Ho ɲun níi vũahṹ na ó o Poole túara nɔn ho
Tesaloniiki
kèrètĩ́ɛwa kuure yi
Vũahṹ túaró ɲúhṹ
Ho vũahṹ mu na kà yi, ó o Poole bĩnía lá a Ɲúhṹso ɓuenló bìo wee zéení yahó. Lé bìo ɓa nùpua ɓúi hĩ́a wee bío wéréwéré le o ɓuara vó. Á mu dó le zã́níi ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure yi. Ɓa wee bío le o Yeesu pã́ le mí máa fé mí. O Poole bía le sã́ni ò o Yeesu bĩní ɓuen, ó o nì-sũmúi ɓúi á à hĩ́ní ì kã́aní ɓa nùpua, á ɓa à sánsá le Dónbeenì. Ɓa ɓúi wee leéka le bìo ó o Ɲúhṹso ɓuenló wã́a sùaráa kà síi, á mí ì kɛɛní máa wé è sá dɛ̀ɛ, á ɓa ninzàwa wé è díiní. Ó o Poole pã́ mu, ò o bía bìo kà nɔn ɓa yi: «Yìa yí wi ò o wé sá dɛ̀ɛ, á ɓànso ɓɛ̀n mún yí ko ò o wé dí.»
O túara ho nín-yání vũahṹ á pĩina bìo yɛn bṹn mɔ́n ó o ɓɛ̀n túara hìa kà.
1
Mu lé warɛ́n, o Poole là a Silivɛ̃n là a Timɔtee á wee túa ho vũahṹ na kà á à na minɛ́n Tesaloniiki kèrètĩ́ɛwa kuure yi, minɛ́n na bìo sã̀ wàn Maá Dónbeenì là a Ɲúhṹso Yeesu *Krista yi. Le o Maá Dónbeenì là a Ɲúhṹso Yeesu *Krista wé mí sãamu làa mia, à na ho hɛ́ɛrà mia.
O Ɲúhṹso Yeesu ɓueé fĩ̀ le cítíi
Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni kèrètĩ́ɛwa, wa ko wa wé dé le Dónbeenì bárákà fɛ́ɛɛ mi bìo yi. Mu térénna à wa wé mu, lé bìo mi sĩadéró le Dónbeenì yi wee va lè mí yahó làa sòobɛ́ɛ, á le waminì na mi nì-kéní kéní wa làa mín á wee dé wán. Lé bṹn nɔn wa wee khòonínáa waten ɓa kèrètĩ́ɛwa kuio tĩ́ahṹ bìo mi tà fárá dĩ̀n sese bìo yi, làa bìo ɓa nùpua ɲina mia á wee beé mi lò à mi pá tà dó mi sĩa o Yeesu *Krista yi.
Mu wee zéení le le Dónbeenì cítíi fĩ̀ló térénna. Lé bṹn ǹ na ká mi ì koń lè le Dónbeenì bá-zàmu, bìo mi lò wee be bìo yi. Bìo térénna lé bìo le Dónbeenì á à wé. Bìa wee beé mi lò á le è beé lò. Minɛ́n na lò wee be á le Dónbeenì khíi na hã vũńnà yi làa wɛn pã̀ahṹ na ó o Ɲúhṹso Yeesu khíi yòó lé ho wáayi lè mí wáayi tonkarowà na pànká wi á ɓueé lií zéení míten. O ò ɓuen ho dɔ̃hṹ na yèkèyèkè yi, á ɓueé beé bìa yí wi ɓa zũń le Dónbeenì lò, á yí máa bè wa Ɲúhṹso Yeesu bín-tente yi. Lònbee na ɲii mía lé dìo á à yí ɓa. Le Dónbeenì á à ɲa ɓa à ɓa á khɛ̀n lerɛ́n lè mí dàńló na cùkú wi yi. 10 Nɔ̀nzoǹ na o ò lé á à ɓuen yi, á bìa bìo sã̀ a yi á à dé ho cùkú wo yi. Bìa dó mí sĩa o yi á à mi a, á à zã̀maka a bìo yi. Minɛ́n mún ǹ kɛń ɓa tĩ́ahṹ, lé bìo mi tà le bíonì na wa buera nɔn mia bìo.
11 Lé bṹn nɔn wa wee fìo fɛ́ɛɛ mi bìo yi. Wa wee fìo le Dónbeenì yi le le wé à mi koń lè ho veró na le von làa mia. Wa wee fìo le le Dónbeenì dàńló pànká yi, à mu tentemu na mi wee leéka wéró lè mi sĩadéró le Dónbeenì yi à le Dónbeenì tií ɲii. 12 Ká mu wó làa bṹn, á wa Ɲúhṹso Yeesu yèni á à yí ho cùkú mi bìo yi, á minɛ́n mún ǹ yí ho cùkú o bìo yi. Bṹn lé wàn Dónbeenì là a Ɲúhṹso Yeesu Krista sãamu.