4
Àwa, wàn zàwa lè wàn hĩ́nni na ĩ wa làa sòobɛ́ɛ, ĩ sĩi ɓɛ̀ntĩ́n vá à ĩ bĩní mi mia. Mi bìo wee wɛɛ́ ĩ sĩi, á lé minɛ́n bìo yi à ĩ yí ho cùkú, á mi wã́a wíoka fárá dĩ̀n mi páaníló là a Ɲúhṹso yi.
Le zéeníi bìo
O Evodii là a Sɛ̃ntiisi á ĩ wee hení bìo kà á à na yi le ɓa ɲi-cúa wé le dà-kéní ɓa páaníló là a Ɲúhṹso bìo yi. Ɛ̀ɛ ká ũnɛ́n na páanía wee sá ho tonló làa mi lè mí yahó á ĩ wee bío bìo kà á à na yi: Ɓa hã́awa mu mí nùwã ɲun á ũ séení. Ɓa páanía lá le lònbee làa mi le Dónbeenì bín-tente bueró bìo yi. O Kileman lè wàn zàwa na ká mún páanía lá le lònbee làa mi le Dónbeenì bín-tente bueró bìo yi. Bán yènnáa túara bìa yú le mukãnì binbirì yènnáa vũahṹ yi.
Mi wé zã̀maka fɛ́ɛɛ mi páaníló là a Ɲúhṹso bìo yi. Ĩ wíokaa wee bío mu, mi wé zã̀maka. Mi wé ɓa nùpua na wayika à ɓa nùpua ɓúenɓúen zũń bìo. Mi wé leéka le hen làa cĩ́inú ká a Ɲúhṹso á à ɓuen. Mi yí le mi hácírí yáa bìo woon yi. Ɛ̀ɛ ká mi màkóo wé wi bìo lée bìo yi, à mi zéení mu lè le Dónbeenì. Mi mún wé dé le bárákà fɛ́ɛɛ. Ká mi wee wé kà, á le Dónbeenì á à na mí hɛ́ɛrà mia, hón hɛ́ɛrà so dà bìo wa wee leéka ɓúenɓúen wán, ho ò wé á mi yiwa máa wé è dè, á yilera máa wé è lùnka mi páaníló là a Yeesu *Krista bìo yi.
Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, á bìo kà wán á ĩ ì bío bìo kà làa mia: Bìo ko mu wé here mia lé ho tũ̀iá poni bìo, làa bìo ɓúenɓúen na ko lè le kɔ̃̀nbii, làa bìo térénna, làa bìo wee ce, làa bìo ó o nùpue ko ò wań, làa bìo ko lè ho cùkú. Bìo ɓúenɓúen na se làa sòobɛ́ɛ, làa bìo ko lè le ɓùaaníi lé bṹn bìo ko mu wé here mia. Bìo á ĩ kàránna làa mia á mi tà yi, bìo mi ɲá ĩ cɔ̃́n làa bìo mi mɔn à ĩ wee wé lé bṹn á mi wé bè yi. Ká mi wee wé kà, á le Dónbeenì na wee na ho hɛ́ɛrà, á à kɛń làa mia.
Ho Filiipu lóhó kèrètĩ́ɛwa bárákà déró bìo
10 Ĩ wee zã̀maka làa sòobɛ́ɛ ĩ páaníló là a Ɲúhṹso yi, lé bìo mi màhã́ wã́a dàńna zéenía làa mi le mi pan ĩ bìo. Mu bon, mi pan ĩ bìo yí khú ká lé bìo mi lá dĩǹ yí yú mu wéró níi. 11 Mu yínɔń bìo ɓúi fòora miì á nɔn á ĩ wee bíoráa kà. Hen ká ĩ bìo ka làa bìo na, à ĩ sĩi wa mu bìo yi lé bìo á ĩ mána mu ɓúenɓúen. 12 Ĩ khon loo, á ĩ zũ bìo á ĩ ì ɓua lè ĩten. Ĩ bìo wi loo á ĩ zũ bìo á ĩ ì ɓua lè ĩten. Ĩ yú bìo á ĩ dí loo, tàá ĩ yí yú bìo á ĩ dí loo, à ĩ yí puuní loo, tàá à bìo wi ĩ cɔ̃́n fòo miì loo, mu ɓúenɓúen yi á ĩ zũ bìo á ĩ ì ɓua lè ĩten sese. 13 Bṹn bìowa so wéró pànká ó o *Krista wee na miì. 14 Ɛ̀ɛ ká bìo mi séenía mi le lònbee na yú mi bìo yi ɓɛ̀ntĩ́n lée bìo na se.
15 Minɛ́n Filiipusa, mi zũ le pã̀ahṹ na á ĩ ɓúa le Dónbeenì bín-tente bueró ɲúhṹ mi cɔ̃́n, á ló ho Maseduana kɔ̃hṹ yi, á lé minɛ́n mi dòn lé ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure na séenía mi. 16 Pã̀ahṹ na á ĩ wi ho Tesaloniiki yi lé bĩ́n mi ɓúa mu ɲúhṹ yi, á séenía mi làa bìo á ĩ màkóo wi yi á dɔ̃n hã cúa-ɲun. 17 Bṹn yí máa zéení le ĩ wee cà à mi wé séení mi làa bṹn síi fɛ́ɛɛ, ɛ̀ɛ ká ĩ màhã́ wi à le Dónbeenì na bìo mi wee wé ɓàn cũ̀nú mia. 18 Mi hãmu na mi tonkaa là a Epaforodiite ɓueé dɔ̃n mi lè mí ɲi-kã́a, mu yàá puunía bìo á ĩ màkóo wi yi ɓúenɓúen. Bìo mi nɔn miì ka lòn muinì yìa na cĩ̀ína á sãmu sĩ le Dónbeenì yi. 19 Wàn Dónbeenì na nàfòró ɲii mía á à na bìo mi màkóo wi yi ɓúenɓúen mia mi páaníló là a Yeesu *Krista bìo yi. 20 Le ho cùkú à bìo sĩ̀ wàn Maá Dónbeenì yi fɛ́ɛɛ hã lúlúio na ɲii mía yi. *Amiina!
Le tɛ̀ɛníi
21 Bìa bìo sã̀ le Dónbeenì yi ɓa páaníló là a Yeesu *Krista bìo yi á mi tɛ̀ɛní yi lè mí nì-kéní kéní. Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni na làa mi páanía wi mún wee tɛ̀ɛní mia. 22 Bìa hen na bìo sã̀ le Dónbeenì yi ɓúenɓúen wee tɛ̀ɛní mia, sɔ̃̀nkú bìa wee sá ho *Oroomu bɛ́ɛ cɔ̃́n.
23 Le o Ɲúhṹso Yeesu Krista wé mu sãamu làa mia.