10
O Krista ɓueé ɓó hã muiní yaró ɲúhṹ
Bìo ó o *Mɔyiize làndá wee zéení yínɔń bìo wi ɓàn binbirìso mí bɛɛre. Mu lé mu ɓàn khã̀nkhã̀náamu. Hón làndá so wee zéení le hã muiní dà-kéní kéní mu ko hã wé ya làa lúlúio fɛ́ɛɛ. Lé bṹn nɔn á bìa ɓa wee ya hã bìo yi á hã yí dà máa wé á ɓa máa térén le Dónbeenì yahó. Ká bṹn mía se bìa ɓa wee ya hã muiní mu bìo yi á bè-kora wã́a lá à sɛ́n á à día làa cúekúee, á lá máa bĩní máa leéka mí bè-kora mu bìo, á máa ya muiní mu bìo yi. Ɛ̀ɛ ká ɓùeé. Làa lúlúio ká hã muiní mu wee wé à ɓa bĩní leéka mí bè-kora bìo. Mu bon, ɓa nɔ̀n-zàwa lè ɓa kókówá cãni yí dà máa ɓúe mu bè-kora ɲúhṹ.
Lé bṹn nɔn á bìo ó o *Krista ɓuara ho dĩ́míɲá yi, ó o bía nɔn le Dónbeenì yi:
«Fo yí tà hã muiní lè mu bè-hãnii bìo,
à ũ wó á ĩ sãnía wi.
Ɓa bùaa na ɓa fũ̀aana á cĩ̀ína le muinì yɛɛníi dɛ̀ɛ wán
lè hã muiní mu ɓúi na ɓa wee ya mu bè-kora sɛ́ndíaró bìo yi ɓúenɓúen bìo yí wó sĩna foǹ.
Á ĩ wã́a bía: Lé mi na wà à ɓuen
ɓueé wé ũ sĩi bìo.
Bṹn lé bìo túara ĩ dã́ní yi le Dónbeenì bíonì vũahṹ yi.»*
Bìo kà lé bìo ó o Krista bía lè ho yahó: «Fo yí tà hã muiní lè mu bè-hãnii bìo. Fo mún yí tà ɓa bùaa na ɓa wee fũ̀aa à cĩ̀í le muinì yɛɛníi dɛ̀ɛ wán, lè le muinì na ɓa wee ya mu bè-kora sɛ́ndíaró bìo yi bìo. Bṹn ɓúenɓúen yí máa wa ũ sĩi.» À hã muiní mu ɲɔǹ wee ya à héha làa bìo ho *làndá bòráa mu. O Krista tĩ́n bĩnía bía: «Lé mi na wà à ɓuen ɓueé wé ũ sĩi bìo.» O Krista ɓó ho hàánì muiní ɲúhṹ ò orɛ́n mí bɛɛre wó míten là a muinì yìa dó hã lahó yi. 10 O Yeesu Krista wó le Dónbeenì sĩi bìo. Bìo ó o Krista nɔn míten á húrun le cúekúee á mu vóráa, lé bṹn wó á wa bìo sã̀ le Dónbeenì yi. 11 Ɓa yankarowà ɓúenɓúen wee dĩ̀n ya hã muiní dà-kéní kéní mu làa wizooní, à hã ɲɔǹ yí dà máa sɛ́n bè-kora máa día hùúu. 12 Ɛ̀ɛ ká a Krista yan mu bè-kora sɛ́ndíaró muinì le cúekúee, ò o yòó kará le Dónbeenì nín-tĩánì fɛ́ɛɛ, 13 á pan bìo le Dónbeenì á à dé o zúkúsa o tá ó ò bè mí zení wán. 14 Le muinì dà-kéní mí dòn na ó o Yeesu mu yan lé dén wó á bìa bìo sã̀ le Dónbeenì yi térénna le yahó. 15 Lé bṹn le Dónbeenì Hácírí mún bía. Le bía bìo kà lè ho yahó:
16 «Bìo kà lé bìo ó o Ɲúhṹso bía:
Hã wizooní mu khĩíló mɔ́ndɛ́n
á dìo kà lé le páaníi na á ĩ ì bè làa ba.
Ĩ ì dé ĩ làndáwá ɓa sĩa yi,
Ĩ ì wé á ɓa wé è leéka hã bìo,
17 Ĩ máa bĩní máa leéka ɓa bè-kora lè ɓa wékheró bìo hùúu.»
18 Hen ká mu bè-kora hĩ́a sɛ́ra día, se muinì yaró wã́a mía bṹn bè-kora so sɛ́ndíaró bìo yi.
O Krista hɛ́ra ho wɔ̃hṹ nɔn wɛn
19 Àwa, wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, lé o Yeesu cãni pànká yi á wa láa mu yi le wa à zo le *sòobá-lùe ɓàn binbirìso yi. 20 O có ho wã-fĩnle na lé ho wã-binbirì á nɔn wɛn. O hɛ́ra ho pɔ̃nsò-beenì na ka lè ho lé o sãnía á wa wee dàń yòo zo le sòobá-lùe ɓàn binbirìso yi. 21 Á wa yú ɓa yankarowà ɲúhṹso na wi le *Dónbeenì zĩ-beenì ɲúhṹ yi. 22 Mi wã́a wa vá vaa ɓúe le Dónbeenì yi lè le yi na púaara día, lè le sĩidéró binbirì. Mu bìo na wa wó à mu yí se á mi wa lén wa sĩa yi à hã ce, à mún sɛɛ wa sãnía lè mu ɲumu na wee ce. 23 Bìo wa dó wa sĩa yi wee lòoní á mi le wa wé zéení bìo wéréwéré, à yí tèé wa bàra. Mu bon, le Dónbeenì dó mí ɲii le mí ì wé bìo na, à le wé mu. 24 Mi wa pa mín bìo, à wé hení mín sĩa le waminì lè hã wárá na se dã́ní yi. 25 Mi yí wa khí à wé yí ɓuen wa kuure fèmínló làa bìo ɓa nì-dòndáa ɓúi khú yí máa ɓuennáa bìo síi, ká mi màhã́ wa wé hení mín sĩa, sɔ̃̀nkú bìo wa zũ le o Ɲúhṹso wizonle ɲàana lua.
26 Bìo wa zũ ho tũ̀iá vó ká wa wó bè-kora làa cã̀nii, se muinì wã́a kũn mía máa ya bṹn bè-kora so sɛ́ndíaró bìo yi. 27 Bìo ká, lé ho lòoní le cítíi lè ho dã-sũmúi na à cĩ̀í le Dónbeenì zúkúsa. 28 Hen ká a ɓúi yáara a *Mɔyiize làndá, ká mu ɓàn sɛɛ́ràsa nùwã ɲun tàá nùwã tĩn wi, á ɓànso ko ò o ɓúe, màkárí zũńló mía mu yi. 29 Sɔ̃̀nkú yìa zùańna le Dónbeenì Za yi, á wó le páaníi cãni na ceéra ɓànso lè mu kàakó-bìo, á là le Dónbeenì Hácírí sãamuso, wón lònbee so máa poń bṹn le. 30 Yìa bía bìo kà á wa zũ: «Hã yúaa dìró bìo sã̀ miì. Yìa ko làa bìo na, á ĩ wé mu lè ɓànso». O mún pá bía bìo kà: «O Ɲúhṹso á à fĩ̀ le cítíi mí nìpomu wán.» 31 Le Dónbeenì na wi fɛ́ɛɛ á nùpue hĩ́a zon níi, bṹn zã́níi wi làa sòobɛ́ɛ. 32 Mi bĩní leéka bìo wó khĩína, le pã̀ahṹ na le Dónbeenì dó mí khoomu mi wán, á le lònbee yú mia làa sòobɛ́ɛ. 33 Ɓa là mia, á beéra mi lò ɓa nùpua ɓúenɓúen yìo yi, tàá bìa ɓa beéra lò làa bṹn síi á mi tà ɲii. 34 Mu bon, mi lò páanía bon làa bìa wi ho kàsó yi. Hàrí mi níi bìo ɓa fó á mi yàá pá tà mu lè le sĩ-wɛɛ, lé bìo mi zũ le bìo sã̀ mia á sṹaaní sṹaaní mu, bṹn á à kɛń bĩ́n fɛ́ɛɛ. 35 Àwa, á mi wã́a yí titika bìo mi láa yi. Lé lerɛ́n sĩidéró mu bìo yi á mi ì yíráa le sàáníi na bìo ɲúhṹ wi làa sòobɛ́ɛ. 36 Mi ko mi hĩ̀ mi sĩa bèra a na à mi dàń wé bìo le Dónbeenì le mi wé. Lé bṹn ǹ na ká mi ì yí bìo le dó mí ɲii le mí ì na mia. 37 Le Dónbeenì bíonì vũahṹ yi á bìo kà bía:
«Hen làa cĩ́inú tente
ká yìa lua á ɓueé dã.
O máa mía.
38 O nùpue na térénna wón ǹ kɛń le mukãnì binbirì na máa vé yi o sĩidéró le Dónbeenì yi pànká yi.
Ɛ̀ɛ ká ɓànso bĩnía ló lè mí mɔ́n, á ĩ sĩi máa wa a bìo yi.»§
39 Ɛ̀ɛ ká bán na wee lé lè mí mɔ́n à vĩ́ lɛ́n á warɛ́n mía tĩ́ahṹ. Warɛ́n bán dó wa sĩa le Dónbeenì yi, á wi ho kã̀níló wɔ̃hṹ wán.
* 10:7 Mi loń Lení vũahṹ (Psaumes) 40.7-9 10:17 Mi loń Zeremii vũahṹ 31.33-34 10:30 Mi loń Làndá zéeníló vũahṹ (Deutéronome) 32.35-36 § 10:38 Mi loń Habakuuki vũahṹ 2.3-4