8
O Yeesu lé ɓa yankarowà ɲúhṹso
Bìo wa le wa à bío ɓúenɓúen á bìo ɲúhṹ wi po bìo ká lé bìo kà: Ɓa yankarowà ɲúhṹso na bìo bía kà lé yìa á warɛ́n yú. O yòó kará ho wáayi le Dónbeenì na dà mu bìo ɓúenɓúen nín-tĩánì. O wee sá mí yankaró tonló mu le *sòobá-lùe yi hã pɔ̃nsòni bùkú binbirì yi, hìa á nùpue yí tá, lé o Ɲúhṹso Dónbeenì míten tá ho. Nùpue yí tá hón. Yankarowà ɲúhṹso lée yankarowà ɲúhṹso á léra, bèra a na ò o wé wé mu hãmu, à ya hã muiní na le Dónbeenì yi. Àwa, á warɛ́n yankarowà ɲúhṹso ɓɛ̀n mún ko ò o yí bìo ɓúi à hã lè le Dónbeenì. O lá wi ho tá wán, se o yàá lá máa wé yankaro. Lé bìo ɓa ɓúi wi vó á wee hã le Dónbeenì làa bìo ó o *Mɔyiize làndá bòráa mu. Bán yankarowà ɲúnása so tonló na ɓa wee sá lé ho binbirì so na wi ho wáayi ɓàn khã̀nkhã̀náamu. Mu bon, pã̀ahṹ na ó o Mɔyiize hĩ́a ko ò o ɓúaká tá hã pɔ̃nsòni bùkú yi, á le Dónbeenì bía nɔn wo yi: «Loń, wé mu ɓúenɓúen làa bìo á ĩ zéeníanáa mu nɔn foǹ le ɓúee wán.»* Ká hã laà na kà wán ó o Yeesu wón le Dónbeenì kàràfáa ho tonló yi. Ho bìo ɲúhṹ wi làa sòobɛ́ɛ, lé bìo le páaníi na ó o bò le Dónbeenì lè ɓa nùpua pã̀ahṹ á sṹaaní sṹaaní dìo lá wi lè ho yahó, lé bìo á bìo le Dónbeenì dó mí ɲii le mí ì wé è na wɛn le páaníi mu yi bṹn sṹaaní bìo lè ho yahó.
Le Dónbeenì dó mi ɲii le mí ì bè le páaníi fĩnle
Ká le *páaníi na le Dónbeenì bò lè ho yahó á fĩ́anì lá mía yi se le lá máa bĩní máa bè páaníi ɓúi. Ɛ̀ɛ ká lé bìo le Dónbeenì nìpomu wó khon làa de á nɔn le bíaráa bìo kà:
«Mi loń, lé ĩnɛ́n Ɲúhṹso Dónbeenì bía bìo kà:
Pã̀ahṹ ɓúi khíi dã, ká ĩ bè le páaníi fĩnle
là a *Isirayɛɛle nìpomu, là a *Zudaa zĩ-ɲúhṹ nìpomu.
Dén páaníi so á à wé mí dòn làa dìo á ĩ bò lè ɓàn ɓùaawa
pã̀ahṹ na á ĩ tò ɓa níi wán lóráa ho *Ezipite kɔ̃hṹ yi.
Bán yí bò bìo wa bía tò wán yi.
Lé bṹn te bìo á ĩ ɓɛ̀n mún pã́ ɓa día, lé ĩnɛ́n Ɲúhṹso bía mu.
10 Bìo kà mɔ́n le páaníi na á ĩnɛ́n Ɲúhṹso á à bè là a *Isirayɛɛle nìpomu lé dìo kà:
Ĩ ì wé á ɓa wé è leéka ĩ làndáwá bìo,
ĩ ì dé hã ɓa sĩa yi. Lé ĩnɛ́n Ɲúhṹso bía mu.
Ĩ ì wé ɓàn Dónbeenì,
á ɓarɛ́n ǹ wé ĩ nìpomu.
11 Nùpue máa bĩní máa kàrán mín za tàá mí ninza le ɓa tà ĩnɛ́n Ɲúhṹso bìo,
lé bìo ɓa ɓúenɓúen á à tà ĩ bìo,
à lá ɓa nì-kĩ́a yi lii ɓúe ɓa háyúwá yi.
12 Ĩ ì sɛ́n ɓa bè-kora á à día,
á máa bĩní máa leéka ɓa wékheró bìo hùúu.»
13 Bìo le Dónbeenì wee bío le páaníi fĩnle bìo, bṹn wee zéení le le càtío le páaníi na bò lè ho yahó làa dà-kĩ́nle. À bìo lée bìo ɓɛ̀n hĩ́a kĩ́na, se mu ká ho vĩ́ló.
* 8:5 Mi loń Léró vũahṹ (Exode) 25.40 8:12 Mi loń Zeremii vũahṹ 31.31-34