9
Le nín-yání páaníi bèró
Le páaníi na bò lè ho yahó á làndáwá wi wee kàrán ɓa nùpua làa bìo le Dónbeenì wee ɓùaanínáa. Á ɓa nùpua lè le Dónbeenì mu fèmínló lahó mún wi ho tá wán. Mu bon, hã pɔ̃nsòni bùkú á tá mu bìo yi, á kã́ana lè hã cúa-ɲun. Á ho nín-yání lahó na ɓa wee ve làa sòobá-lùe lé bĩ́n á le fĩ̀ntã́-cúaa, lè le tàbárí na ho búurú na bìo sã̀ le Dónbeenì yi wi wán, á zoó wi yi. Á ho ɲun níi lahó lé hìa ɓa le *sòobá-lùe ɓàn binbirìso. Lé hón lahó so á mu bìo na sãmu sĩ cĩ̀íníi dɛ̀ɛ na wó lè ho sã́nú bìo cɛɛ́ra yi, á le páaníi ɓonkonì na mání lè le yahó wó lè ho sã́nú zoó wi yi. Dén ɓonkonì so á le dɛ̀ɛ ɓúi wi yi á mu bìo na ɓa le *maanɛ wi yi. Ó o *Aaron bũ̀in-za na sà hã vɔ̃nna mún wi le ɓonkonì mu yi, à séení hã hue-pɛnlɛnwà, hĩ̀a le páaníi làndáwá na le Dónbeenì nɔn o *Mɔyiize yi á túara wán. Le ɓonkonì mu ɓàn ɲúhṹ á ho wáayi tonkarowà na ɓa le Serubɛ̃nwa wi yi, á wee zéení le Dónbeenì cùkú. Ɓa mía tàró pon le ɓonkonì mu ɲi-pɛɛ yi, bĩ́n na ɓa nùpua bè-kora wee sɛ́n día yi. Ɛ̀ɛ ká bṹn bíoró pã̀ahṹ yínɔń hìa kà.
Lé làa bṹn á hã sĩ̀a mu bàrákaráa. Á le *sòobá-lùe lé bĩ́n le *Dónbeenì yankarowà wee zoo sá mí tonló yi làa wizooní. Ká le sòobá-lùe ɓàn binbirìso dén lé ɓa yankarowà ɲúhṹso mí dòn wee zo le yi. O wee zo bĩ́n le cúekúee le lúlúure yi lè ɓa bùaa na ó o fũ̀aana cãni, à zoo na le Dónbeenì yi orɛ́n mí bɛɛre bè-kora sɛ́ndíaró bìo yi, lè le Dónbeenì nìpomu na ká bè-kora sɛ́ndíaró bìo yi. Le Dónbeenì Hácírí wee zéení mu le ká le sòobá-lùe wi bĩ́n wà, á se le sòobá-lùe ɓàn binbirìso ɲii yí dà máa hɛ́n. Bṹn bìowa so wee zéení bìo wee wé hã laà na kà wán bìo. Mu wee zéení le mu hãmu na ɓa nùpua wee wé, lè hã muiní na ɓa wee ya yí dà máa wé á ɓa máa térén le Dónbeenì yahó. 10 Mu lé ɓa nùpua mí dòn *làndáwá na ɓa bò ho dĩ́nló, lè mu bè-ɲunii, làa bìo ɓa wee sɛɛka lè miten dã́ní yi. Hã làndáwá mu kɛra bĩ́n fúaa pã̀ahṹ na le Dónbeenì yèrèmáa mu bìowa yi.
O Krista lé mu bè-kora sɛ́ndíaró muinì yìa
11 O *Krista ɓuara ɓueé wó ɓa yankarowà ɲúhṹso bèra a na wa yí mu bè-tentewà. Le lùe na ó o sá mí yankaró tonló yi dén ɲii mún sú po hã pɔ̃nsòni bùkú na yáanía tá ho tá henì yi. Le yínɔń dɛ̀ɛ na á nùpua tá. Le bìo yí sã̀ ho dĩ́míɲá yi. 12 O Krista zon le Dónbeenì *sòobá-lùe ɓàn binbirìso yi le cúekúee mí dòn á mu vóráa. Mu yínɔń bà-kùio cãni ó o zonnáa, lé o kùrú cãni lé dìo ó o zonnáa, á wee kã̀nínáa ɓa nùpua fɛ́ɛɛ. 13 O nɔ̀n-zṹnle na ɓa wee cĩ̀í sãni na ɓa wee kúee mu ɲumu yi à wã̀a lè ɓa nùpua na yí máa ce à héha là a *Mɔyiize làndá, lè ɓa kókówá lè ɓa dãaní cãni, lé bṹn wee ceé ɓa à héha lè ho làndá mu. 14 Ká bṹn wee wé kà síi, se o Krista cãni dén bìo ɓɛ̀n wíokaa yòó po bṹn. Le Dónbeenì Hácírí pànká yi ó o Krista mu tà nɔn míten á wó a muinì yìa na á fĩ́anì mía yi. O cãni lé dén á à ceé wa yiwa hã wárá na wee ɓua wɛn varáa mu húmú lahó yi yi, bèra a na à wa dàń sá na le Dónbeenì na wi fɛ́ɛɛ yi.
Le cãni lé le páaníi na bò fĩ̀iminì
15 Lé bṹn nɔn o *Krista bòráa le *páaníi fĩnle le Dónbeenì lè ɓa nùpua pã̀ahṹ. O húrun á feníanáa ɓa nùpua mu bè-kora na ɓa wó le nín-yání páaníi pã̀ahṹ, à bìa na le Dónbeenì von dàń yí hã kĩ́a na máa vé, hĩ̀a bìo fèra bía día.
16 Nùpue mɔ́ndɛ́n ɲi-cúa bìo hĩ́a wee bío, se ɓànso húrun. 17 Mu bon, hen ká yìa mà hã ɲi-cúa mu húrun, à hã bìo màhã́ wé le sòobɛ́ɛ. Lé bìo ká a yìo wi lua, à hã ɲi-cúa mu bìo máa wé here. 18 Lé bṹn yàá nɔn le cãni kúaará á bòráa le nín-yání páaníi. 19 Bìo ó o *Mɔyiize kàránna hã làndáwá á nɔn o *Isirayɛɛle nìpomu ɓúenɓúen yi vó, ó o lá ɓa nɔ̀n-zàwa lè ɓa kókówá cãni na ó o cɔ̃n, á bò mu ɲumu wán. Ò o lá le vĩ̀ndɛ̀-za na ɓa le *izoopu lakahó, lè ho yènsé muhṹ, ò o wee wã̀a hã làndáwá vũahṹ, lè ɓa nùpua ɓúenɓúen 20 ká a bío bìo kà: «Dìo kà lé le páaníi na le Dónbeenì bò nɔn mia ɓàn cãni.»* 21 Làa bṹn síi, ó o mún wã̀ana hã pɔ̃nsòni bùkú lè hã sĩ̀a na wi ho yi ɓúenɓúen. 22 Ho làndá vũahṹ yi á mu yàá bía le mu bìo ɓúenɓúen wee ceé lè le cãni, le ká cãni yí kúaará á bè-kora yí dà máa sɛ́n máa día.
O Krista nɔn miten le cúekúee mu vóráa
23 Àwa, Ká bìo wi ho wáayi ɓàn khã̀nkhã̀náamu wee ceé là a *Mɔyiize làndáwá, á mu ɓàn binbirìso ko mu ceé làa bìo sṹaaní sṹaaní bṹn. 24 O *Krista yí zon hã pɔ̃nsòni bùkú na ɓa nùpua tá yi. Hón bùkú so lé hen na le Dónbeenì wi yi ɓàn khã̀nkhã̀náamu, ká ho yínɔń horɛ́n mí bɛɛre. Lé ho wáayi ó o Krista yòora á yòó dĩ̀n le Dónbeenì yahó wee yanka le wa bìo yi. 25 Làa lúlúio á le *Dónbeenì yankarowà ɲúhṹso beenì wé zo le sòobá-lùe ɓàn binbirìso yi lè ɓa bùaa na ɓa fũ̀aana cãni. Ká a Krista wón yí máa wé zoo ya míten làa muinì fɛ́ɛɛ. 26 Ká a lá wee wé bṹn fɛ́ɛɛ, se o lò lá wé è be fɛ́ɛɛ à lá ho dĩ́míɲá lénló pã̀ahṹ ɓuee ɓúe ho zuia yi. Ɛ̀ɛ ká hã pɔ̃̀nna vaa véeníi, ó o Krista ɓuara le cúekúee mí dòn á ɓueé wó míten lè le muinì yìa á ɓóráa mu bè-kohó ɲúhṹ. 27 Nùpue lée nùpue á à hí le cúekúee mí dòn. Bṹn mɔ́n á le Dónbeenì ì cítí o. 28 Lé làa bṹn ó o Krista wóráa míten lè le muinì yìa le cúekúee mí dòn á ɓóráa ɓa minka nùpua bè-kora ɲúhṹ. O khíi bĩní ì ɓuen, ká bṹn màhã́ máa wé bè-kora ó o ɓueé ɓúe ɲúhṹ. O ɓueé kã̀ní bìa pan o ɓuenló.
* 9:20 Mi loń Léró vũahṹ (Exode) 24.3-8