5
Ɓa yankarowà ɲúhṹso á le Dónbeenì léra ɓa nùpua tĩ́ahṹ, ò o wé sá le tonló ɓa bìo yi. Orɛ́n lé yìa wee na ɓa nùpua mu hãmu le Dónbeenì yi, á wee ya ɓa bè-kora sɛ́ndíaró muiní. Ɓa nùpua na yí zũ mu bìo yara, na wee va vĩ́, bán ó o yankaro mu zũ bìo, lé bìo ó orɛ́n mí bɛɛre mún lé o yídà. Lé bṹn bìo yi ó o ko ò o wé ya orɛ́n lè ɓa zã̀amáa bè-kora sɛ́ndíaró muiní. Nùpue yí dà máa dé míten làa yankarowà ɲúhṹso míten. Le Dónbeenì lé dìo wee ve o nùpue à dé ho tonló mu yi, làa bìo le vonnáa o *Aaron á dó ho yi bìo síi. O *Krista bìo mún ka kà síi. O yí wó míten làa yankarowà ɲúhṹso. Lé le Dónbeenì dó a ho tonló mu yi, á bía bìo kà nɔn wo yi:
«Fo lé ĩ Za.
Ho zuia ɲii wán á ĩ lé mìn Maá.»*
Le Dónbeenì pá bĩnía bía bìo kà:
«Fo lé o yankaro fɛ́ɛɛ
là a Mɛlɛkisedɛɛki bìo síi.»
Pã̀ahṹ na ó o *Krista hĩ́a wi ho tá wán, ó o fìora á ɓónɓónía le Dónbeenì lè mí pànká, lè hã yèn-caa, dìo lá dà wee kã̀ní a mu húmú yi. Á bìo ó o liinía míten, á tà mu ɓúenɓúen yi, á le Dónbeenì ɲá a fìoró. Bìo ó o lé le Dónbeenì Za mí cúee, ò o pá tà le lònbee ɓúenɓúen na yú a yi á keníanáa míten làa bìo ó ò bèráa le Dónbeenì bíonì yi. Lé bṹn tiíra a bìo ɓúenɓúen ɲii, á nɔn á bìa wee bè o bíoní yi ɓúenɓúen wé è yíráa ho kã̀níló na lé le mukãnì na máa vé. 10 Le Dónbeenì dó a wó lè ɓa yankarowà ɲúhṹso là a Mɛlɛkisedɛɛki bìo síi.
Héyìi! Mi yí pĩ́ le Dónbeenì bìo
11 Bìo cɛ̀rɛ̀ɛ wi wa cɔ̃́n wa dà à bío o Mɛlɛkisedɛɛki mu bìo dã́ní yi, ká mu yara zéeníló lònbee màhã́ wi, lé bìo mi yí máa wé ɲí mu bìo à zũń yara fùafùa. 12 Mi wã́a lá ko mi wé ɓa nì-kàránlowà, à hàrí lòn zuia mi màkóo pá wi ɓa wíoka kàrán mia lè le Dónbeenì bìo na nín-yání kàránna làa mia. Mi màkóo pá wi mu yoomu yi, mi yí dà máa dí dĩ́nló na lì. 13 Yìa màkóo wi mu yoomu yi wón ka lòn kúnkúza. O yí zũ bìo se làa bìo yí se hueekaró mín yi. 14 Ɛ̀ɛ ká ho dĩ́nló na lì hón lé bìa dɔ̃n vó te mí dĩ́nló. Bán fá, á zũ bìo se làa bìo yí se hueekaró mín yi.
* 5:5 Mi loń Lení vũahṹ (Psaumes) 2.7 5:6 Mi loń Lení vũahṹ (Psaumes) 110.4