2
Bìo zéenía le Dónbeenì zúkúso dã́ní yi
Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, hen ká mu lé bìo ciran wa Ɲúhṹso Yeesu *Krista ɓuenló lè wa fèmínló làa wo bìo, á wa wee fìo mia le mi yí dɛ̀ɛní lùnka mi yilera à wé lè mi ɲúná mía bĩ́n, ka lè o Ɲúhṹso ɓuara mi ɲá sã. Mu dà à wé le mu fɛɛra nɔn mia lòn Dónbeenì ɲi-cúa, tàá mu bía nɔn mia, tàá mu zéenía le wa ka lè wa túara mu ho vũahṹ yi nɔn mia. Mi yí día le nùpue khà mia làa bìo ɓúi sìí hùúu, lé bìo le wizonle mu máa dã ká ɓa nùpua á yí kã́a, á yí pã́ le Dónbeenì bìo. Á le Dónbeenì zúkúso*, yìa ɲúhṹ sú á yí zéenía míten yí vó. Bìo ɓa nùpua wee ɓùaaní ɓúenɓúen lòn dofĩ́ina ó o ò firáa. O ò yòoní míten bṹn ɓúenɓúen wán. O khíi hení mí sĩi á yòó zo le *Dónbeenì zĩ-beenì yi á zoó kɛɛní ká a bío le mínɛ́n lé le Dónbeenì. Bìo á ĩ hĩ́a dĩǹ yí ló mi cɔ̃́n, á ĩ bía mu làa mia, tàá mi yi sà mu yi le? Mi wã́a zũ bìo ɓuan wo dĩ̀nía bìo kà wán. Lé bṹn nɔn ó o máa zéení míten ká mu yínɔń ho pã̀ahṹ na fèra bò día dɔ̃n. Mu bè-sũmúi na bìo sànkaa á dɛ̀ɛnía ɓúakáa wee wé. Pã̀ahṹ na á bìo pá ɓuan mu dĩ̀nía á à khɛ̀n làa bũ, bṹn ká le Dónbeenì zúkúso màhã́ à zéení míten. Ó o Ɲúhṹso Yeesu ɲii sɔ̃nsãmu pànká á à ɓúe o. O ò yáa wo lè mí ɓuenló pànká. Le Dónbeenì zúkúso mu khíi ɓuen là a *Satãni dàńló, á ɓueé wé mu yéréké bìowa lè mí sìíwà á à khà lè ɓa nùpua. 10 Hã wén-kora lè mí sìíwà o ò wé á à khà làa bìa wee vĩ́iní míten. Ɓa wee vĩ́iní míten lé bìo ɓa pã́ ho tũ̀iá poni na dà ɓa wee kã̀ní, á yí wa ho. 11 Lé bṹn nɔn á ho pànká na wee vĩ́iní á le Dónbeenì á à dé ɓa yi, bèra a na à ɓa dé mí sĩa bìo yí bon yi. 12 Á bìa ɓúenɓúen na yí máa dé mí sĩa ho tũ̀iá poni yi à ɓa wee wɛɛ́ mí sĩa mu bè-kora wéró yi, bán ɓúenɓúen ɲúná á à sí.
Le Dónbeenì hueekaa mia á kã̀nía
13 Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, minɛ́n na ó o Ɲúhṹso wa, wa ko wa wé dé le Dónbeenì bárákà fɛ́ɛɛ mi bìo yi. Lé bìo mu nín-yání, á le Dónbeenì hueekaa mia le mí ì kã̀ní lè mí Hácírí pànká, dìo wee wé à wa bìo sĩ̀ le yi, à séení bìo mi dó mi sĩa ho tũ̀iá poni yi. 14 Lé bṹn le Dónbeenì von mia bìo yi le bín-tente na wa buera nɔn mia pànká yi. Le von mia bèra a na ò o Ɲúhṹso Yeesu *Krista cùkú à mi níi kɛń yi.
15 Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, lé bṹn nɔn à mi cén hení mi lò, à fárá dĩ̀n. Bìo wa bía lè wa ɲiní nɔn mia làa bìo wa túara hã vɔ̃nna yi á kenía làa mia à mi bè yi sese. 16 Wa Ɲúhṹso Yeesu Krista mí bɛɛre lè wàn Maá Dónbeenì á wó á wa yú le sĩ-heɓúee na ɲii mía lè le sĩidéró binbirì. 17 Le ɓa wíoka dé mi sĩ-heɓúee wán, à na ho pànká mia, hìa mi ì wéráa mu bìo ɓúenɓúen na se, mi bíoní lè mi wárá yi.
* 2:3 Dónbeenì zúkúso: O zúkúso mu lé o Satãni tonkaro. O pã́ le Dónbeenì bìo. Orɛ́n mí bɛɛre làndá na ó o bò yi mía. Le Dónbeenì dánkáa wi o wán fɛ́ɛɛ.