4
Le Dónbeenì bè-wénia ɓúenɓúen se
Le Dónbeenì Hácírí bía mu wéréwéré le hen ká ho dĩ́míɲá véró khíi dɔ̃n á ɓa nùpua ɓúi wã́a à khí á máa dé mí sĩa le Dónbeenì yi. Ɓa à yèrèmá khíi bè mu bìowa na wee khà ɓa nùpua vĩ́iní yi, lè ɓa cĩ́náwa kàránló yi. Bán nùpua so wee ti bìo wi ɓa yiwa yi ká ɓa fũ̀aa hã sabíoní à vĩ́inínáa ɓa nùpua. Ɓa bè-leékania yi, á ɓa yí zũ bìo se làa bìo yí se máa hueeka mín yi. Ɓa wee bío le mu yaamu yí se, á wee hè mu. Ɓa mún wee hè ɓa nùpua lè mu bè-dínia ɓúi díró ká le Dónbeenì ɲɔǹ léra mu ho díró bìo yi, bèra a na à bìa dó mí sĩa o *Krista yi, na zũ ho tũ̀iá poni wé dé le Dónbeenì bárákà díráa mu. Bìo le Dónbeenì léra ɓúenɓúen se, á wa ko wa wé tà mu yi à dé le bárákà mu bìo yi. Mu bon, le Dónbeenì bíonì lè ho fìoró lé bṹn wee wé à mu bìo ɓúenɓúen ce le Dónbeenì yahó.
O Yeesu Krista ton-sá tente
Bṹn bìowa so na kà ɓúenɓúen á ũ kàrán lè ɓa kèrètĩ́ɛwa, bṹn ká fo màhã́ wã́a à wé o Yeesu *Krista ton-sá tente na le Dónbeenì bíonì wee kàrán fɛ́ɛɛ ũ sĩidéró le yi bìo yi, làa bìo fo bòráa bìo ɓa kàránna làa fo yi bìo yi. Hã wàhio na yí máa zéení mu bè-tente là a nùpue, hĩ̀a yí héhaa lè wa sĩadéró le Dónbeenì yi á ũ pĩ́ bìo. Bìo fo ko à ũ wé lé ho kení ũten làa bìo á fo ò bèráa le Dónbeenì yi sese. Bìo fo ò kení lè ũ sãnía lée bìo na dà fo wé è séení. Ɛ̀ɛ ká ho sòobá ũten à wé bè le Dónbeenì yi sese bṹn cũ̀nú wi bìo ɓúenɓúen yi, lé bìo á yìa bò le Dónbeenì yi wón le dó mí ɲii le mí ì na le mukãnì binbirì yi hã laà na kà wán, lè ho yìró na lua yi. Le bíonì na kà lée bíonì na láayi wi á ɓa nùpua ko ɓa tà yi. 10 Mu bon, wa wee sá à lò be, à sòobá waten lé bìo wa dó wa sĩa wee lòoní bìo le Dónbeenì na wi fɛ́ɛɛ le mí ì wé. Le lé ɓa nùpua ɓúenɓúen kã̀nílo, sɔ̃̀nkú bìa dó mí sĩa le yi. 11 Bṹn lé bìo á fo ko à ũ bè hení à wé kàrán lè ɓa nùpua.
Bìo á fo ko ũ ɓua lè ũten
12 Yí día le ɓa zùań foǹ lé bìo á fo lé o háyónza. Ɛ̀ɛ ká ũ màhã́ ɓua ũten sese à bìa dó mí sĩa le Dónbeenì yi mi à bè yi: Ũ bíoní yi, ũ wárá yi, bìo á fo wa lè ɓa nùpua yi, ũ sĩidéró yi lè ũ sĩi na wee ce yi. 13 Wé sòobá ũten à kàrán le Dónbeenì bíonì vũahṹ à na ɓa kèrètĩ́ɛwa yi. Wé hení ɓa sĩa à kàrán ɓa à paráa ĩ ɓuenló. 14 Le Dónbeenì Hácírí hãmu na fo yú á ũ yí wé làa bìo na ɲúhṹ mía. Fo yú mu á héhaa làa bìo le Dónbeenì ɲi-cúa fɛɛrowà bía pã̀ahṹ na á ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure ya-díwá bò mí níní ũ wán. 15 Bìo á ĩ zéenía làa fo ɓúenɓúen á ũ wé sòobá ũten à wé wé. Na ũten ɓúenɓúen ho tonló mu yi à ɓa nùpua mi bìo á fo wee varáa lè ũ yahó. 16 Pa ũten bìo fo wee ɓuaráa ũten làa bìo fo wee kàrán lè ɓa nùpua dã́ní yi. Fárá dĩ̀n à bè le Dónbeenì yi mu ɓúenɓúen yi. Ká fo dàńna wee wé làa bṹn bìo, á ũnɛ́n ũ bɛɛre á à kã̀ní ũten á mún ǹ kã̀ní bìa wee ɲí ũ bíoní.