5
O Krista wó á wa wi waten
O *Krista léra wa ɲúná bèra a na à wa kɛń waten binbirì. Á mi cén ca vĩnvĩn. Mi yí bĩní yí día míten mu wobámu níi yi. Ĩnɛ́n Poole wee bío le ká mi wee *kúio miten, se o Krista bìo ɲúhṹ wã́a bĩnía mía mi cɔ̃́n. Ĩ wi à ĩ pá bĩní wíoka bío mu na mia: Nùpue lée nùpue na bĩnía kúio miten ho *làndá bìo yi ko ò o bè ho làndá mu ɓúenɓúen yi à tií ɲii. Minɛ́n na wi à le Dónbeenì wé mia lè ɓa nì-térénnia ho làndá na mi wee bè yi bìo yi, mi là a Krista fáara mín yi. Mu sãamu na ó o wó làa mia á mi vĩ́inía. Ká warɛ́n bán wee lòoní le Dónbeenì Hácírí pànká yi bìo wa à térén le yahó wa sĩadéró le yi bìo yi. Mu bon, bìa páanía là a Krista cɔ̃́n, á bìo here yínɔń à ũ kúii tàá à ũ yí kúii. Ká bìo here lé ũ sĩidéró le Dónbeenì yi na wee mi le waminì wárá na fo wee wé yi.
Minɛ́n na lá wee va lè mí yahó sese, lé o yɛ́n hò mia le mi yí bĩní yí bè ho tũ̀iá poni yi? Bìo hò mia kà yí ló le Dónbeenì na von mia yi. Mu ka lè le ɲa-fĩ-za dɛ̀ɛ na ká le dó mu dũmu yi khan à mu ɓúenɓúen lé. 10 Ɛ̀ɛ ká ĩ láa mia, á dó ĩ sĩi o Ɲúhṹso yi le bìo mi wee leéka máa kɛń mí dòn lè ĩnɛ́n bè-leékanii. Ká yìa màhã́ kúaa mia mín yi hàrí ò o kɛń kaka, ó o ɲúhṹ á à sí.
11 Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, ká ĩnɛ́n lá bĩnía wee kàrán ɓa nùpua le ho *kúiiró lée bìo na ko, á lée webio nɔn á ɓa tĩ́n lá wé è ɲíinínáa ĩ sãnía? Mu bon, ká ĩ lá wee wé bṹn, se o Krista húmú ho *kùrùwá wán bìo lá máa kánká ɓa nùpua. 12 Àwa! Le bìa wee kúee mia mín yi wã́a ɓúe mí bámu ɲúhṹ kènkèrèkè le wa loń!
Mi wé día le le Dónbeenì Hácírí dí mi yahó
13 Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, le Dónbeenì von mia à mi kɛń miten, ɛ̀ɛ ká mi màhã́ yí bè bṹn yi à wé wéráa bìo mí sĩa wee vá yi na yí se. Mi wé sá na mín yi lè le waminì. 14 Mu bon, o *Mɔyiize làndá ɓúenɓúen ɲii tun le bíonì na kà yi: «Wań mi ninza làa bìo á ũnɛ́n ũ bɛɛre waráa ũten bìo síi.»* 15 Ɛ̀ɛ ká mi wee ɓóoníka mín yi, á wee fi mín yi, à mi zũń mu le lé minɛ́n mi bɛɛre wee yáa mín.
16 Ĩ wã́a à bío bìo kà à na mia: Mi día le le Dónbeenì Hácírí dí mí bìo ɓúenɓúen yahó. Lé bṹn ǹ na ká mi máa bè bìo mí sĩa wee vá yi na yí se yi. 17 Bìo hã sãnía sĩi wee vá yi na yí se lè le Dónbeenì Hácírí wee fi. Á le Dónbeenì Hácírí mún yí máa tà bìo ó o nùpue sĩi wee vá yi. Mu mí bìo ɲun yí máa tà mín yi. Lé bṹn nɔn á mi yí dà máa wé bìo mi le mi ì wé. 18 Ká mi wee día à le Dónbeenì Hácírí dí mi yahó, se mi bìo wã́a mía ho làndá níi yi.
19 Bìo wa sĩa wee vá yi na yí se á wee mi wéréwéré. Mu lé ho bá-fénló lè ho hã́-fénló lè mí sìíwà, lè hã nìyi-wárá. 20 Hã wɔ̃̀nna hãló, lè mu nín-símú wéró. Ho ɲinmínló, hã fio lè le yandee. Le sĩ-khùaarè, ho penka làa mín, ho máa ɲí mín yi à sanka mín lè hã kuio. 21 Hã yìo na wee lé mí ninzàwa bìo, ho ɲa-ɲunló, ho dàndĩ́nló, lè mu ɓàn síiwà. Bìo á ĩ bía nɔn mia lè ho yahó, lé bṹn á ĩ pá wíokaa wee bío ò na mia: Bìa wee wé hɔ̃́n wárá so ɓúenɓúen lahó mía le Dónbeenì bɛ́ɛnì díiníi.
22 Bìo le Dónbeenì Hácírí wee wé à mu kɛń o nùpue yi lé bìo kà: Mu lé le waminì, le sĩ-wɛɛ, ho hɛ́ɛrà, le yi ɲìló, le hii wéró, le sĩi na se, le sĩidéró le Dónbeenì yi, 23 Ho wayiró, ho dàń míten ɓua yi. Bṹn bìowa so ɓúenɓúen á ho làndá yí pã́ bìo. 24 Bìa bìo sã̀ a *Krista yi bán ka lè ɓa ɓúaa bìo ɓa sĩa wee vá yi lè mí sìíwà na yí se ho *kùrùwá wán. 25 Bìo le Dónbeenì Hácírí nɔn á wa yìo wi luaráa, à mi le wa día waten à le Hácírí mu dí wa bìo ɓúenɓúen yahó. 26 Mi yí le wa wé yòoní waten, à wé yí cà hã bíoní làa mín, à yìo wé yí lé mín bìowa.
* 5:14 Mi loń Levii nùwã vũahṹ (Lévitique) 19.18