2
Mi pànká wee wíoka kɛń mi páaníló là a *Krista bìo yi. O waminì wee hení mi sĩa. Mi páanía le Dónbeenì Hácírí pànká yi. Mi sĩa se á zũ le màkárí. Àwa, á mi cén wã́a wé ɲí mín yi, à wań mín, à wé mi yilera làa dà-kéní. Mi wé bṹn ɓúenɓúen á tiíráa ĩ sĩ-wɛɛ ɲii. Mi yí wé bìo ɓúi na wee wé à mi bìo ɲúhṹ kɛń poń bìa ká. Mi wé yí yòoní miten bìa ká wán à ɓa mi mia. Ká mi wé liiní miten à wé leéka le bìa ká sṹaaní mia. Mi wé yí leéka minɛ́n mi dòn bìo, ká mi mún wé leéka bìa ká bìo.
Bìo mi páanía là a Yeesu Krista, á mi ɓua miten làa bìo ó o ɓuannáa míten bìo síi:
Orɛ́n na ka lè le Dónbeenì bìo, á yí le mí ì ɓua mí màamínló làa de konloon.
Ɓùeé. O tà día bṹn ɓúenɓúen ò o ɓueé ton lè ɓa nùpua bìo síi á lé o nùpue binbirì, á wó míten là a ton-sá bìo síi.
O liinía míten á tà bò le Dónbeenì bíonì yi fúaa o tà mu húmú yi, hàrí mu húmú ho *kùrùwá wán.
Lé bṹn nɔn le Dónbeenì wã́a yòoníanáa wo ó o wi mu bìo ɓúenɓúen ɲúhṹ wán, á wó ó o yú le yèni na po hã yènnáa ɓúenɓúen.
10 Á bìa wi ho wáayi làa bìa wi ho tá wán làa bìa wi ho nì-hɔ̃́nbó-lóhó yi ɓúenɓúen ǹ fárá mí nɔnkóɲúná wán o yahó.
11 Á ɓa ɓúenɓúen á à bío wéréwéré le o Yeesu *Krista lé o Ɲúhṹso, á à déráa ho cùkú o Maá Dónbeenì yi.
Ɓa kèrètĩ́ɛwa ka lòn khoomu ho dĩ́míɲá yi
12 Minɛ́n na á ĩ wa làa sòobɛ́ɛ, bìo mi wee bè le Dónbeenì bíonì yi, á mi wé wé bìo á bìa le kã̀nía ko ɓa wé. Mi wé kɔ̃̀nbi le Dónbeenì làa sòobɛ́ɛ à wéráa mu. Bìo mi lá wee wé mu ká ĩ wi làa mia, á mi pá wíoka wé wé mu hàrí bìo á ĩ mía làa mia. 13 Lé le Dónbeenì wee na ho pànká mia à mi sĩa vá hã wárá na sĩ le yi à dàń wéráa hã.
14 Bìo lée bìo na mi wee wé, à mi yí khí mi kío yi ká mi ì zá làa mín à wéráa mu, 15 bèra a na à wékhe bìo yí mì yí lɛɛ́ mia, à mi wé ɓa nùpua na wee ce le Dónbeenì yahó, le Dónbeenì zàwa na á fĩ́anì mía yi ho lònbìo nùpua na lé ɓa nì-sũmáa tĩ́ahṹ. Mi ka lòn khoomu ɓa tĩ́ahṹ lòn fĩ̀ntɛ̃́ɛna na dó bìo síi, 16 minɛ́n na wee bue le bín-tente, dìo wee na le mukãnì binbirì. Ká mi wee wé làa bṹn, á ĩ dà à zã̀maka mi bìo yi o *Krista bĩní ɓuen-nɔ̀nzoǹ, lé bìo le lònbee na á ĩ lá mi bìo yi yínɔń kã́amáa. 17 Bìo mi dó mi sĩa le Dónbeenì yi á mi nɔn miten le yi bṹn ka lòn muinì na ɓa yan bìo síi. Á hàrí ká ɓa ko ɓa ɓúe mi, à ĩ wé lòn hãmu na bò mu wán, á ĩ wee zã̀maka mu bìo yi á à zã̀maka lè mi ɓúenɓúen. 18 Làa bṹn bìo síi, á minɛ́n mún wé zã̀maka, à mún zã̀maka làa mi.
O Timɔtee là a Epaforodiite tonkaa bìo
19 Ĩ wee leéka le hen làa cĩ́inú ká a Ɲúhṹso Yeesu tà, á ĩ tonka a Timɔtee mi cɔ̃́n bèra a na à ĩ ɲí mi sã à sĩi hĩ̀ mi bìo yi. 20 Lé bìo ká mu yínɔń wón á nùpua na wee leéka mi bìo làa bìo á ĩnɛ́n wee leékaráa mu á mía. 21 Bìa ká ɓúenɓúen yara sã́ mí kùrú bìo ká a Yeesu *Krista bìo níi ló. 22 Minɛ́n mi bɛɛre zũ bìo ó o wó. O páanía sá le bín-tente tonló làa mi làa bìo ó o za wé sáráa lè mín maá. 23 Àwa! Ká ĩ zũna bìo á ĩ bìo ò wéráa, ó orɛ́n lé yìa á ĩ wee leéka à ĩ dɛ̀ɛní tonka mi cɔ̃́n. 24 Ĩ láa mu yi le hen làa cĩ́inú ká a Ɲúhṹso ò na ho wɔ̃hṹ miì á ĩnɛ́n ĩ bɛɛre á à ɓuen mi cɔ̃́n. 25 Ɛ̀ɛ ká wàn za Epaforodiite na mi lá tonkaa ĩ cɔ̃́n ò o ɓuee na mi níi bìo na mi le mi ì séení làa mi miì, á ĩ le mu ko à ĩ día wo ò o bĩní ɓuen mi cɔ̃́n. O sá le bín-tente tonló á lá le lònbee làa mi làa sòobɛ́ɛ. 26 O ɓɛ̀ntĩ́n wi ò o mi mi wán, á mún yilera lùnkaa lé bìo ó o zũ le mi ɲá mí vánvámu bìo. 27 Mu bon, o lò lá yí here làa sòobɛ́ɛ, lée cĩ́inú ká a yàá lá à hí. Ká le Dónbeenì màhã́ zũna a màkárí, mu yàá yínɔń orɛ́n mí dòn, ĩnɛ́n á le mún zũna màkárí bèra a na à le yi-vɛ́ɛ na wi ĩ wán à yí dé wán. 28 Lé bṹn nɔn á ĩ wi à ĩ día wo ò o ɓuen mi cɔ̃́n fùafùa, bèra a na ká mi mɔn wo, à mi sĩa wa, à ĩnɛ́n yi-vɛ́ɛ ɓɛ̀n yòo tĩ̀ yi. 29 Àwa! Á mi sĩ́ a yahó lè hã zã̀maka-beenì mi páaníló là a Krista bìo yi. Ɓa nùpua na ka là a bìo á mi wé kɔ̃̀nbi, 30 lé bìo á cĩ́inú ká ká a lá à hí o Krista tonló bìo yi. Bìo mi yí dà máa wé máa na miì lé bìo mi khɛ̀ra làa mi, lé bṹn ó orɛ́n zàanía mí mukãnì á wó séeníanáa mi.