Ho vũahṹ na ó o Poole túara nɔn ho
Filiipu
kèrètĩ́ɛwa kuure yi
Vũahṹ túaró ɲúhṹ
Ho vũahṹ na kà lé o Poole túara ho nɔn ho Filiipu lóhó kèrètĩ́ɛwa kuure yi. Lé ɓarɛ́n lé ɓa nín-yání nùpua na ó o Poole buera le bín-tente nɔn yi ho Maseduana kɔ̃hṹ yi (Bè-wénia 16.12-40), á ɓa tà dó mí sĩa o Yeesu *Krista yi. Ho vũahṹ mu ó o Poole hĩ́a wee túa ká a wi ho kàsó yi ká a màhã́ túara ho lè le sĩ-wɛɛ.
Ho vũahṹ mu ɲúhṹ ɓúɛɛníi ó o Poole zéenía le mí sĩi wan ho Filiipusa bìo yi. Bṹn mɔ́n ó o zéenía bìo ó o bìo kará làa ba, ò o henía ɓa sĩa. O mún bía nɔn ɓa yi le ɓa wé liiní míten làa bìo ó o Yeesu wóráa mu bìo síi. O zéenía le mí ì tonka a Epaforodiite là a Timɔtee ho Filiipu kèrètĩ́ɛwa cɔ̃́n (1–2).
O ɲà ɓa zeǹ wán le ɓa wé yí ɲí ho kàránló na bìo yí bon bìo, ká ɓa sòobá míten à wé wé là arɛ́n bìo síi (3).
O zéenía bìo le Dónbeenì wee nanáa le sĩ-wɛɛ lè ho hɛ́ɛrà bìa ɓúenɓúen na páanía là a Krista yi (4).
1
Le tɛ̀ɛníi
Ĩnɛ́n Poole là a Timɔtee na lé o Yeesu *Krista ton-sáwá wee tɛ̀ɛní minɛ́n kèrètĩ́ɛwa na wi ho Filiipu lóhó yi. Wa wee tɛ̀ɛní ɓa ya-díwá làa bìa wee séení ɓa yi, làa bìa ká ɓúenɓúen na bìo sã̀ le Dónbeenì yi ɓa páaníló là a Yeesu Krista bìo yi. Le wàn Maá Dónbeenì là a Ɲúhṹso Yeesu Krista à wé mí sãamu làa mia, à na ho hɛ́ɛrà mia.
O Poole fìora ho Filiipusa bìo yi
Pã̀ahṹ lée pã̀ahṹ ká ĩ leékaa mi bìo, à ĩ dé wàn Dónbeenì bárákà. Pã̀ahṹ lée pã̀ahṹ ká ĩ wee fìo à ĩ mún fìo na mi ɓúenɓúen yi lè le sĩ-wɛɛ. Lé bìo, à lá ho pã̀ahṹ na mi dó mi sĩa o *Krista yi á ɓueé ɓó ho zuia yi, á mi dó mi níní miì le Dónbeenì bín-tente bueró tonló yi. Ĩ láa mu yi le ho ton-tente na le Dónbeenì ɓúa ɲúhṹ mia, á le è sá á à tií ɲii o Yeesu Krista bĩní ɓuen-nɔ̀nzoǹ. Ĩ tũ̀iá sĩ à hɔ̃́n yilera so kɛń miì mi ɓúenɓúen dã́ní yi, lé bìo á ĩ wa mia làa sòobɛ́ɛ. Mu bon, le Dónbeenì wó á mi lɛɛ́ra le bín-tente bueró tonló yi làa mi. Á pã̀ahṹ na á ĩ wi ho kàsó yi, á wee tà le Dónbeenì bíonì ɲii o cítí-fĩ̀ yahó, á ĩ wee zéení mu wéréwéré le mu lé ho tũ̀iá. Mu bon, le Dónbeenì zũ le mu lé ho tũ̀iá poni, le ĩ wa mia làa sòobɛ́ɛ làa bìo ó o Yeesu Krista waráa mia. Á ĩ wee fìo le Dónbeenì cɔ̃́n le mi waminì wíoka wé dé wán, à mi bìo zũńló le Dónbeenì bìo dã́ní yi, làa bìo se làa bìo yí se hueekaró mín yi à wíoka wé dé wán. 10 Bṹn ká mi ì dàń ǹ lén bìo se po bìo ká bèra a na à mi ce le Dónbeenì yahó à wékheró bìo yí mì yí lɛɛ́ yi à vaa ɓúe o Krista bĩní ɓuen-nɔ̀nzoǹ. 11 Á mi bè-wénia ɓúenɓúen á à térén o Yeesu Krista pànká yi, á ɓa nùpua á à dé ho cùkú le Dónbeenì yi, á à khòoní le.
Le bín-tente bueró bìo
12 Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, ĩ wi à mi zũń le bìo sá miì lé bṹn wó á le bín-tente bueró tonló vannáa lè mí yahó. 13 Mu bon, ho *Oroomu bɛ́ɛ zĩ-beenì parowà ɲúnása làa bìa ká ɓúenɓúen zũ le lé o *Krista bìo yi á ĩ wiráa ho kàsó yi. 14 Bìo á ĩ wi ho kàsó yi lé bṹn mún wó á wàn zàwa lè wàn hĩ́nni boomuso wíokaa dó mí sĩa o Ɲúhṹso yi, á wíokaa henía mí sĩa le Dónbeenì bíonì bueró yi. 15 Ɓa ɓúi wi ɓa tĩ́ahṹ wee bue o Krista bín-tente lé bìo ɓa wee dí le yandee làa mi, á wi à ɓa bìo ɲúhṹ wé poń mi. Ɛ̀ɛ ká ɓa ɓúi bán wee bue le bíonì mu lè le yi na se. 16 Bánsowa so wee wé mu lé bìo ɓa wa mi, á zũ le ĩ wi hen le bín-tente ɲii tàró bìo yi. 17 Ká bìa wi à ɓa bìo ɲúhṹ wé poń mi o Krista bín-tente bueró bìo yi, bán yilera na wi ɓa yi yí se. Ɓa wi à ɓa beé ĩ lò à bè bìo á ĩ wi ho kàsó yi wán. 18 Ɛ̀ɛ ká bṹn ɓúenɓúen ɲúhṹ mía. À mu wé le yi na se loo, tàá yi na yí se loo, bṹn yí here. Bìo ɲúhṹ wi lé ò o Krista bìo wé bue. Bìo ó o Krista bìo yú wee bue bṹn lée zã̀makaa ĩ cɔ̃́n, á ĩ wé è zã̀maka mu bìo yi fɛ́ɛɛ. 19 Lé bìo á ĩ zũ le bìo wee wé kà ɓúenɓúen vaa véeníi lé ĩ kã̀níló mi fìoró pànká yi, là a Yeesu Krista Hácírí* na wee séení mi pànká yi. 20 Bìo á ĩ pan làa sòobɛ́ɛ á dó ĩ sĩi wee lòoní lé bìo kà: Ĩ máa wé bìo ɓúi na hã nìyio dà à dí mi bìo yi. Ká ĩ sĩi á à wé here á wã́a wé è dé ho cùkú o Krista yi ĩ wárá yi làa bìo á ĩ wee wéráa mu, à ĩ yìo wé lua, tàá à ĩ hí. 21 Mu bon, ĩnɛ́n cɔ̃́n ká ĩ yìo wi lua, se lé ho cùkú déró o Krista yi bìo yi. Ká ĩ ɓɛ̀n húrun loo, á ĩ mún ǹ yí cũ̀nú bṹn yi. 22 Ɛ̀ɛ ká bìo á ĩ yìo wi lua wà, á tonló cũ̀nú wi ɓa nùpua cɔ̃́n, á bìo á ĩ wã́a à lén á ĩ yí zũ. 23 Ĩ wee héhèéka mu mí bìo ɲun pã̀ahṹ. Ĩ lá húrun á vaá wi là a Krista, se mu lá à wé sĩ miì, lé bìo á bṹn lé bìo ɓɛ̀ntĩ́n sṹaaní. 24 Ɛ̀ɛ ká minɛ́n bìo yi á ĩ kɛńló làa mia á ɲúhṹ ɓɛ̀n wíokaa wi po bṹn. 25 Á bìo á ĩ wã́a láa mu yi, á ĩ zũ le ĩ kɛń bĩ́n, á à kɛń lè mi ɓúenɓúen á wé è séení mia, à mi wíoka zũń le Dónbeenì bìo, à sĩa wa mi sĩadéró o Yeesu yi bìo yi. 26 Lé bṹn ǹ na ká ĩ khíi bĩnía ɓuara mi cɔ̃́n, á mi ì wíoka zã̀maka làa sòobɛ́ɛ ĩ bìo yi mi páaníló là a Krista yi.
Bìo ɓa kèrètĩ́ɛwa ko ɓa ɓua lè míten
27 Bìo bìo here lé bìo mi ì ɓua miten sese á à héha làa bìo ó o *Krista bín-tente le mu koráa, bèra a na ká ĩ ɓuara mi cɔ̃́n loo tàá ká ĩ yí ɓuara loo, à ĩ wé ɲí le mi fárá dĩ̀n mi sĩadéró o Krista yi wán lè le hácírí dà-kéní, á wó le ɲii dà-kéní páanía lá le lònbee wee tà le Dónbeenì bín-tente ɲii. 28 Mi yí día le mi zúkúsa zã́níka mia bìo woon yi. Bṹn ǹ zéení làa ba le ɓa à yáa, ká mu ɓɛ̀n ǹ zéení lè minɛ́n le mi ì kã̀ní. Bṹn ɓúenɓúen lé le Dónbeenì wó mu. 29 Mu bon, le Dónbeenì wó mu sãamu làa mia: Le wó á mi dó mi sĩa o Krista yi á mún lò wee be o bìo yi. 30 Mu bon, ĩnɛ́n làa mia páanía wee lá le lònbee dà-kéní, dìo á ĩ hĩ́a lá lè ho yahó á mi mɔn. Á lé dén lònbee so á ĩ pá lan wee lá á mi wee ɲí bìo.
* 1:19 Yeesu Krista Hácírí: O Yeesu Krista Hácírí na bìo bía hen lè le Dónbeenì Hácírí lée dà-kéní.