Hebere vũahṹ
Vũahṹ túaró ɲúhṹ
Yìa túara ho vũahṹ mu á wa yí zũ. Ɓànso túara ho nɔn bìa tà a Yeesu yi na le lònbee lè mí sìíwà yú. O túara ho nɔn ɓa yi bèra a na à ɓa yí pĩ́ le Dónbeenì bìo, ká ɓa hení mí sĩa à fárá dĩ̀n, à zũń le bìo ó o Yeesu wó á po mu bìo ɓúenɓúen.
Ho vũahṹ mu wee zéení le le Dónbeenì dĩ̀n mí Za Yeesu wán zéeníanáa miten lè ɓa nùpua á mu vóráa. Le *Dónbeenì ɲi-cúa fɛɛrowà ó orɛ́n bìo ɲúhṹ wi po. O po ho wáayi tonkarowà, á po a *Mɔyiize là a Zozue (1–3).
O Yeesu mu bìo ɲúhṹ wi po le *Dónbeenì yankarowà na yánkaa wi. Orɛ́n lé yìa lé le Dónbeenì yankaro binbirì. Lé bṹn te bìo le Dónbeenì mu wee sɛ́n ɓa nùpua bè-kora día à kã̀nínáa ɓa mu húmú yi o pànká yi. Bìo ó o *Isirayɛɛle nìpomu fù wee ya hã muiní lè ɓa bà-kùio na le Dónbeenì yi, lé bṹn fù wee zéení a Yeesu *Krista na ɓueé hí bìo (4–10).
Ho vũahṹ lii véeníi wee hení ɓa kèrètĩ́ɛwa sĩa à ɓa wíoka ca mí kuio le Dónbeenì bìo yi. Bìo le Dónbeenì nìpomu fù fárá dĩ̀nnáa mí sĩadéró le Dónbeenì yi á ho vũahṹ mu bía bìo. Ho mún wee kàrán ɓa nùpua à ɓa kàràfá miten o Yeesu mí dòn yi. Le ɓa fá mí yìo wo yi, à hĩ̀ mí sĩa le lònbee lè mí sìíwà yi, á fárá dĩ̀n fúaa mu véeníi (11–13).
1
Le Dónbeenì dĩ̀n mí Za wán wee bíoráa
Le Dónbeenì yánkaa dĩ̀n ɓa ɲi-cúa fɛɛrowà wán á bíaráa lè wàn ɓùaawa. Le wó mu pɔ̃̀nna cɛ̀rɛ̀ɛ yi, á le bíoró làa ba mún sìíwà boo. Ɛ̀ɛ ká hã laà na kà wán hã pɔ̃̀nna vaa véeníi, á le dĩ̀n mí Za wán wee bíoráa làa wɛn. Lé le Za mu le dĩ̀n wán á léraráa mu bìo ɓúenɓúen. Lé orɛ́n le wã́a dó mu bìo ɓúenɓúen níi yi. Orɛ́n lé yìa le Dónbeenì cùkú beenì wee mi yi. Bìo á le Dónbeenì karáa lé bṹn ó orɛ́n mún karáa. O ɓuan mu bìowa ɓúenɓúen dĩ̀nía lè mí bíonì na pànká wi. Lé orɛ́n le Dónbeenì dĩ̀n wán á sɛ́raráa ɓa nùpua bè-kora día, á ɓa wee ce le yahó. Bṹn mɔ́n ó o yòó kará ho wáayi le Dónbeenì nín-tĩánì, dén na po mu bìo ɓúenɓúen.
Le Dónbeenì Za po ho wáayi tonkarowà
Làa bìo le Dónbeenì Za po poráa ho wáayi tonkarowà, lé kà síi á le yèni na le wee ve làa wo mún po poráa ɓa yèni. Le Dónbeenì dĩǹ yí bía làa wáayi tonkaro ɓúi le:
«Fo lé ĩ Za.
Ho zuia ɲii wán á ĩ lé mìn Maá.»*
Le mún dĩǹ yí bía bìo kà là a ɓúi:
«Ĩnɛ́n á à wé ɓàn Maá,
ó orɛ́n á à wé ĩ Za.»
Ká pã̀ahṹ na le Dónbeenì tonkaa mí Za kĩ́nleso ho dĩ́míɲá yi, á le bía bìo kà:
«Ho wáayi tonkarowà ɓúenɓúen ko ɓa wé ɓùaaní a.»
À le ɓɛ̀n bía ho wáayi tonkarowà dã́ní yi le:
«Le Dónbeenì wee wé à le tonkarowà kɛń lòn pinpiró,
le wee wé à le ton-sáwá mu kɛń lòn dɔ̃hṹ dɛnní.»§
Ká le màhã́ bía bìo kà mí Za dã́ní yi:
«Ũnɛ́n Dónbeenì, ũ bɛ́ɛnì díró ɲii máa fĩ̀ máa mi.
Fo ò pa ũ nìpomu bìo lè ho térénló.
Fo wa bìo térénna, fo ɲina mu bè-kora.
Lé bṹn nɔn á ĩnɛ́n na lé ũ Dónbeenì á kúaa ho ɲiló ũ ɲúhṹ wán
à zéení le ĩ tà ũ bìo.
Lé bṹn wɛɛ́ra ũ sĩi.
Ĩ dó ho cùkú foǹ á po mi ninzàwa na ká.»*
10 Le pá bĩnía bía bìo kà mí Za mu dã́ní yi:
«Mu ɲúhṹ ɓúakáníi ká bìo ɓúi dĩǹ yí léra, á ũnɛ́n Ɲúhṹso lé fo léra ho tá,
á lé fo mún léra ho wáayi.
11 Bṹn bè-lénnia so ɓúenɓúen khíi vé, ká ũnɛ́n á à kɛń bĩ́n fɛ́ɛɛ.
Ho wáayi lè ho tá wé è khè lòn sĩ̀-zĩ́nia.
12 Fo ò bi mu lòn báká beenì á à bàrá,
mu ù yèrèmá lòn sĩ̀-zĩ́nia,
ká ũnɛ́n á à dĩ̀n làa bìo fo karáa, fo ò kɛń bĩ́n fɛ́ɛɛ.»
13 Le Dónbeenì dĩǹ yí bía làa wáayi tonkaro ɓúi le:
«Ɓuee kɛɛní ĩ nín-tĩánì,
fúaa ká ĩ ɓúrá ũ zúkúsa ũ tá
á ũ bò ũ zení wán.»
14 Á ɓa tonkarowà na wee lé ho wáayi ɓɛ̀n lé ɓa yɛ́n? Ɓa lé le Dónbeenì ton-sáwá. Le wee tonka ɓa à ɓa ɓuee séení bìa á à yí ho kã̀níló le Dónbeenì cɔ̃́n.
* 1:5 Mi loń Lení vũahṹ (Psaumes) 2.7 1:5 Mi loń Samuwɛɛle cúa-ɲun níi vũahṹ 7.14 1:6 Mi loń Làndá zéeníló vũahṹ (Deutéronome) 32.43 § 1:7 Mi loń Lení vũahṹ (Psaumes) 104.4 * 1:9 Mi loń Lení vũahṹ (Psaumes) 45.7-8 1:12 Mi loń Lení vũahṹ (Psaumes) 102.26-28 1:13 Mi loń Lení vũahṹ (Psaumes) 110.1