3
O Krista bìo ɲúhṹ wi po bìo ká
Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, á bìo kà wán á ĩ wee bío bìo kà làa mia: Mi wé zã̀maka bìo mi páanía là a Ɲúhṹso bìo yi. Mu bìo na á ĩ túara nɔn mia na á ĩ bĩnía wee tĩ̀í yi yínɔń bìo na wee sɛɛ́ mi, ká mu lée bìo na á à séení mia, à bìo ɓúi yí dàń mia yí vĩ́iní. Mi pa miten bìo ɓa ton-sá-kora yi, ɓa ka lòn booní, ɓa sòobáa wee hení ho kúioró bìo dàkhĩína. Mu bon, warɛ́n lé bìa kúiora binbirì. Wa wee ɓùaaní le Dónbeenì lè le Hácírí pànká, á wee zã̀maka wa páaníló là a Yeesu *Krista bìo yi, á yí dó wa sĩa waten yi. Ká a ɓúi lá wee leéka le mí dà à dé mí sĩi míten yi, se ĩnɛ́n dà à dé ĩ sĩi bṹn yi á à poń wón ɓànso. Mu bon, ĩ tũ̀iá lá à wé sĩ à ĩ dé ĩ sĩi ĩten yi, lé bìo á ĩnɛ́n ɓa *kúio ĩ teró wizooní bìo hètĩn zoǹ. Wàn sìí lé o *Isirayɛɛle nìpomu, ĩ ton o Bɛ̃nzamɛɛ zĩ-ɲúhṹ yi. Wàn nùwã lé ɓa *zúifùwa binbirí, á ĩ lé o zúifù binbirì. Ĩ lé o *Farizĩɛ á henía o *Mɔyiize làndá bèró bìo, á ĩ can ĩ kuio làa sòobɛ́ɛ le Dónbeenì tonló yi fúaa ĩ lá wee beé ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure lò. Á ho *làndá mu bèró dã́ní yi, á nùpue lá yí dà máa bío le ĩ wó khon mu ɓúi yi hùúu. Ɛ̀ɛ ká a Krista bìo yi, á bṹn bìowa so na lá ka lòn cũ̀nú bìo ĩ cɔ̃́n á ĩ wã́a wee wé lòn bè-kã́amáa. Mu bon, mu bìo ɓúenɓúen ka lòn bìo na ɲúhṹ mía ĩ cɔ̃́n, lé bìo á ĩ Ɲúhṹso Yeesu Krista zũńló bṹn lé bìo ɲúhṹ wi po bìo ká ɓúenɓúen. Lé orɛ́n Krista mu bìo yi á ĩ pã́náa mu ɓúenɓúen, á wee wé mu lòn zàn-bìo, bèra a na à ĩ bìo wíoka sĩ̀ a yi binbirì à páaní làa wo. Mu yínɔń bìo á ĩnɛ́n bò ho làndá yi á nɔn á ĩ térénnanáa, ká lé bìo á ĩ dó ĩ sĩi o Krista yi á le Dónbeenì wóráa mi là a nì-térénnii. 10 Bìo á ĩ wee cà lé o Krista zũńló, à mún zũń ho pànká na le Dónbeenì nɔn wo yi o vèeró mɔ́n. Ĩ wi à ĩ páaní a lònbee yi làa wo à tà mu húmú yi là a bìo síi. 11 Ká mu wó kà, á ĩnɛ́n mún ǹ láa mu yi le le Dónbeenì khíi vèení mi.
Wa ko wa bánbá vaa yí bìo wa wee cà
12 Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, ĩ yí dà máa bío le bìo á ĩ wee cà á ĩ wã́a yú vó, tàá bìo á ĩ ko à ĩ kɛńnáa á ɲii wã́a tun. Ɛ̀ɛ ká ĩ màhã́ wee hení ĩ lò bèra a na à ĩ yí mu, lé bìo ó o Yeesu *Krista léra mi á ĩ bìo sã̀ a yi ɓúenɓúen. 13 Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, ĩnɛ́n yí máa leéka le ĩ yú mu vó. Bìo bìo here miì lé bìo kà: Bìo á ĩ wó khĩína á ĩ wã́a yí máa loń, bìo wi ĩ yahó lé bṹn á ĩ wee bánbá bìo yi. 14 Á bìo á ĩ wee cà lé bṹn á ĩ wã́a wee lùwí bìo yi, bèra a na à ĩ vaa yí ĩ veró cũ̀nú ho wáayi le Dónbeenì cɔ̃́n ĩ páaníló là a Yeesu Krista bìo yi. 15 Lé hɔ̃́n yilera so ko à hã wé kɛń warɛ́n kèrètĩ́ɛwa na dɔ̃n vó le Dónbeenì bìo dã́ní yi yi. Ɛ̀ɛ ká mi wee leéka bè-vio ɓúi mu bìo yi, à le Dónbeenì zéení mu yara wéréwéré làa mia. 16 Bìo wi bĩ́n, á hen na wa van vaá ɓó yi á mi wã́a le wa wíoka bánbá làa bṹn bìo.
17 Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, mi wé wé bìo á ĩ wee wé. Bìa wee bè bìo mi mɔn à wa wee wé yi lé bán á mi fá mi yìo yi. 18 Mu bon, ɓa nùpua cɛ̀rɛ̀ɛ wárá wee zéení le ɓa lé o Krista na húrun ho *kùrùwá wán zúkúsa. Ĩ lá wee wé bío mu na mia fɛ́ɛɛ, á ĩ pá bĩnía wee bío mu làa mia ká ĩ wá. 19 Bán nùpua so píorà lé ɓa dofĩ́ina, á hã nìyi-wárá na ɓa wee wé lé hɔ̃́n á ɓa wee khòoní miten bìo yi. Bìo ɓa wee leéka lé ho dĩ́míɲá bìo mí dòn. Mu vaa véeníi ká ɓa à yáa ɓúenɓúen. 20 Ɛ̀ɛ ká warɛ́n kùrú lahó hón yòó wi ho wáayi. Á wa kã̀nílo Yeesu Krista na à lé bĩ́n á à ɓuen lé wón wa wee lòoní. 21 Hen ká a khíi ɓuara á wa sãnía na cùkú mía ó o ɓueé wé á hã à kɛń là a sãnía na cùkú wi bìo síi. Ó o ò wé mu lè ho pànká na wi o cɔ̃́n, hìa ó o ò yíráa le sée mu bìo ɓúenɓúen wań.