4
Àwa, á bìo le Dónbeenì ɲii na le dó le wa à zo hã vũńnà lahó na le wíokaa ká làa wɛn pá wi bĩ́n wa bìo yi, á mi cén wa pa waten bìo à wa yí khe ho lahó mu yi. Mu bon, dén bín-tente so á wa ɲá làa bìo á wàn ɓùaawa yánkaa ɲánáa le bìo síi. Ká le bíonì mu màhã́ yí séenía ɓa, lé bìo ɓa dó mí sĩa le bíonì mu yi. Ká warɛ́n bán ǹ zo hã vũńnà lahó mu yi, lé bìo wa dó wa sĩa le bíonì mu yi. Ho lahó mu na le bía bìo kà dã́ní yi:
«Bìo á ĩ sĩi cã̀ ɓa yi, á ĩ báa
le ho lahó na á ĩ wíokaa à ɓa vũń yi á ɓa wã́a máa yí hùúu.»*
Pã̀ahṹ na le Dónbeenì bía mu yi, à bṹn le léra mu bìo ɓúenɓúen vó. Le Dónbeenì bíonì vũahṹ ɓúi yi á bìo kà lé bìo bía hã wizooní bìo hèɲun níi dã́ní yi: «Bìo le Dónbeenì sá mí tonló ɓúenɓúen vó, á le vũńna hã wizooní bìo hèɲun níi zoǹ.» Á bìo kà pá bĩnía bía: «Ho lahó na á ĩ wíokaa à ɓa vũń yi á ɓa wã́a máa yí hùúu.»
Bìa le Dónbeenì nín-yání bía le bín-tente mu nɔn yi bán yí zon hã vũńnà lahó mu yi, lé bìo ɓa yí tà yí dó mí sĩa le yi. Lé bṹn te bìo á ɓa ɓúi dà à zoráa ho lahó mu yi. Lé bṹn te bìo le Dónbeenì bĩnía dó le wizonle ɓúi, á wee ve làa «zuia». Le wizonle mu ó o *Daviide bía dã́ní yi lúlúio cɛ̀rɛ̀ɛ bṹn mɔ́n lè hã bíoní na kà, hĩ̀a wa ló wán:
«Ho zuia, ká le Dónbeenì wee bío làa mia,
à mi yí wé lòn nùpua na yí wi ɓa ɲí dɛ̀ɛ.»
Ká a Zozue lá dú mu nìpomu yahó á ɓa zon hã vũńnà mu lahó yi, se le Dónbeenì wã́a lá máa bĩní máa bío wizonle ɓúi bìo. Lé bṹn nɔn á hã vũńnà na ka lè hã wizooní bìo hèɲun níi vũńnà bìo á le Dónbeenì wíokaa bìo ká lè mí nìpomu. 10 Mu bon, yìa zon le Dónbeenì vũńnà yi, wón mún sá vó wee vũń làa bìo le Dónbeenì sá à le vũńnanáa bìo síi. 11 Àwa, á mi cén wa dé sòobɛ́ɛ à wa dàń zo hã vũńnà mu yi. Mi wa pa waten bìo à wa hĩ́a yí pĩ́ le Dónbeenì bìo, làa bìo á wàn ɓùaawa pã́náa le bìo bìo síi. 12 Le Dónbeenì bíonì wee na le mukãnì binbirì, le pànká wi làa sòobɛ́ɛ po ho khà-tóní na yara lé hã bìo ɲun. Le wee zo ɓa nùpua khĩí zoo ɓúe ɓa sĩa yi. Le ka lòn khà-tóní, á wee fũ̀aa hã hũn-ɲúná khĩí zoo ɓúe ho sánbáɲiló yi. Bìo ó o nùpue sĩi wee vá yi, là a yilera á le bíonì mu wee zũń wéréwéré. 13 Mu bè-lénnia yi á dɛ̀ɛ woon yí sà le Dónbeenì yi. Mu ɓúenɓúen dĩ̀n dɛnkhɛɛn á le wee mi. Dén Dónbeenì so lé dìo wa ɓúenɓúen lè wa nì-kéní kéní ko wa khíi zéení bìo wa wó à na yi.
O Yeesu lé ɓa yankarowà ɲúhṹso beenì
14 Wa yú le *Dónbeenì yankarowà ɲúhṹso beenì. Wón khĩína zoó ɓó le Dónbeenì mí bɛɛre yi yàá. Ɓa yankarowà ɲúhṹso beenì mu lé o Yeesu, le Dónbeenì Za. Àwa, á bìo wa dó wa sĩa yi á mi cén wã́a le wa wíoka pa bìo làa sòobɛ́ɛ. 15 Ɓa yankarowà ɲúhṹso beenì na wa yú yínɔń nùpue na yí dà máa séení wɛn wa yídàmu yi. Orɛ́n mí bɛɛre á ho kúará khɛ́nló lè mí sìíwà yàá yú làa bìo warɛ́n kúará wee khɛ́nnáa, ká arɛ́n màhã́ yí wó bè-kohó yí mɔn. 16 Á mi wã́a wa vá vaa ɓúe le Dónbeenì na wee wé mu sãamu yi ká zã́níi mía wɛn. Ká wa wó bṹn, á le è zũń wa màkárí, á à sɛ́n wa bè-kora à día. Le è wé mu ho pã̀ahṹ na mu ko yi.
* 4:3 Mi loń Lení vũahṹ (Psaumes) 95.11 4:4 Mi loń Bìo ɲúhṹ ɓúɛɛníi vũahṹ (Genèse) 2.2 4:7 Mi loń Lení vũahṹ (Psaumes) 95.7-8