6
Lé bṹn nɔn ó o *Krista nín-yání bìo na ɓa kàránna làa wɛn á mi wa dà wán, ká wa va làa yahó o bìo zũńló yi lòn nùpua na dɔ̃n vó. Bìo wa zũ vó á mi yí wa bĩní ɓúa kàránló ɲúhṹ: Mu lé à pĩ́ hã wárá na yí se, à dé ũ sĩi le Dónbeenì yi, làa bìo ɓa wee wé à ceéráa míten le Dónbeenì yahó,* lè le níi bèró ɓa nùpua wán, làa bìo ɓa nì-hía á à vèeráa, lè le mɔ́ndɛ́n cítíi bìo. Bṹn lé bìo wa à wé, ká le Dónbeenì tà. Mi loń. Ɓa nùpua ɓúi wi bĩ́n á yú mu khoomu, le Dónbeenì hɔ̃n ɓa lè mu bè-tentewà cɛ̀rɛ̀ɛ, ɓa mún yú le Dónbeenì Hácírí, á zũ le le Dónbeenì bíonì se làa sòobɛ́ɛ. Ho dĩ́míɲá na ho yìró á ɓa zũ pànká bìo. Bṹn ɓúenɓúen mɔ́n, à ɓa pá bĩnía wee wé mí bè-kĩ́a, á bìo wã́a bĩní ì wé á ɓa à yèrèmánáa mí yilera lè mí wárá bṹn mía. Bán nùpua so síi ka lè ɓa bĩnía wee ɓúɛɛ le Dónbeenì Za ho *kùrùwá wán, á wee zùań wo yi ɓa nùpua yìo yi.
Hen ká ho viohó wee tè wé se ho tá wán ò o vàro dĩ́nló be wé se, à le Dónbeenì dúɓua ho tá mu yi. Ká lé hã kíkara lè le ɲí-kora wee sà ho wán, se ho tá mu cũ̀nú mía. Le Dónbeenì hĩ́a dánkání ho, á mu véeníi ká ho ò cĩ̀í.
Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni na wa wa làa sòobɛ́ɛ, hàrí ká wa wee bío kà síi, á wa pá láa mu yi le mi bò ho wã-tente, hìa wee va ho kã̀níló lahó yi. 10 Le Dónbeenì térénna, le yi máa sà mi bè-wénia yi, làa bìo mi zéeníanáa le mi wa làa de. Le séeníi na mi wó, làa dìo mi pá lan wee wé ɓa kèrètĩ́ɛwa dã́ní yi á le zũ. 11 Ká wa màhã́ wi à mi nì-kéní kéní ca mi kuio fúaa mu véeníi, bèra a na à bìo mi dó mi sĩa wee lòoní à wé à ɲii sí. 12 Mi cén wã́a yí dí parí, ká mi wé lè ɓa nùpua na wee dé mí sĩa le Dónbeenì yi fɛ́ɛɛ bìo síi, à yíráa bìo le dó mí ɲii le mí ì na.
Le Dónbeenì dó mí ɲii à le máa yèrèmá le
13 Bìo le Dónbeenì hĩ́a dó mí ɲii nɔn o *Abarahaamu yi, á le báa lè mí yèni, lé bìo á nùpue na po le á le è báaráa yèni á mía. 14 Bìo kà lé bìo le bía: «Ũuu, ĩ ì wé mu bè-tentewà cɛ̀rɛ̀ɛ làa fo, ĩ ì wé á ũ mɔ̀nmànía á à wé boo làa sòobɛ́ɛ.» 15 Ó o Abarahaamu ɓɛ̀n hã̀ mi sĩi pannáa bìo le Dónbeenì dó mi ɲii le mí ì wé, á le wó mu nɔn wo yi. 16 Ká ɓa nùpua le mí ì báa, à ɓa báa là a ɓúi na po ɓa yèni, á nùpue mún máa wé bĩní kán bìo ɓa báa ɲii wán. 17 Làa bṹn síi á le Dónbeenì mún wi à bìa le dó mi ɲii le mí ì wé lè mu bè-tentewà à zũń kɛ̃́nkɛ̃́n le le è wé mu. Lé bṹn te bìo le báa á bò bìo le dó mí ɲii le mí ì wé wán. 18 Mu bon, mu bìowa bìo ɲun mu na yí máa yèrèmá á le Dónbeenì yí máa fĩ̀ sabéré yi. Àwa, á warɛ́n na pã́ mu bìo ɓúenɓúen á sĩa hã̀ làa sòobɛ́ɛ wíokaa wee dé wa sĩa lòoní bìo le Dónbeenì dó mí ɲii le mí ì wé. 19 Bìo wa dó wa sĩa wee lòoní lé bṹn ɓuan wɛn dĩ̀nía vĩnvĩn le Dónbeenì yahó, á wó á wa dàńna cúaa ho pɔ̃nsò-beenì na sankaa hã pɔ̃nsòni bùkú lè hã cúa-ɲun, á yòó zon le *sòobá-lùe ɓàn binbirìso yi. 20 Dén sòobá-lùe ɓàn binbirìso so ó o Yeesu zon yi dú wa yahó warɛ́n wa bɛɛre bìo yi. Mu bon, lé orɛ́n lé ɓa yankarowà ɲúhṹso fɛ́ɛɛ là a nìi na ɓa le Mɛlɛkisedɛɛki bìo síi.
* 6:2 Le Dónbeenì bíonì vɔ̃nna ɓúi yi á mu bía le: Lè hã bátɛ́ɛ̀mùwa. 6:14 Mi loń Bìo ɲúhṹ ɓúɛɛníi vũahṹ (Genèse) 22.16-17