3
Mi wé fìo na wɛn
Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, mu véeníi á mi wé fìo na wɛn bèra a na ò o Ɲúhṹso bíonì wíoka wé dàń bɛn fè hã lùa fùafùa à le yí ho cùkú hã lòn-vio yi làa bìo á le bìo wóráa minɛ́n cɔ̃́n bìo síi. Mi mún fìo à le Dónbeenì kã̀ní wɛn ɓa nì-kora lè ɓa nì-sũmáa níní yi, bìo ɓa ɓúenɓúen yínɔń nùpua na wee tà à dé mí sĩa le Dónbeenì yi. Ɛ̀ɛ ká a Ɲúhṹso wón le mí ì wé bìo na ò o wé mu. O ò sĩ́ mia á à pa mi bìo ó o nì-sũmúi máa yí mia. O Ɲúhṹso hĩ̀ína wa sĩa mi bìo yi, o wee zéení mu na wɛn le bìo wa henía nɔn mia á mi wee wé, á mún wee wé mu ká mi wà fɛ́ɛɛ. Le o Ɲúhṹso séení mia mi yilera yi, à mi wań le Dónbeenì, à mi mún dàń wé ɲì mi yiwa làa bìo ó o *Krista ɲànáa mí yi bìo síi.
Mi wé sá làa bìo á warɛ́n wóráa mu
Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, wa wee hení mu ù na mia wa Ɲúhṹso Yeesu *Krista yèni yi, le bìa ɓúenɓúen na lé ɓa paríwà mi tĩ́ahṹ á yí máa ɓua míten héha lè ho kàránló na wa nɔn mia, á mi pa miten bìo yi. Minɛ́n mi bɛɛre zũ bìo mi ì ɓua lè miten á à wéráa lè wa bìo. Warɛ́n kɛra làa mia á wa yí dú parí. Wa yí día waten ó o ɓúi yí díinía kã́amáa. Ɓùeé! Wa sá á lò bon làa sòobɛ́ɛ le wisoni lè ho tĩ́nàahṹ, bèra a na à wa bìo yí wé sèró mi nì-kéní woon wán. Ho pànká na wa yú bìo yi, á wa lá dà à bío le mi wé séení wɛn. Ɛ̀ɛ ká wa le wa máa bío mu. Wa wó mu kà síi á zéenía làa mia le mi bè yi. 10 Pã̀ahṹ na wa kɛra mi cɔ̃́n á bìo kà lè bìo wa henía nɔn mia: Yìa yí wi ò o sá dɛ̀ɛ, á ɓànso ɓɛ̀n mún yí ko ò o wé dí. 11 Wa wee bío làa mia kà síi lé bìo wa wee ɲí le ɓa ɓúi wi mi tĩ́ahṹ lé ɓa paríwà. Ɓa yí máa sá dɛ̀ɛ. Ɓa bè-wénia ɓúi mía ká yínɔń à dé míten ɓa nì-vio bìowa yi. 12 Bán nùpua so á wa wee fìo á à hení bìo kà á à na yi o Ɲúhṹso Yeesu Krista yèni yi, le ɓa ko ɓa wé sá à dàńnáa míten ɓua.
13 Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, minɛ́n bán yí le mi bàrá tè mu bìo na se wéró yi. 14 Hen ká a ɓúi pã́ le mí máa bè bìo wa bía ho vũahṹ na kà yi, à mi zũń ɓànso bìo, à wé yí va dã a, á hã nìyio ò dí o. 15 Ɛ̀ɛ ká mi màhã́ yí wé o lè mi zúkúso, ká mi wé zéení a lè mìn za bìo síi.
Hã dúɓuaa lè le tɛ̀ɛníi
16 Le o Ɲúhṹso míten, yìa lé ho hɛ́ɛrà ɓànso, à wé na ho hɛ́ɛrà mia hã pɔ̃̀nna ɓúenɓúen yi fɛ́ɛɛ. Le o Ɲúhṹso kɛń lè mi ɓúenɓúen. 17 Lé ĩnɛ́n Poole lè ĩ nín-bia á te le tɛ̀ɛníi na kà bìo wee túa. Ĩ wee wé túa mu à véenínáa ĩ vɔ̃nna. Lé bṹn le ĩ vɔ̃nna túaró sìí. 18 Le o Ɲúhṹso Yeesu Krista wé mí sãamu lè mi ɓúenɓúen.