3
O Yeesu bìo ɲúhṹ wi po a Mɔyiize
Lé bṹn nɔn á minɛ́n wàn zàwa lè wàn hĩ́nni na bìo sã̀ le Dónbeenì yi, minɛ́n na le mún hueekaa à mi níní kɛń le bìo yi, mi le mi yilera kɛń o Yeesu bìo wán. Lé orɛ́n le Dónbeenì tonkaa ó o ɓueé wó bìo wa dó wa sĩa yi wee bío wéréwéré yankarowà ɲúhṹso. Le Dónbeenì léra a ò o sá ho tonló mu, ó o mún bò bìo ɓúenɓúen na le le o wé yi, làa bìo ó o *Mɔyiize yánkaa wóráa mu lè le Dónbeenì nìpomu. Ɛ̀ɛ ká a Yeesu màhã́ ko lè ho cùkú á po a Mɔyiize, làa bìo á yìa son le zĩi koráa lè ho cùkú á po le zĩi mí bɛɛre bìo síi. Mu bon, zĩi na wi à nùpue yí son le dén mía. Ká le Dónbeenì lé dìo ɓɛ̀n wó á mu bìo ɓúenɓúen wi làa bìo mu karáa. O Mɔyiize yánkaa bò bìo le Dónbeenì le o wé yi le zĩi nìpomu ɓúenɓúen tĩ́ahṹ. Wón lé le Dónbeenì ton-sá, á bìo ó o wee wé ko mu zéení le Dónbeenì ɲi-cúa na le è fɛɛ. O *Krista mún bò bìo le Dónbeenì le o wé yi ká wón ɓɛ̀n lé le Za, á le bàrá mí zĩi nìpomu ɲúhṹ wán. Bṹn nìpomu so lé warɛ́n, ká wa wíokaa henía wa sĩa wee lòoní bìo wa dó wa sĩa yi.
Bìa dó mí sĩa le Dónbeenì yi khíi kɛń le vũńnà yi
Lé bṹn nɔn le Dónbeenì Hácírí bía bìo kà:
«Ho zuia, ká le Dónbeenì wee bío làa mia,
à mi yí wé lòn nùpua na yí wi ɓa ɲí dɛ̀ɛ
làa bìo á mi wóráa mu ho pã̀ahṹ na mi kã́a á khũaana le Dónbeenì ɲii yi ho tá henì yi bìo síi.
Á le bía le mìn ɓùaawa yánkaa khũaana mí ɲii yi ho tá henì yi
á khɛ́raráa mí kúará
à ɓa ɲɔǹ mɔn bìo mi wó hã lúlúio ɓúará-ɲun yi.
10 Lé bṹn te bìo á le sĩi cã̀náa ɓa yi, á bía bìo kà:
Ɓa nùpua na kà wee pĩ́ ĩ bìo fɛ́ɛɛ, le dã́ní na á ĩ wi à ɓa lá á ɓa día.
11 Bìo le sĩi cã̀ ɓa yi, á le báa
le ho lahó na á le wíokaa à ɓa vũń yi á ɓa wã́a máa zo yi hùúu.»*
12 Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, mi pa miten bìo, ò o ɓúi hĩ́a yí wé sĩ-kohó ɓànso mi tĩ́ahṹ à kã́a pĩ́ le Dónbeenì día, dìo wi fɛ́ɛɛ. 13 Mi wé hení mín sĩa làa wizooní ɓúenɓúen, pã̀ahṹ na wa wi «ho zuia» na le Dónbeenì bía bìo. Ká mi wé wé mu bèra a na à mi nì-kéní woon yí día míten le mu bè-kohó khà vĩ́iní, à wé lòn nùpua na yí wi ɓa ɲí dɛ̀ɛ bìo síi. 14 Ká wa fárá dĩ̀n bìo wa dó wa sĩa yi wán mu ɲúhṹ ɓúɛɛníi fúaa wa mukãnì véró, se wa màhã́ páanía sá là a Krista. 15 Làa bìo mu bíaráa kà síi:
«Ho zuia, ká le Dónbeenì wee bío làa mia,
à mi yí wé lòn nùpua na yí wi à ɓa ɲí dɛ̀ɛ
làa bìo á mi wóráa mu ho pã̀ahṹ na mi kã́a á khũaana le Dónbeenì ɲii yi bìo síi.»
16 Bìa ɲá le Dónbeenì bíonì à ɓa «kã́a á khũaana le ɲii yi» lé ɓa yɛ́n? Mu so yínɔń bìa ɓúenɓúen na ó o Mɔyiize fó lóráa ho *Ezipite kɔ̃hṹ yi le? 17 Bìa «le Dónbeenì sĩi cã̀ yi hã lúlúio ɓúará-ɲun yi» lé ɓa yɛ́n? Mu so yínɔń bìa wó mu bè-kora ho tá henì yi á húrun bĩ́n le? 18 Á bìa le «báa le ho lahó na á le wíokaa à ɓa vũń yi á ɓa wã́a máa zo hùúu» lé ɓa yɛ́n? Mu so yínɔń bìa pã́ á yí bò bìo le bía yi le? 19 Wa ɓɛ̀n mɔn le ɓa yí dàńna yí zon hã vũńnà lahó mu yi, lé bìo ɓa yí tà yí dó mí sĩa le Dónbeenì yi.
* 3:11 Mi loń Lení vũahṹ (Psaumes) 95.7-11 3:15 Mi loń Lení vũahṹ (Psaumes) 95.7-8