi, à fárá dĩ̀n. Bìo mi dó mi sĩa wee lòoní bìo le Dónbeenì dó mí ɲii le mí ì wé le bín-tente yi á mi yí khɛ̀nnáa. Le bín-tente mu lé dìo mi ɲá khĩína, dìo buera nɔn ho dĩ́míɲá nùpua ɓúenɓúen yi. Á lé lerɛ́n bín-tente mu bueró tonló á ĩnɛ́n Poole mún wee sá.
O Poole lònbee na ó o wee lá bìo
24 Hã laà na kà wán á le lònbee na á ĩ wee lá mi bìo yi á ĩ wee zã̀maka bìo yi. Lé kà síi á ĩ sãnía lò ò beráa á à tiíráa le lònbee na wa ko wa kã́a yi ɲii* o *Krista tonló sáró yi ɓa kèrètĩ́ɛwa ɓúenɓúen kuure na lé o sãnía bìo yi. 25 Ĩnɛ́n wã́a lé ɓa kèrètĩ́ɛwa ɓúenɓúen kuure mu ton-sá lé bìo le Dónbeenì kàràfáa ho tonló miì, á le ĩ zéení mí bíonì bìo yahó ɓúenɓúen mi séeníló bìo yi. 26 Le bíonì mu lé mu bìo na le Dónbeenì lá sà ho dĩ́míɲá nùpua ɓúenɓúen yi hàánì. Ɛ̀ɛ ká hã laà na kà wán á le wã́a zéenía le bíonì mu bìo làa bìa bìo sã̀ le yi. 27 Le Dónbeenì le mí ì zéení làa ba le le bìo na lá sà yi na semu ɓàn síi mía á ɓa nùpua ɓúenɓúen níní dàń kɛń yi. Bṹn bìo so lé o Krista páaníló làa mia. Lé bṹn nɔn á mi dó mi sĩa wee lòoní ho cùkú na le Dónbeenì dó mí ɲii le mi níní ì kɛń yi. 28 Lé wón Krista so á wa wee zéení bìo, á wee ɲì le Dónbeenì nìpomu nì-kéní kéní zení wán, á wee kàrán ɓa lè mí nì-kéní kéní mu bè-zũńminì pànká yi. Wa wee wé bṹn bèra a na à ɓa nì-kéní kéní dàń dã vé ɓa páaníló là a Krista pànká yi. 29 Lé bṹn te bìo á ĩ wee sáráa ho tonló mu lè ĩ sòobɛ́ɛ là a Krista pànká beenì na wee mi bìo á ĩ wee wé yi.
* 1:24 Mi loń Matiye vũahṹ 24.3-14; Maaki vũahṹ 13.19-23