3
Ho Kalasiisa bɔ̃́nbúmu bìo
Éee! Kalasii kɔ̃hṹsa, mi so lée bɔ̃́nbúwá le? Yìa khà mia vĩ́inía lée wée? O *Krista na ɓúaa ho *kùrùwá wán bìo ɲɔǹ zéenía làa mia wéréwéré. Ĩ ì tùa mia làa bìo dà-kéní: Bìo mi yú le Dónbeenì Hácírí so lé bìo mi tiíra ho làndá ɲii lée? Ɓùeé! Mu lé bìo mi dó mi sĩa le Dónbeenì bín-tente na mi ɲá yi. Mi bɔ̃́nbúra vaá ɓó bṹn yi le? Mi ɓúakáa lè le Dónbeenì Hácírí, á lé hã laà na kà wán á mi wi mi dĩ̀n mi kùrú pànká wán le? Bìo sá mia ɓúenɓúen so lée kã́amáa le? Ɓùeé! Mu yí dà máa wé kã́amáa. Mi wa loń lon! Hen ká le Dónbeenì wee na mí Hácírí wɛn, á wee wé ho yéréké bìowa mi tĩ́ahṹ à le so wé mu lé bìo mi wee bè o *Mɔyiize làndá yi lée, tàá lé bìo mi dó mi sĩa le bín-tente na mi ɲá yi?
Le Dónbeenì wee wé ò o nùpue térén le yahó
Bìo ó o *Abarahaamu bìo wóráa lé bìo kà: «O dó mí sĩi le Dónbeenì yi, lé bṹn nɔn le càtío wo là a nùpue na térénna le yahó.»* Àwa, mi wã́a zũń bìo kà: Bìa dó mí sĩa le Dónbeenì yi bán lé bìa lé o Abarahaamu zàwa. Mu fèra túara le Dónbeenì bíonì vũahṹ yi le bìa yínɔń ɓa *zúifùwa á le Dónbeenì ì wé á ɓa à térén le yahó ɓa sĩadéró le yi bìo yi. Le bín-tente fèra túara a Abarahaamu dã́ní yi á bía nɔn wo yi: «Le Dónbeenì á à dĩ̀n ũnɛ́n wán á à wéráa mu bè-tentewà lè hã sìíwà ɓúenɓúen.» Àwa, á bìa dó mí sĩa le Dónbeenì yi á le è wé lè mu tentemu là a Abarahaamu mu bìo síi. 10 Mu bon, bìa wi ɓa bè ho làndá yi à kã̀nínáa á hã dánkáa á à yí. Mu túara le Dónbeenì bíonì vũahṹ yi kà síi: «Le o nùpue na yí máa bè bìo túara ho làndá vũahṹ yi ɓúenɓúen fɛ́ɛɛ à tií ɲii à dánkání.» 11 Mu lée kɛ̃́nkɛ̃́n, nùpue yí dà máa térén le Dónbeenì yahó ho làndá na á ɓànso bò yi bìo yi, lé bìo mu túara le Dónbeenì bíonì vũahṹ yi le «yìa térénna le Dónbeenì yahó bìo á ɓànso dó mí sĩi le yi bìo yi, wón á à kɛń le mukãnì binbirì yi.»§ 12 Ho làndá bèró bìo yí cɛɛ́ra le sĩidéró le Dónbeenì yi. Ká yìa màhã́ wee bè bìo ho làndá bò henía yi à tií ɲii, wón yìo á à wé lua ho pànká yi. 13 Hã dánkáa na lá ɲà wa ɲúná yi ho làndá bìo yi ó o *Krista fó bò míten wán wa lahó yi, á wa wi waten. Lé bìo mu túara: «Le yìa ɓúaa le ɓùɛɛnì wán à dánkání.»* 14 Bṹn wó bèra a na à mu bè-tentewà na le Dónbeenì dó mí ɲii le mí ì wé là a Abarahaamu à bɛ̀nbɛ́n dã bìa yínɔń ɓa zúifùwa ɓa páaníló là a Krista bìo yi, à wa yí le Dónbeenì Hácírí na le dó mí ɲii le mí ì na, wa sĩadéró le yi bìo yi.
Ho làndá lè le ɲii déró bìo
15 Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, mi wa héha mu lè ɓa nùpua bìo. Mu bìo na ó o nùpue le mí ì wé na ó o túara bàrá, ká mu héhaa lè ho kɔ̃hṹ làndá, á nùpue yí dà máa yèrèmá mu. 16 Lé kà síi le Dónbeenì dó mí ɲii nɔn o *Abarahaamu là a nɔnkãni yi. À mu ɲɔǹ lé o Abarahaamu làa yìa nɔnkãni can wo yi á bìo le Dónbeenì dó mí ɲii le mí ì wé bìo sã̀ yi. Mu yí túara le: «Làa bìa nɔnkãní can wo yi», à wã́a kɛń lè hã boo. Mu túara le Dónbeenì bíonì vũahṹ yi le: «Yìa nɔnkãni can foǹ», wón na lé o *Krista. 17 Àwa! Á ĩ wã́a wee bío bìo kà: Le Dónbeenì bìo na le le mí ì wé na le dó mí ɲii bìo yi vó á ho làndá na ɓuara hã lúlúio khĩá-náa làa ɓóní làa pírú le ɲii déró mu mɔ́n yí dà máa khíní yi, tàá máa yèrèmá le. 18 Mu bon, ká hã kĩ́a wee yí le Dónbeenì cɔ̃́n ho làndá bèró pànká yi, se hã bìo wã́a yí ló bìo le Dónbeenì dó mí ɲii le mí ì wé yi. Á mu ɲɔǹ lé bìo le dó mí ɲii le mí ì wé á le dĩ̀n wán wóráa mí sãamu là a Abarahaamu.
Ho làndá bèró ɓàn ɲúhṹ
19 Àwa, á lée webio nɔn le Dónbeenì bòráa ho làndá? Le bò ho bèra a na ɓa nùpua wé zũń mí wékheró fúaa ho pã̀ahṹ na á yìa khíi te o *Abarahaamu yi ɓueé ton. Lé orɛ́n bìo yi á le Dónbeenì dó mí ɲii. Le Dónbeenì tonkarowà na ho wáayi lé bìa zéenía ho làndá. Ká a nùpue ɓúi lé yìa mu dĩ̀n wán wóráa. 20 Ká mu lée nùpue nì-kéní le mí ì wé mí bìo, se o màkóo máa kɛń yìa o ò dĩ̀n wán yi. À le Dónbeenì dén màhã́ lé lerɛ́n mí dòn, á le dó mí ɲii nɔn. 21 Àwa! Bṹn so wee zéení le ho làndá làa bìo le Dónbeenì dó mí ɲii le mí ì wé yí máa tà mín yi le? Ɓùeé, hen ká làndá ɓúi lá dà wee na le mukãnì ɓa nùpua yi, á hón làndá so pànká yi, á ɓa lá dà à térén le Dónbeenì yahó. 22 Ká le Dónbeenì bíonì vũahṹ yi á mu bía le mu bè-kohó pànká wi ho dĩ́míɲá nùpua ɓúenɓúen wán, bèra a na à bìo le Dónbeenì dó mí ɲii le mí ì na bìa sĩa dó le yi à bìo sĩ̀ ɓa yi ɓa sĩadéró o Yeesu Krista yi pànká yi.
Hã kĩ́a na le Dónbeenì dó mí ɲii le mí ì na wɛn
23 Sã́ni à le sĩidéró o *Krista yi pã̀ahṹ dã, à wa ka lè wa wi ho kàsó yi ho làndá níi yi, á pannáa ho pã̀ahṹ na le Dónbeenì ì wé á wa à zũń dén sĩidéró so. 24 Ho làndá lé hìa wó wa paro fúaa o Krista ɓuenló, bèra a na à wa térén le Dónbeenì yahó wa sĩadéró o Krista mu yi pànká yi. 25 Hã laà na kà wán á le sĩidéró o Krista yi pã̀ahṹ dɔ̃n, wa bìo wã́a bĩnía mía o paro mu níi yi.
26 Mu bon, mi ɓúenɓúen lé le Dónbeenì zàwa mi sĩadéró o Krista yi bìo yi. 27 Minɛ́n ɓúenɓúen na ho *bátɛ́ɛ̀mù wó á mi páanía là a Krista á wã́a ka lè mi zã́ a Krista mu. 28 Hueekaró wã́a mía ɓa *zúifùwa làa bìa yínɔń ɓa zúifùwa pã̀ahṹ. Hueekaró mía ɓa wobáaní làa bìa wi míten pã̀ahṹ, hueekaró mía báawa làa hã́awa pã̀ahṹ, lé bìo mi ɓúenɓúen lée dà-kéní mi páaníló là a Yeesu Krista bìo yi. 29 Ká mi bìo sã̀ a Krista yi, se mi wã́a lé o *Abarahaamu mɔ̀nmànía. Á hã kĩ́a na le Dónbeenì dó mi ɲii le mí ì na a yi á bìo ò sĩ̀ mia.
* 3:6 Mi loń Bìo ɲúhṹ ɓúɛɛníi vũahṹ (Genèse) 12.3 3:8 Mi loń Bìo ɲúhṹ ɓúɛɛníi vũahṹ (Genèse) 12.3 3:10 Mi loń Làndá bìo zéeníló vũahṹ (Deutéronome) 27.26 § 3:11 Mi loń Habakuuki vũahṹ 2.4 * 3:13 Mi loń Làndá zéeníló vũahṹ (Deutéronome) 21.23