7
O Mɛlɛkisedɛɛki lé o bɛ́ɛ, á lé le Dónbeenì yankaro
O Mɛlɛkisedɛɛki mu lé ho lóhó na ɓa le Salɛɛmu bɛ́ɛ, á mún lé le Dónbeenì na wi mu bìo ɓúenɓúen ɲúhṹ wán yankaro. Pã̀ahṹ na ó o *Abarahaamu hĩ́a tá hã hĩa lè ɓa bá-zàwa á dàńna ɓa, á bìo ó o bĩnía wee ɓuen, ó o Mɛlɛkisedɛɛki lée sã́ a yahó, á dúɓuaa wo yi.* Á bìo ó o *Abarahaamu yú hã hĩa tɛ́ɛníi ɓàn cúa-pírú níi ó o nɔn o Mɛlɛkisedɛɛki yi. Le yèni mu kúará le «térénló bɛ́ɛ». Á bìo ó o lé ho Salɛɛmu bɛ́ɛ, bṹn kúará le o lé ho «hɛ́ɛrà bɛ́ɛ». Ɓàn maá lè ɓàn nu á nùpue yí zũ. Nùpue yí zũ a nɔnkãni cɛɛníi. O teró bìo yí bía yí mɔn, ó o húmú bìo mún yí bía yí mɔn. O bìo ɓonmín lè le Dónbeenì Za bìo: O lé o yankaro fɛ́ɛɛ.
Mi loń bìo ó o Mɛlɛkisedɛɛki mu bìo ɲúhṹ wiráa. Hàrí wàn ɓùaa Abarahaamu bìo na ó o yú hã hĩa tɛ́ɛníi ɓàn cúa-pírú níi á wón nɔn wo yi. O nìi na ɓa le *Levii mɔ̀nmànía na lé ɓa yankarowà ó o Mɔyiize làndá nɔn le níi yi le ɓa wé fé o *Isirayɛɛle nìpomu bìo na ɓa wee yí ɓàn cúa-pírú níi. Ò o Isirayɛɛle nìpomu mu ɲɔǹ lé ɓàn zàwa, lé bìo á bán nɔnkãni mún can o Abarahaamu yi. Ká a Mɛlɛkisedɛɛki wón nɔnkãni yí can Levii yi, ò o Abarahaamu màhã́ pá nɔn bìo ó o yú ɓàn cúa-pírú níi wo yi. O Mɛlɛkisedɛɛki mu dúɓuaa o Abarahaamu na le Dónbeenì dó mi ɲii nɔn yi. À wa zũ kɛ̃́nkɛ̃́n le yìa wee dúɓua wón bìo ɲúhṹ wi po yìa ɓa wee dúɓua yi. O Levii nùwã, bìa ó o Isirayɛɛle nìpomu wee na bìo ɓa wee yí ɓàn cúa-pírú níi yi, bán lée nùpua, ɓa wee hí. Ká a Mɛlɛkisedɛɛki na ó o Abarahaamu nɔn mí bìo ɓàn cúa-pírú níi yi, wón yìo wi lua làa bìo le Dónbeenì bíonì vũahṹ bíaráa mu. O Levii nùwã lé bìa á mu bìo ɓàn cúa-pírú níi wee na yi. Ɛ̀ɛ ká bìo ó o Abarahaamu na lé ɓàn ɓùaa á léra mu, bṹn wee zéení le orɛ́n Levii mún wã́a léra mu. 10 Mu bon, pã̀ahṹ na ó o Mɛlɛkisedɛɛki sã́ a Abarahaamu yahó yi, ká a Levii dĩǹ yí ton. Ɛ̀ɛ ká mu pã̀ahṹ ká a wi mín ɓùaa mu yi.
11 O Isirayɛɛle nìpomu *làndá yi, ó o Levii zĩ-ɲúhṹ lé hìa ho yankaró tonló bìo sã̀ yi. Ɓa lé ɓa yankarowà là a *Aaron bìo síi. Ɛ̀ɛ Ká ɓa yankaró tonló ɲii màhã́ yí sú. Lé bṹn nɔn á yankaro veere ɓúi ló na ka là a Mɛlɛkisedɛɛki bìo, wón yí ló Aaron nɔnkãni yi. 12 Ká ho yankaro tonló hĩ́a yèrèmáa, se ho làndá mún ko ho yèrèmá. 13 Yìa hã bíoní mu bía dã́ní yi ɓàn zĩ-ɲúhṹ nùpua yí wó yankarowà yí mɔn. 14 Wa zũ le wón na lé wa Ɲúhṹso á ton o *Zudaa zĩ-ɲúhṹ yi. Á bìo ó o Mɔyiize wee bío ɓa yankarowà bìo, ó o ɓɛ̀n mún yí bía bìo ɓúi ho zĩ-ɲúhṹ mu dã́ní yi.
O Yeesu lé o yankaro là a Mɛlɛkisedɛɛki bìo síi
15 Á bìo wã́a wíokaa nɔn ó o yankaro mu bìo wee ceráa lé bìo kà: O yankaro ɓúi ló á ka là a Mɛlɛkisedɛɛki bìo síi. 16 O yí wó yankaro làa bìo ɓa nùpua bòráa mu bìo síi. O wó a yankaro le mukãnì na wi o yi na máa vé máa mi bìo yi. 17 Bìo kà lé bìo le Dónbeenì bíonì vũahṹ bía:
«Fo lé o yankaro fɛ́ɛɛ
là a Mɛlɛkisedɛɛki bìo síi.»
18 Le Dónbeenì khínía ho nín-yání làndá yi, lé bìo ho pànká mía, ho bìo ɲúhṹ mía. 19 Ho làndá mu lá yí dà máa wé á nùpue máa térén le Dónbeenì yahó. Ká hã laà na kà wán á bìo wa dó wa sĩa yi wee lòoní bṹn ɓɛ̀n wíokaa sṹaaní. Lé bṹn pànká yi á wa wee dàń vá vaa ɓúeráa le Dónbeenì yi.
20 Mu yínɔń bṹn mí dòn. Le Dónbeenì báa mu ɲii wán. Bìa ká bán wó ɓa yankarowà à le yí báa bìo. 21 Ká a Yeesu wón le Dónbeenì wó là a yankaro, á báa bò mu wán làa bìo kà:
«O Ɲúhṹso á báa mu ɲii wán,
á máa bĩní máa yèrèmá mi ɲii.
Fo lé o yankaro fɛ́ɛɛ.»
22 Lé bṹn nɔn á le páaníi na ó o Yeesu wó á le wi warɛ́n lè le Dónbeenì pã̀ahṹ á sṹaaní dìo lè ho yahó.
23 Bìo pá bĩnía wee sanka mu mín yi lé bìo kà: Ɓa yankaro cɛ̀rɛ̀ɛ khĩína, lé bìo mu húmú yí máa día à ɓa sá lɛ́n. 24 Ɛ̀ɛ ká bìo ó o Yeesu ù kɛń bĩ́n fɛ́ɛɛ, á nì-veere máa lá a lahó o yankaró tonló yi. 25 Lé bṹn nɔn ó o dà wee kã̀nínáa bìa wee vá ɓuee ɓúe le Dónbeenì yi orɛ́n pànká yi. Mu bon, o Yeesu mu wi fɛ́ɛɛ, á wee fìo le Dónbeenì yi ɓa bìo yi.
26 Á wón yankarowà ɲúhṹso so na lé o Yeesu lé yìa á ko làa wɛn. O wee ce le Dónbeenì yahó, o bè-yáanii mía, fĩ́anì mía wo yi, o yí máa páaní làa bè-kora wérowà. Le Dónbeenì bàrá a mu bìo ɓúenɓúen ɲúhṹ wán. 27 O màkóo mía ò o ya muiní làa wizooní mí bè-kora bìo yi lè ɓa zã̀amáa bè-kora bìo yi làa bìo ɓa yankarowà ɲúnása na ká wee wéráa mu bìo síi. Le muinì ó o yan cúekúee mí dòn á mu vóráa, á lé orɛ́n míten mún wó le muinì mu yìa. 28 Ɓa yankarowà ɲúnása na ɓa wee dĩ̀n o *Mɔyiize làndá wán à kúeeráa, bán dà à va à vĩ́. Ká ho *làndá bèró mɔ́n á le Dónbeenì báa á bàrá mí za wó là a yankaro, wón na bìo ɓúenɓúen ɲii sú fɛ́ɛɛ.
* 7:1 Mi loń Bìo ɲúhṹ ɓúɛɛníi vũahṹ (Genèse) 14.18-20 7:17 Mi loń Lení vũahṹ (Psaumes) 110.4 7:21 Mi loń Lení vũahṹ (Psaumes) 110.4