3
Ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure ya-díwá
Bìo á ĩ mì ì na mia á láayi wi: Nùpue na wi ò o wé o ya-dí ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure yi, wón wi ò o sá tonló na se. O ya-dí ko ò o zũń míten ɓuaró à wékheró bìo yí mì lɛɛ́ yi. O ko ò o wé hã́a yà-kéní ɓànso. O wárá ko à hã wé se, à wé o nùpue na bìo ɓúenɓúen ó o wee wé kã́ɲa, á ɓa nùpua wee kɔ̃̀nbi. O mún ko ò o zũń ɓa nì-hãní ɓuaró, à zũń ɓa nùpua kàránló. O yí ko ò o wé ɲa-ɲu, o mún yí ko ò o wé nùpue na wa fio, ɓùeé. O sĩi ko le wé se, à wé o nùpue na yí wa bíoní. O yí ko ò o sòobá dé mí sĩi le wárí yi. O ko ò o dàń mí zĩi nùpua ɓua, ò o zàwa wé ɲí a cɔ̃́n, à wé kɔ̃̀nbi o. Ká a nùpue hĩ́a yí dà mí kùrú zĩi nùpua máa ɓua, ó o ò wé kaka à dàń ǹ ɓuaráa ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure? O ya-dí yí ko ò o wé nùpue na sĩidéró o *Krista yi dĩǹ yí míana, bèra a na o hĩ́a yí yòoní míten mu bìo yi, à le Dónbeenì síiní a ɲúhṹ làa bìo le síiníanáa o Satãni ɲúhṹ bìo síi. O ko ò o wé o nùpue na wee ɓua míten sese à bìa yínɔń ɓa kèrètĩ́ɛwa wé kɔ̃̀nbi o o wén-tentewà bìo yi, bèra a na à bè-kohó bìo yí mì lɛɛ́ wo yi, ò o Satãni hĩ́a yí yí o vĩ.
Ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure ton-sáwá bìo
Ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure ton-sáwá ko à ɓa wé ɓa nùpua na wee ɓua míten sese, à yí wé ɲiní ɲun ɓànsowà. Ɓa yí ko ɓa wé ɲu ho *dìvɛ̃́n dà mí níi wán, à sòobá dé mí sĩi le wárí càró yi. Le Dónbeenì tũ̀iá poni bíonì na le zéenía hã sĩadéró le yi dã́ní yi á ɓa ko ɓa wé bè yi lè le yi na wee ce. 10 Hen ká mi le mi ì lén nùpua á à wé lè ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure ton-sáwá à mi loń ɓa ká fĩ́anì mía ɓa yi, ká ɓa dà à sá ho tonló mu, à mi wã́a ɓua bán. 11 Ɓa hã́nání ko à ɓa ɓua míten sese, à yí wań hã nì-ɲùa. Ɓa ko ɓa wé ɓa nùpua na bìo ɓúenɓúen ɓa wee wé kã́ɲa, à láayi kɛń mu bìo ɓúenɓúen yi. 12 Ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure ton-sá ko à ɓàn hã́a wé yà-kéní, o ko ò o dàń mí zàwa lè mín zĩi nùpua ɓua. 13 Ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure ton-sáwá na tonló se bán á ɓa nùpua wee kɔ̃̀nbi, á ɓa poní á à sɛ́n á à bíoráa o Yeesu na ɓa dó mí sĩa yi bìo.
Mu bìo zũńló na wa wee yí o Krista yi cɔ̃́n
14 Ĩ wee leéka à ĩ ɓuen ũ cɔ̃́n hen làa cĩ́inú. Ɛ̀ɛ ká ĩ wee túa bìo kà 15 bèra a na ká ĩ míana ɓuararáa à ũ pá zũń bìo á ũ ɓuaráa ũten ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure yi. Dén kuure so lé ɓa kèrètĩ́ɛwa zĩ-ɲúhṹ na bìo sã̀ le Dónbeenì yi. Le kuure mu lé dìo sã́ ho tũ̀iá poni dĩ̀nía làa bìo á hã bòròbòròwa wé sĩ́náa le zĩi dĩ̀ní bìo síi, lé lerɛ́n á ho tũ̀iá poni mu dĩ̀n wán. 16 Le Dónbeenì bè-sànkanii na le zéenía làa wɛn wa sĩadéró o Yeesu yi dã́ní yi ɓɛ̀ntĩ́n lée bè-beenì.
O Krista
ɓueé wó a nùpue,
á le Dónbeenì Hácírí vèenía wo zéeníanáa le o bìo bon.*
Ó o zéenía míten lè le Dónbeenì tonkarowà na ho wáayi.
O bìo buera nɔn hã sìíwà ɓúenɓúen yi.
Ho dĩ́míɲá yi á ɓa nùpua dó mí sĩa wo yi.
Le Dónbeenì yòonía wo á dó ho cùkú yi.
* 3:16 Mi loń Oroomusa vũahṹ 1.4