6
Mi wé tà séení mín
Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, ká a ɓúi mi zù yi ò o wee wé mu bìo na yí se, à minɛ́n na le Dónbeenì Hácírí dú yahó à bàrá a ho wã-tente wán. Ɛ̀ɛ ká mi màhã́ wayií miten à wéráa mu. Ká minɛ́n na wee wé mu cén pa miten bìo, à yí día à minɛ́n mi bɛɛre bĩní wé mu bè-kora. Mi wé séení mín à láráa mín ɲún-sèró. Ká mi wee wé kà, á mi ì bè o *Krista làndá yi á à tií ɲii. Ká a ɓúi wee leéka le mínɛ́n bìo ɲúhṹ wi ò o yàá yínɔń dɛ̀ɛ, se o wee khà míten. Le mi nì-kéní kéní wíoka loń bìo minɛ́n mi bɛɛre wee ɓua lè míten, á mi ì mi bìo mi dà à wɛɛ́ mi sĩa bìo yi miten dã́ní yi, ká mi máa tèé miten là a ɓúi. Mu bon, mi lè mí nì-kéní kéní wárá na mi wee wé bìo ciran mia. Le yìa ɓa wee kàrán lè le Dónbeenì bíonì wé lén bìo ó o wee yí ɓúenɓúen ɓúi à hã làa yìa wee kàrán wo. Mi yí khà miten. Le Dónbeenì yí máa zùań yi. Bìo ó o nùpue dù lé bṹn ó o ò lá. Yìa wee dì bìo sĩ hã sãnía yi wón bìo khíi yáa. Ká yìa wee dì bìo sĩ le Dónbeenì Hácírí yi, ó ò yí le mukãnì na máa vé. Mi yí le wa tèé wa bàra mu bè-tentewà wéró yi. Mu bon, ká wa yí khú mu wéró yi, á wa khíi lá bìo wa dù ho pã̀ahṹ na mu ko yi. 10 Lé bṹn te mu á pã̀ahṹ lée pã̀ahṹ na wa yú mu ɓàn níi yi, à mi wa wé wé mu bè-tentewà lè ɓa nùpua ɓúenɓúen, sɔ̃̀nkú bìa dó mí sĩa le Dónbeenì yi lè warɛ́n bìo.
Mɔ́ndɛ́n tɛ̀ɛníi
11 Mi loń ho túaró na kà ɓùaakaró. Lé ĩnɛ́n lè ĩ nín-bia wee túa bìo kà á à na mia. 12 Bìa wee kĩ̀kã́ mia à mi *kúio miten, bán nùpua so wi ɓa zéení miten à ɓa mi. Bìo ɓa wee cà lé bìo ɓa à wé ká ɓa nùpua máa beé ɓa lò o *Krista *kùrùwá bìo yi. 13 Ɓa nùpua mu wee hení ho *kúiiró bìo ká ɓarɛ́n mí bɛɛre yí máa bè ho làndá yi. Ká ɓa màhã́ wi à mi mún kúio à ɓarɛ́n khòoní míten bìo yi. 14 Ĩnɛ́n máa khòoní ĩten bìo ɓúi bìo yi ká yínɔń wa Ɲúhṹso Yeesu Krista kùrùwá bìo yi. O Yeesu húmú ho kùrùwá wán bìo yi, á ho dĩ́míɲá ka lòn dɛ̀ɛ na húrun ĩnɛ́n cɔ̃́n. Á ho dĩ́míɲá bìo dã́ní yi á ĩ mún ka lè ĩ húrun. 15 Mu bon, fo kúio loo tàá fo yí kúio loo, bṹn yínɔń bìo na here. Bìo here lé bìo le Dónbeenì bĩnía wó wɛn lè ɓa nì-fĩa. 16 Le bìa ɓúenɓúen na à bè ho kàránló na á ĩ nɔn ɓa yi yi à le Dónbeenì wé lè mí hɛ́ɛrà, à zũń ɓa màkárí, à le mún wé mu lè mí nìpomu ɓúenɓúen. 17 Le bìo kà wán ò o ɓúi wã́a yí bĩní yí sɛɛ́ mi. Lé bìo ó o Krista bìo yi á hã fãani wi ĩ wán. 18 Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, le wa Ɲúhṹso Yeesu Krista wé mu bè-tentewà làa mia. *Amiina!