2
Bìo á wa ko à wa wé fìo bìo yi
Bìo á à wé here mia á à dí bìo ká ɓúenɓúen yahó lé bìo kà: Mi wé fìo le Dónbeenì yi lè mí sòobɛ́ɛ, á ɓónɓóní le, á dé le bárákà ɓa nùpua ɓúenɓúen bìo yi. Mi wé fìo na ɓa bá-zàwa làa bìa á ho pànká wi níi yi ɓúenɓúen yi, lé bṹn ǹ na ká wa à kɛń ho hɛ́ɛrà yi, á à wé waten, á mún wé è wé hã wárá na se. Ho fìo à na ɓa nùpua yi lée bìo na se, á mu mún sĩ le Dónbeenì na kã̀nía wɛn yi. Le wi à ɓa nùpua ɓúenɓúen kã̀ní à zũń ho tũ̀iá poni. Mu bon, le Dónbeenì lée dà-kéní. Á yìa wi ɓa nùpua làa de pã̀ahṹ lée nì-kéní. Wón lé o Yeesu *Krista na ɓueé wó a nùpue. O ɓuara ɓueé nɔn míten á kã̀níanáa ɓa nùpua. O wó mu á zéeníanáa le le Dónbeenì wi le kã̀ní ɓa nùpua ɓúenɓúen ho pã̀ahṹ na mu ko yi. Lé bṹn bìo yi á le Dónbeenì wóráa mi lè mí bín-buero, á tonkaa mi le ĩ kàrán bìa yínɔń ɓa *zúifùwa, à ɓa dé mí sĩa le yi. Bìo á ĩ mà kà lée tũ̀iá poni, sabéré mía mu yi.
Bìo ɓa hã́awa ko ɓa wé ɓua lè míten
Àwa, á bṹn lé bìo nɔn á ĩ wi à hã lùa ɓúenɓúen yi à ɓa nùpua hóoní mí níní dá ho wáayi à fìoráa. Ɓa yí le mí sĩa cĩ̀ mín yi, ɓa mún yí zá làa mín à wéráa mu. Ĩ mún wi à ɓa hã́awa sĩ̀a zĩ́ló à héha làa bìo mu koráa ɓa nùpua ɓúenɓúen cɔ̃́n. Ɓa ko ɓa wé dé le kɔ̃̀nbii mí sĩ̀a zĩ́ló yi, à wé ɓua míten sese. Le ɓa ɲún-vãní wíokaró yí wé bìo na à na ká ɓa nùpua wé è loń ɓa yi. Hã donkhue-sĩ̀a na wó lè ho sã́nú tàá bè-vio ɓúi na yàwá here à ɓa wé yí zĩ́. Ɓa yàá pá yí ko ɓa wé zĩ́ hã sĩ̀a na yàwá here dàkhĩína. 10 Ɛ̀ɛ ká ɓa wé sòobá míten à wéráa hã wárá na se. Bṹn lé bìo ɓa hã́awa na le mí wee kɔ̃̀nbi le Dónbeenì ko ɓa wé ɓua lè míten. 11 Ho kàránló pã̀ahṹ á ɓa hã́awa ko ɓa wé tɛ́tɛ́ à bé zo à ɲínáa yìa wee na ho kàránló cɔ̃́n. 12 Ĩ yí tà le ɓa hã́awa wé kàrán ɓa báawa, tàá à ɓa yí pànká ɓa wán. Ɓa ko ɓa wé kɛɛní sṹuní. 13 Mu bon, o Adãma lé yìa le Dónbeenì má ho yahó á màhã́ bò yi mánáa o Ɛɛve. 14 Á mu mún yínɔń o Adãma lé yìa ó o *Satãni sũ̀na, o hã́a lé yìa ó o sũ̀na, á lé wón lé yìa yí bò le Dónbeenì bè-bíonii yi. 15 Hàrí bìo mu wó kà á ɓa hã́awa á à kã̀ní ɓa hã́mu bìo yi, ká ɓa dó mí sĩa le Dónbeenì yi, á le waminì wi ɓa yi, á wee ɓua míten sese làa bìo le Dónbeenì le mu koráa.