2
Mi wa dé ho kã̀níló bìo le sòobɛ́ɛ yi
Lé bṹn nɔn á bìo wa ɲá á wa ko wa ɓua lè wa sòobɛ́ɛ, bèra a na wa yí vĩ́. Le Dónbeenì ɲi-cúa na ho wáayi tonkarowà mà á bìo lé ho tũ̀iá, á nùpue lée nùpue na ɓɛ̀n yí bò hã yi, wón yú mu ɓàn lònbee na ko làa wo.* Àwa, ká warɛ́n mún yí dó ho kã̀níló na kà ɓàn síi bìo le sòobɛ́ɛ yi, á wa so dà à kã̀ní waten le lònbee na ko làa wɛn yi le? Ho kã̀níló mu bìo lé o Ɲúhṹso míten á nín-yání buera mu. Á bìa ɲá mu á zéenía lè warɛ́n le ho bìo bon. Á le Dónbeenì zéenía le bìo ɓa bía bon. Le zéenía mu lè mu yéréké bìowa lè mí sìíwà na wee zéení le pànká, lè mu bìowa wéró pànká na lerɛ́n mí bɛɛre Hácírí wee na ɓa nùpua yi làa bìo le sĩi vá yi.
Le Dónbeenì dĩ̀n o Yeesu wán wee kã̀nínáa ɓa nùpua
Le Dónbeenì yí dó ho yìrón dĩ́míɲá na wa wee bío bìo ho wáayi tonkarowà níi yi. Le Dónbeenì bíonì vũahṹ yi, ó o ɓúi yàá túara bìo kà:
«Éee Dónbeenì! O nùpue lée wée á fo ò leékaráa o bìo?
O nùpue lée wée á fo ò paráa o bìo?
Fo wó á ho wáayi tonkarowà bìo ɲúhṹ wi á po a ho pɔ̃̀n-za dɛ̀ɛ yi.
Bṹn mɔ́n á fo bĩnía wó ó o yú ho cùkú lè le yèni,
fo bàrá a mu bìo ɓúenɓúen ɲúhṹ wán.»
Bṹn wee zéení le le Dónbeenì wó ó o wi mu bìo ɓúenɓúen ɲúhṹ wán, á dɛ̀ɛ ɓúi yí ká. Ɛ̀ɛ ká hã laà na kà wán á wa dĩǹ yí máa mi mu. Ɛ̀ɛ ká bìo kà lé bìo wa zũ: Le Dónbeenì wó á ho wáayi tonkarowà bìo ɲúhṹ wi á po a Yeesu ho pɔ̃̀n-za dɛ̀ɛ yi. Á hã laà na kà wán á le bĩnía wó ó o yú ho cùkú lè le yèni le lònbee na ó o lá á húrunnáa bìo yi. Le wó mu kà síi bèra a na à le sãamu pànká yi, ò o húmú bìo séení ɓa nùpua ɓúenɓúen. 10 Mu bon, mu se à le Dónbeenì na léra mu bìo ɓúenɓúen, dìo ɓuan mu ɓúenɓúen dĩ̀nía à wé ò o Yeesu kã́a le lònbee yi bèra a na ò o bìo ɲii sí làa bìo mu lá ko mu wéráa. Le wó kà síi bèra a na à ɓa nùpua cɛ̀rɛ̀ɛ páaní le cùkú yi làa de. Lé o Yeesu wó á ɓa nùpua cɛ̀rɛ̀ɛ wé è yíráa ho kã̀níló. 11 O Yeesu lé yìa wee wé à ɓa nùpua ce le Dónbeenì yahó. Á bìa ó o wee wé à ɓa ce bán ɓúenɓúen làa wo wã́a lée Maá nì-kéní zàwa. Lé bṹn te bìo ó o Yeesu wee veráa ɓa lè mín zàwa lè mín hĩ́nni ká mu nìyio mía wo yi. 12 Bìo kà lé bìo ó o bía:
«Dónbeenì, ĩ ì zéení ũ bìo lè wàn zàwa lè wàn hĩ́nni.
Ĩ ì khòoní fo ũ nìpomu ɓúenɓúen tĩ́ahṹ.»
13 O mún bía le:
«Ĩnɛ́n á à dé ĩ sĩi le Dónbeenì yi.»
O pá bĩnía bía le:
«Lé wɛn na páanía wi, ĩnɛ́n lè ɓa zàwa na fo nɔn miì.»§
14 Àwa, á bìo á bán zàwa so lé ɓa nùpua binbirí, ó o Yeesu mí bɛɛre mún lá ɓa sìí, bèra a na ò orɛ́n mí bɛɛre húmú pànká yi ò o yí ho pànká o *Satãni wán, yìa wee wé à ɓa nùpua hí, 15 ò o mún kã̀ní bìa ɓúenɓúen na mu húmú zɔ̃́nló lá can lòn wobáaní ɓa sìí wizooní ɓúenɓúen yi. 16 O Yeesu mu cén yí ɓuara wáayi tonkarowà séeníló bìo yi. Lé o *Abarahaamu mɔ̀nmànía ó o wà ɓueé séení. 17 Lé bṹn nɔn ó o ko ò o láráa mín zàwa lè mín hĩ́nni sìí binbirì, bèra a na ò o dàń wé mín zàwa lè mín hĩ́nni mu yankarowà ɲúhṹso, á zũ ɓa nùpua màkárí, á láayi wi le Dónbeenì cɔ̃́n, à le Dónbeenì wé sɛ́n ɓa nùpua bè-kora día. 18 Á bìo ó o Yeesu mí bɛɛre kã́a le lònbee yi á kúará khɛ́ra, lé bṹn nɔn ó o dà wee séenínáa bìa ɓúenɓúen na ho kúará khɛ́nló wee yí.
* 2:2 Le Dónbeenì ɲi-cúa na le tonkarowà mà: Mu wee bío o Mɔyiize làndá bìo dã́ní yi. Ɓa zúifùwa cɔ̃́n á le Dónbeenì dĩ̀n ho wáayi tonkarowà wán á bíaráa là a Mɔyiize. 2:8 Mi loń Lení vũahṹ (Psaumes) 8.5-7 2:12 Mi loń Lení vũahṹ (Psaumes) 22.23 § 2:13 Mi loń Ezayii vũahṹ 8.18