Ho nín-yání vũahṹ na ó o Poole túara nɔn o
Timɔtee
yi
Vũahṹ túaró ɲúhṹ
O Timɔtee ɓàn maá hĩ́a lé o *Kɛrɛɛsi nìi, ká ɓàn nu hĩ́a lé o zúifù hĩ́nzoró, á lé o kèrètĩ́ɛ. O Poole là a Timɔtee zũna mín ká a Poole mu wà vaá bue le Dónbeenì bíonì ho Lisitere lóhó yi. Mu pã̀ahṹ ká a Timɔtee lé o yàrónza fɛ̀ɛ. O hĩ́a dó mí sĩi le Dónbeenì yi làa sòobɛ́ɛ (Bè-wénia 16.1-3). À lá bṹn ɲii wán, ó o Timɔtee wã́a bò a Poole yi á ɓa wee sá le Dónbeenì tonló (Bè-wénia 17.14; 18.5; 19.22).
O Poole vɔ̃nna na ó o túara nɔn o Timɔtee yi lé hã bìo ɲun.
Ho nín-yání vũahṹ yi ó o bía bìowa bìo tĩn bìo:
1. O ɲà ɓa kèrètĩ́ɛwa zeǹ wán le ɓa pa míten bìa wee kàrán ɓa lè mu bìo na yí bon bìo yi.
2. O zéenía bìo ɓa kèrètĩ́ɛwa ko ɓa wé ɓùaanínáa le Dónbeenì. O mún zéenía bìo á ɓa kèrètĩ́ɛwa ɓúenɓúen, lè ɓa kuio nì-kĩ́a làa bìa wee séení ɓa ko ɓa ɓua lè míten.
3. Mu véeníi ó o Poole zéenía bìo ó o Timɔtee ko ò o ɓua lè ɓa kèrètĩ́ɛwa à dàń sáráa le Dónbeenì tonló sese.
1
Le tɛ̀ɛníi
Ĩnɛ́n Poole lé o Yeesu *Krista tonkaro, lé bìo le Dónbeenì na lé wa kã̀nílo là a Yeesu Krista mu le ĩ sá ho tonló mu konloon. Timɔtee, lé ũnɛ́n á ĩ wee túa ho vũahṹ na kà á à na yi, lé bìo á wa sĩadéró o Krista yi dã́ní yi á ũ lé ĩ za. Le wàn Maá Dónbeenì là a Yeesu Krista na lé wa Ɲúhṹso à wé mu bè-tentewà làa fo. Le ɓa na mí waminì lè mí hɛ́ɛrà mia.
Yí hácírí bìa wee vĩ́iní ɓa nùpua lè mí kàránló yi
Làa bìo á ĩ bíaráa mu nɔn foǹ, día à ũ kɛɛní ho Efɛɛze yi. Ɓa nùpua ɓúi wi ho lóhó mu yi á wee vĩ́iní ɓa nùpua lè mí kàránló. Cén hè ɓa le ɓa día mu. Mún bío na ɓa yi le ɓa yí na míten hã wàhio bè-bíonii yi, làa bìo á ɓàn ɓùaawa bìo wóráa bìo bíoró. Bṹn lé bìo wee dé le wã̀aníi na here ɓa pã̀ahṹ, mu yí máa wé à ɓa na míten bìo le Dónbeenì le mí ì wé yi, á wa yí dà máa zũń bìo le Dónbeenì le mí ì wé ká wa yí dó wa sĩa le yi. Bìo nɔn á ĩ le ũ bíoráa mu na ɓa yi lé bìo á ɓa ko ɓa wań mí ninzàwa. Ká ɓa le mí wa mí ninzàwa á ɓa ko à ɓa sĩa ce à wé le hã yile-tentewà, à dé mí sĩa ɓúenɓúen le Dónbeenì yi. Hɔ̃́n wén-tentewà so ɓúenɓúen á ɓa ɓúi pã́ día à ɓa wee vĩ́iní míten lè le wã̀aní-kánlè na ɲúhṹ mía. O *Mɔyiize làndá kàránló lè ɓa nùpua bìo á ɓa wee hení ká bìo ɓa wee bío làa bìo ɓa wee kàrán á ɓarɛ́n mí bɛɛre yí zũ kúará. Mu bon, o Mɔyiize làndá se, ká wa wee bè ho yi làa bìo á mu koráa. Wa ko à wa zũń le ho yí bàrá nùpua na térénna bìo yi. Ɓùeé! Bìa ho bàrá bìo yi lé bìa yí máa bè le Dónbeenì bíonì yi, lè ɓa nì-kã́ania lè ɓa nì-sũmáa, lè ɓa bè-kora wérowà. Ho bàrá bìa yí máa kɔ̃̀nbi le Dónbeenì, làa bìa wee ɓua míten lè le bìo ɲúhṹ mía bìo yi, làa bìa wee ɓúe mí maáwà tàá mí nuwà bìo yi. Nì-ɓúe lée nì-ɓúe á ho bàrá bìo yi. 10 Ho mún bàrá bìa wee wé ho hã́-fénló lè ho bá-fénló lè mí sìíwà, lè ɓa báawa na wee da lè mí ninzàwa báawa, làa bìa wee yɛ̀ɛ́ ɓa nùpua bìo yi. Ho làndá mu bàrá ɓa sabín-fũ̀aalowa làa bìa wee dé mí ɲiní na ká ɓa máa bè mu yi bìo yi. Ho bàrá bìa ɓúenɓúen na yí máa bè ho kàránló na térénna yi bìo yi. 11 Hón kàránló so héhaa lè le Dónbeenì cùkúso bín-tente. Le Dónbeenì na wee wé mu bè-tentewà lé dén kàràfáa le bín-tente mu miì.
O Poole wee dé o Krista bárákà
12 Ĩ wee dé wa Ɲúhṹso Yeesu *Krista bárákà lé bìo ó o nɔn ho pànká miì á ĩ wee sáráa o tonló. Ĩ wee dé o bárákà lé bìo ó o láa miì, á léra mi wó lè mí ton-sá. 13 Ĩnɛ́n na fù wee yáa o yèni, á wee beé bìa tà a bìo lò, á mún wee là a, ɛ̀ɛ ká arɛ́n wón màhã́ zũna ĩ màkárí lé bìo á ĩ lá yí zũ bìo á ĩ wee wé, á ĩ yí dó ĩ sĩi wo yi. 14 Wa Ɲúhṹso Yeesu Krista wó mu sãamu lè mí sìíwà làa mi. O wó á ĩ dó ĩ sĩi wo yi, á wa a, á mún wa ɓa nùpua. 15 Bìo á ĩ wee bío kà láayi wi á ko à ɓa nùpua dé mí sĩa mu yi: O Yeesu Krista ɓuara ho dĩ́míɲá yi bèra a na à ɓa bè-kora wérowà kã̀ní. Á ĩnɛ́n lé yìa lé o bè-kora wéro po bìa ká. 16 Ká a Yeesu màhã́ zũna ĩ màkárí, ĩnɛ́n na bè-kora wi po bìa ká, á ɲà mí yi ĩ bìo yi. O wó mu á zéenía lè ɓa nùpua na khíi tà a bìo á à yíráa le mukãnì binbirì na máa vé. 17 Le ɓa nùpua ɓúenɓúen dé ho cùkú le Dónbeenì yi à wé kɔ̃̀nbi le, lerɛ́n na á nùpue yí dà máa mi, á wi fɛ́ɛɛ, á wee dí le bɛ́ɛnì fɛ́ɛɛ. Lerɛ́n mí dòn lé le Dónbeenì. *Amiina!
O Poole wee hení a Timɔtee sĩi
18 Ĩ za Timɔtee, bìo kà lé bìo á ĩ hení ì na foǹ, à héha lè hã bíoní na le Dónbeenì ɲi-cúa fɛɛrowà yáanía bía ũ dã́ní yi, bèra a na ũ sĩi wé here le bín-tente tonló na fo wee sá yi. 19 Wíoka dé ũ sĩi, à sá ho lè le yi na se. Ɓa nì-dòndáa ɓúi pã́ bṹn á ɓa ɓɛ̀n yí bĩnía yí dó mí sĩa le Dónbeenì yi. 20 Bán nùpua so ó o Himɛnɛɛ là a Alɛkisãndere wi tĩ́ahṹ. Á ĩ día ɓa á ɓa bìo sã̀ a Satãni yi, bèra a na à ɓa yí bĩní yí là le Dónbeenì.