4
Mu wobámu lè ho kɛń míten bìo
Bìo kà lé bìo á ĩ wi à ĩ zéení: Pã̀ahṹ na ó o kĩ́a ɓànso lé o háyónza yi, ó orɛ́n là a wobá-nìi á hueekaró mía pã̀ahṹ, hàrí bìo mu bìo ɓúenɓúen sã̀ a yi mí cúee. Ɛ̀ɛ ká ɓa nùpua ɓúi lé bìa màhã́ wee loń orɛ́n làa bìo sã̀ a yi yi, à paráa ho pã̀ahṹ na á ɓàn maá bàrá. Pã̀ahṹ na warɛ́n mún hĩ́a ka lòn háyúwá, á wa lé ho dĩ́míɲá bìowa wobáaní.
Ká ho pã̀ahṹ na le Dónbeenì bàrá á dɔ̃n, á le tonkaa mí za ó o ɓueé ton o hã́a yi. O ɓuan míten làa bìo ó o *Mɔyiize làndá bòráa mu. O ɓuara ɓueé wó bèra a na à bìa lá wee bè ho làndá yi kɛń míten, á mún wó wɛn lè le Dónbeenì zàwa. Mu bon, mi lé le Dónbeenì zàwa. Lé bṹn nɔn le dó mí Za Hácírí wa sĩa yi, dìo wee wé à wa dàń ve le pɔ̃́npɔ̃́n le: «Abaa.» Mu kúará le: Ĩ Maá. Àwa, á fo wã́a yínɔń wobá-nìi, fo lé le Dónbeenì za. Á bìo fo lé le za, á le kĩ́a na bìo sã̀ le zàwa yi, á le mún ǹ na foǹ.
O Poole yilera lùnkaa ho Kalasiisa bìo yi
Bìo mi yánkaa yí zũ le Dónbeenì, á mi wee sá lòn wobáaní à na hã dofĩ́ina na yínɔń le Dónbeenì yi. Ɛ̀ɛ ká hã laà na kà wán á mi zũ le Dónbeenì. Bìo yàá here lé bìo le zũna le mi bìo sã̀ mí yi. Àwa! Á mu wó kaka á mi bĩnía bò bṹn bìowa so na pànkáwá mía, á bìo ɲúhṹ mía yi? Mi wi mi bĩní wé mu bìowa mu wobáaní le? 10 Hã wizooní ɓúi, lè hã pĩina ɓúi, lè hã pɔ̃̀nna ɓúi, lè hã lúlúio ɓúi á mi wee hení bìo dà. 11 Ĩ zã́na à ho tonló na á ĩ sá mi bìo yi à wé kã́amáa.
Le bín-tente zúkúsa
12 Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, ĩ wee fìo mu mi cɔ̃́n, mi wé lè ĩ bìo síi. Ĩnɛ́n so yí wó ĩten lè mi bìo síi le? Mi yí wó bìo na yí se làa mi. 13 Mi zũ le mu vã́mú lé bìo nɔn á ĩ dĩ̀nnáa mi cɔ̃́n á nín-yání bueraráa le bín-tente nɔn mia. 14 Mi lò bon ĩ vã́mú bìo yi. Mi lá dà à pĩ́ ĩ bìo, ká mi yí wó mu. Mi ɓuan mi lòn Dónbeenì wáayi tonkaro. Mi yàá ɓuan mi là a *Krista Yeesu bìo. 15 Mi sĩ-wɛɛ na fù dén bìo wó kaka? Mu bon, ĩ láa mu yi le ká mi lá dà à khũaa mi yìo á à na miì, se mi wó mu. 16 Lé ho tũ̀iá poni na á ĩ wee mì na mia bìo yi á ĩ wóráa mi zúkúso le? 17 Ɓa nùpua mu here mi sã, ká hã yilera na màhã́ wi ɓa yi mi dã́ní yi á yí se. Ɓa wi ɓa khɛɛ́ mia làa mi ká ɓa wé à mi yèrèmá hení ɓarɛ́n bìo. 18 Ká a nùpue here mu bìo na se sã, se mu se. Ká a wee wé mu hã pɔ̃̀nna ɓúenɓúen yi, se mu se, ká mu yí wé pã̀ahṹ na á ĩ wi làa mia mí dòn. 19 Ĩ zàwa, ĩ wíokaa lò wee be mi bìo yi lòn hã́a na wee te bìo síi, fúaa bìo mi lá a Krista fɛrɛnkóomu. 20 Mu ɓɛ̀ntĩ́n lá à wé sĩ miì à ĩ kɛń mi nìsã́ní, à yèrèmá ĩ bíonì bíoró à bíoráa làa mia. Lé bìo á ĩ yilera yáara mi bìo yi.
O Akaare là a Sara bìo
21 Mi bío lon! Minɛ́n na wi mi bè ho làndá yi, mi yí ɲá bìo ho bía le? 22 Mu bon, mu túara ho *làndá vũahṹ yi le «o *Abarahaamu yú ɓa zàwa bùaa ɲun. O yà-kéní ó o yú là a Akaare na lé o wobá-hã́nìi, ká yìa so ó o yú lè mín hã́a Sara.»* 23 O za na ó o wobá-hã́nìi ton, wón ton héhaa lè ɓa nùpua sĩa bìo. Ká a za na ó o yú lè mín hã́a wón ton le Dónbeenì ɲii déró pànká yi. 24 Bìo bía kà ɓàn kúará binbirì wi: Ɓa hã́awa nùwã ɲun mu bìo wee zéení le páaníi cúa-ɲun na le Dónbeenì bò. Le nín-yání páaníi bò ho pã̀ahṹ na le Dónbeenì nɔn ho làndá yi le Sinayii ɓúee wán. Dén páaníi so zàwa lé ɓa wobáaní làa bìo ó o wobá-hĩ́nzoró Akaare zàwa lé ɓa wobáaní bìo síi. 25 O Akaare bìo wee zéení ho Sinayii ɓúee na wi ho Arabii kɔ̃hṹ yi bìo. O bìo mún wee zéení ho Zeruzalɛɛmu na hã laà na kà wán bìo, hón na lè mí zàwa lé ɓa wobáaní. 26 Ká ho Zeruzalɛɛmu na ho wáayi hón wi míten. Lé horɛ́n lé wàn nu. 27 Mu bon! Bìo kà lé bìo túara le Dónbeenì bíonì vũahṹ yi:
«Ũnɛ́n na yí dà máa yí za,
wɛɛ́ ũ sĩi.
Ũnɛ́n na yí zũna a za teró vía,
wé zèeka lè le sĩ-wɛɛ.
Mu bon, o hã́a na ɓa pã́ día
zàwa boo po a hã́a na ɓàn báa wi.»
28 Minɛ́n wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, mi lé le Dónbeenì ɲii déró zàwa là a *Izaaki bìo síi. 29 Ká ho fù lè ho yahó ó o Abarahaamu za na ton héhaa lè ɓa nùpua sĩa bìo á wee beé yìa ton le Dónbeenì Hácírí pànká yi lò. Lé bṹn mu pá karáa hã laà na kà wán. 30 Ɛ̀ɛ ká lée webio túara le Dónbeenì bíonì vũahṹ yi? «Día le o wobá-hã́nìi lɛ́n lè mí za. Lé bìo ó o wobá-hã́nìi za yí ko ò o lɛɛ́ hã kĩ́a yi là a hã́a na wi míten za.» 31 Àwa, wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, wa yínɔń wobá-hã́nìi zàwa, ká wa lé o hã́a na wi míten zàwa.
* 4:22 Mi loń Bìo ɲúhṹ ɓúɛɛníi vũahṹ (Genèse) 16.15; 21.2 4:27 Mi loń Ezayii vũahṹ 54.1 4:30 Mi loń Bìo ɲúhṹ ɓúɛɛníi vũahṹ (Genèse) 21.10