6
Bìa lé ɓa wobáaní ɓúenɓúen ko ɓa wé kɔ̃̀nbi mí ɲúnása, bèra a na à ɓa nùpua yí yáa le Dónbeenì yèni, à mún yí bío yí khe ho kàránló na wa wee na dã́ní yi. Ká bìa ɲúnása dó mí sĩa o *Krista yi à ɓa yí leéka le bìo ɓa lé ɓàn zàwa ɓa sĩadéró bìo yi á ɓa máa wé è kɔ̃̀nbi ɓa. Ɓa yàá ko ɓa wíoka wé sá na ɓa yi lè mí sòobɛ́ɛ, lé bìo á ɓa ɲúnása mu na ɓa wee sá na yi á dó mí sĩa le Dónbeenì yi á ɓa wa ɓa.
Bṹn bìowa so á ũ kàrán lè ɓa nùpua à hení ɓa sĩa mu wéró yi.
Ho kàránló na bìo yí bon lè le wárí wańló bìo
Ká a ɓúi wee kàrán bè-vio na wi mí dòn làa bṹn, á yí tà wa Ɲúhṹso Yeesu *Krista bíoní binbirí yi, á mún yí tà bìo wa wee kàrán lè ɓa nùpua waten ɓuaró dã́ní yi, se wón ɓànso wee yòoní miten, o yí zũ hàrí dɛ̀ɛ. Bìo ò wa lée zía làa wã̀aníi kánló. Bṹn wee ɓuen lè le yandee lè hã zía lè hã làntàa, lè hã yile-kora. Ɓa nùpua wé kán mín fɛ́ɛɛ lé bìo ɓa yilera yí se, làa bìo ɓa yí zũ ho tũ̀iá poni. Ɓa wee leéka le ká mí tà bò bìo sĩ le Dónbeenì yi á mí ì yí le wárí. Mu bon, le sĩidéró le Dónbeenì yi cũ̀nú wi làa sòobɛ́ɛ ká bìo fo yú á ũ sĩi wan bìo yi. Wa wee te ká wa dɛ̀ɛ ɓúi mía, ká wa khíi wee hí á wa mún máa ɓua dɛ̀ɛ ɓúi máa lɛ́nnáa. Lé bṹn ká wa yú bìo wa à dí, á yú hã sĩ̀-zĩ́nia se bṹn á à yí wɛn. Ká bìa wi à ɓa wé ho nàfòró ɓànsowà konloon bán wee dé míten mu bè-kora wéró yi, à kɛń lòn nùpua na á dádá vũn. Ɓa wa mu bìo na ɲúhṹ mía, na wee ɓóoní a nùpue yi, à yáa wo ɓúenɓúenɓúen. 10 Mu bon, le wárí wańló á wee ɓuen lè mu bìo na yí se lè mí sìíwà. Ɓa nùpua ɓúi khɛ̀ra lè le Dónbeenì, lé bìo ɓa sòobáa dó mí sĩa le wárí càró yi dà, á ɓa lò ɓɛ̀n wee be mu tá làa sòobɛ́ɛ.
Le zéeníi na ó o Poole nɔn o Timɔtee yi
11 Ká ũnɛ́n na dó ũ sĩi le Dónbeenì yi, khɛ̀n làa bṹn bìowa so ɓúenɓúen. Wíoka sòobá ũten à wé wé bìo térénna le Dónbeenì yahó. Ɓua ũten làa bìo mu sĩnáa le Dónbeenì yi. Wé dé ũ sĩi le yi fɛ́ɛɛ, à wań ɓa nùpua, à wé hĩ̀ ũ sĩi à mún wé wayi. 12 Wíoka dé sòobɛ́ɛ ũ sĩidéró o *Krista yi làa bìo ó o dásí wee déráa mí sòobɛ́ɛ à firáa hã fio bìo síi, à ũ yí le mukãnì na máa vé. Lé bṹn bìo yi á le vonnáa fo, á fo bía ũ sĩidéró le Dónbeenì yi bìo wéréwéré ɓa sɛɛ́ràsa cɛ̀rɛ̀ɛ yahó. 13 Ĩ wee hení bìo kà á à na foǹ le Dónbeenì yahó, lerɛ́n na wee na le mukãnì mu bìo ɓúenɓúen yi, ĩ mún wee hení mu ù na foǹ o Krista yahó, wón na mà ho tũ̀iá wéréwéré o Pilaate yahó. 14 Wé bè bìo á ĩ bía nɔn foǹ yi sese, wé mu le mu ɲii sí bèra a na à nùpue yí dàń mì wékheró bìo lɛɛ́ foǹ fúaa wa Ɲúhṹso Yeesu Krista khíi bĩnía ɓuara. 15 O khíi ɓuen ho pã̀ahṹ na le Dónbeenì le mu ko yi:
Lerɛ́n Dónbeenì na mu bè-tentewà lè mí sìíwà wee lé cɔ̃́n,
na dà mu bìo ɓúenɓúen, á lé le Dónbeenì mí dòn.
Le lé ɓa bá-zàwa ɓúenɓúen bɛ́ɛ, á lé ɓa ɲúnása ɓúenɓúen Ɲúhṹso.
16 Lerɛ́n mí dòn lé dìo wi fɛ́ɛɛ.
Mu khoomu na le wi yi ɓàn síi á nùpue yí dà máa sùará yi.
Nùpue dĩǹ yí mɔn le, ó o ɓúi mún yí dà máa mi le.
Le ho cùkú lè ho pànká à bìo sĩ̀ le yi fɛ́ɛɛ. Amiina!
Ho nàfòró ɓànsowà zéeníi
17 Hení mu na ho nàfòró ɓànsowà yi le ɓa wé yí yòoní míten, le ɓa yí dé mí sĩa ho nàfòró na yí máa mía yi, à leéka le ho dà à kã̀ní ɓa mu bìo ɓúenɓúen yi, ká ɓa dé mí sĩa le Dónbeenì yi, dén na wee na mu bìo ɓúenɓúen wɛn à wa sĩa wa bìo yi. 18 Bío na ɓa yi le ɓa wé wé mu bè-tentewà, à wé wé mu cɛ̀rɛ̀ɛ. Le ɓa wé hɛ́n mí níní à séení ɓa nùpua. 19 Ká ɓa wee wé kà síi, se lée nàfòró binbirì á ɓa wee bàrá sese ká lè míten à khíi yíráa le mukãnì binbirì.
Le mɔ́ndɛ́n zéeníi
20 Timɔtee, bìo le Dónbeenì kàràfáa foǹ á ũ wíoka pa bìo sese. Hã bín-conconwà làa hĩ̀a bìo ɓúi yí cɛɛ́ra le Dónbeenì yi à ũ yí tà bìo. Mu bìo na ɓa wee ve làa bìo zũńló ká mu ɲɔǹ yí bon ɓàn kàránló á ũ mún yí tà bìo. 21 Bṹn bìo zũńló so á ɓa ɓúi dó mí sĩa yi lé bṹn te bìo á ɓa bĩníanáa le Dónbeenì mɔ́n. Le le Dónbeenì wé mí sãamu làa mia.