5
Wé yí là hɛɛrè làa nì-kĩ́nle. Fo wé le fo o zéení a, à ũ wé mu lè le kɔ̃̀nbii, à kɛń lè o lé mìn maá. Ɓa yàrówá á ũ wé zéení lè mìn zàwa bìo síi. Ɓa hã́-kĩ́a ũ zũń ɓuaró à kɛń lè ɓa lé mìn nuwà. Ɓa hã́-yàrówá á ũ wé zéení lè mìn hĩ́nni bìo síi, ká ũ màhã́ wé mu lè hã yilera na se.
Ɓa mahã́awa na wi ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure yi bìo
Wé pa ɓa mahã́awa bìo, sɔ̃̀nkú bìa nùpua na wee loń ɓa yi mía. Ká mahã́a zàwa tàá o mɔ̀nmànía wi á ɓa ko ɓa zũń le ɓarɛ́n lé bìa ko à ɓa wé loń mín zĩ-ɲúhṹ bìo. Ká ɓa wee wé kà se ɓa wee wĩ́ bìo á ɓàn nùwã lè ɓàn ɓùaawa wó nɔn ɓa yi khĩína. Bṹn lé bìo sĩ le Dónbeenì yi. Ká a mahã́a na nùpue na à loń wo yi mía, ó o kará mí dòn, wón bìo ɓúenɓúen ó o dó le Dónbeenì níi yi. O wee fìo le Dónbeenì yi à ɓónɓóní le le wisoni lè ho tĩ́nàahṹ à máa khí. Ká mahã́a na ɓɛ̀n wee wé bìo sĩ a yi, wón ka lè o húrun hàrí ká a yìo wi lua. Bṹn lé bìo á ũ hení na ɓa yi, bèra à na à wékheró bìo yí mì lɛɛ́ ɓa yi. Ká a nùpue yí máa loń bìa làa wo te mín yi, sɔ̃̀nkú bìa bìo sã̀ a yi binbirì, se bìo ó o le mí dó mí sĩi o *Krista yi ó o bĩnía mɔ́n. O yàá sũnsũmána po yìa yí dó mí sĩi wo yi.
O hã́a na lúlúio yú ho ɓúará-tĩn lé yìa ko ò o mì dé ɓa mahã́awa tĩ́ahṹ, o ko ò o wé o hã́a na yan le cúekúee. 10 O ko ò o wé hã́a na ɓa nùpua wee kɔ̃̀nbi o wén-tentewà na kà bìo yi: O ɓuan mí zàwa sese, o tà á ɓa nì-hãní làara a wán, o sɛɛra bìa bìo sã̀ le Dónbeenì yi zení,* o séenía bìa yú le lònbee lè mí sìíwà, hã wén-tentewà lè mí sìíwà cɛ̀rɛ̀ɛ ó o wó.
11 Ká ɓa mahã́-fìa bán ũ lén níi. Lé bìo á pã̀ahṹ na ká mu yaamu bìo wi ɓa yi, à ɓa sĩa bìo wéró wé à ɓa bĩní a Krista mɔ́n. 12 Ká ɓa wó kà, se ɓa ɲúná sú lé bìo á bìo ɓa dó mí ɲiní le mí máa ya á ɓa yáara.
13 Hen ká fo mà ɓa dó ɓa mahã́awa ɲii á ɓa wé è hɛ́ɛ ɛ̀ vará ɓa nùpua ɲiní ká ɓa máa sá dɛ̀ɛ. Mu yàá máa kã́ɲa bṹn yi mí dòn, ɓa lé ɓa dàn bíorowà, á wee kúee mí ɲiní hã tũ̀iáwà na bìo yí ciran ɓa yi. 14 Lé bṹn ɓúenɓúen bìo yi á ĩ wi à ɓa mahã́-fìa à yaka à te mí zàwa wé loń yi mí zĩní yi, bèra a na à wa zúkúsa yí yí bín-kora mì lɛɛ́ wɛn. 15 Ĩ wee bío bṹn lé bìo á ɓa ɓúi yàá dɛ̀ɛnía yèrèmáa bò a *Satãni yi. 16 Ká hã́a ɓúi na lé o kèrètĩ́ɛ ɓàn temínlowà ɓúi lée mahã́awa, ó orɛ́n lé yìa ko ò o wé séení ɓa, bèra a na à bán bìo wã́a yí wé sèró ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure wán. Bṹn ká ɓa mahã́awa na séenílowà mía á ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure á à dàń wé è séení.
17 Ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure ya-díwá na wee sá mí tonló sese á ko lè le kɔ̃̀nbii lè le séeníi, sɔ̃̀nkú bìa wee dé mí sòobɛ́ɛ le Dónbeenì bíonì bueró yi à wé kàrán ɓa nùpua làa de. 18 Le Dónbeenì bíonì vũahṹ á bìo kà túara yi: «Hen ká a nàa wee và ho dĩ́nló yi à ũ yí ca a ɲii.» Mu pá bĩnía túara: «O ton-sá ko lè mí sàáníi.» 19 Hen ká ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure ya-dí ɓúi ó o ɓúi le o wó khon bìo ɓúi bìo yi à ũ le ɓànso sɛɛ́ràsa nùwã ɲun tàá nùwã tĩn kɛń, ká bṹn mía à ũ yí tà mu. 20 Yìa wé wó khon à ũ ve o à bíoráa ɓa nùpua yìo yi. Ká fo wee wé làa bṹn á mu ù zã́ní bìa ká á ɓa máa dé míten hɔ̃́n wárá so yi.
21 Bìo kà lé bìo á ĩ wee hení ì na foǹ le Dónbeenì là a Yeesu Krista lè ɓa tonkarowà na ho wáayi yahó: Sòobá ũten à bè mu yi, à wé yí hueeka ɓa nùpua mín yi. 22 Wé yí zà ũ sĩi wán à bè ũ níní nùpue wán déráa wo ho tonló yi ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure yi ká fo yí zũ bìo ó o karáa sese. Yí lɛɛ́ o ɓúi bè-kora yi làa wo, le ũnɛ́n ũ bɛɛre à wé o nùpue na wee ce le Dónbeenì yahó.
23 Wé yí ɲu ɲumu mí dòn, ká ũ wé ɲu ho *dìvɛ̃́n cĩ́inú ũ píohó na wee vá túntún bìo yi.
24 Ɓa nùpua ɓúi bè-kora na ɓa wee wé wee mi dɛnkhɛɛn hàrí ká ɓa yàá dĩǹ yí cítío ɓa. Ká ɓa ɓúi bán ɓɛ̀n bìo wee zũń làa mɔ́n. 25 Lé làa bṹn síi á hã wén-tentewà wee mináa wéréwéré mu khoomu yi. Hã yí máa sà yi hàrí ká hã bìo yí zũna fùa.
* 5:10 Hã zení sɛɛró: Mu kúará le o tà liinía míten á sá nɔn bìa bìo sã̀ le Dónbeenì yi. 5:18 Mi loń Làndá zéenílo vũahṹ (Deutéronome) 25.4 5:18 Mi loń Luki vũahṹ 10.7