Ho vũahṹ na ó o Poole túara nɔn o
Filemɔn
yi
Vũahṹ túaró ɲúhṹ
Ho vũahṹ na kà lé o Poole túara ho á nɔn o Filemɔn yi. O Filemɔn lé o Poole ɓàn bɔ̃́nlo. O fù lé o nùpue na bìo ɲúhṹ wi ɓa nùpua cɔ̃́n làa sòobɛ́ɛ, á lé ho Koloosi kèrètĩ́ɛwa kuure nì-kéní. O Filemɔn wobá-nìi ɓúi fù wi á lùwa ò o día a. O yèni ɓa le Onɛziimu.
Ho vũahṹ mu yi ó o Poole tɛ̀ɛnía o Filemɔn làa bìa làa wo páanía wi yi (1-3). O Poole dó le Dónbeenì bárákà o Filemɔn sĩidéró o Yeesu *Krista yi bìo yi, làa bìo ó o wa lè mín zàwa lè mín hĩ́nni kèrètĩ́ɛwa bìo yi (4-7).
Bìo ó o Onɛziimu wà día mí ɲúhṹso, ó o fò mín là a Poole ká wón wi ho kàsó yi, ó o Poole mu wó ó o tà a Yeesu bìo, á lé o kèrètĩ́ɛ. Bìo mu wó kà, ó o Poole le o bĩní yèrèmá va mí ɲúhṹso Filemɔn cɔ̃́n. Lé bṹn te bìo ó o túara ho vũahṹ nɔn o Filemɔn mu yi, á fìora a le ká a Onɛziimu bĩnía ɓuara a cɔ̃́n, ò o tà sɛ́n bìo ó o wó ɓúenɓúen día à na a yi, à ɓua a sese bìo ó o wã́a lé ɓàn za mu kèrètĩ́ɛmu dã́ní yi bìo yi (8-22).
1
Le tɛ̀ɛníi
Mu lé ĩnɛ́n Poole, yìa wi ho kàsó yi o Yeesu *Krista tonló sáró bìo yi, lé mi wee túa ho vũahṹ na kà á na ũnɛ́n Filemɔn yi. O Timɔtee na lé wàn za, wón làa mi páanía wee tɛ̀ɛní foǹ, ũnɛ́n na làa wɛn páanía wee sá, na wa wa làa sòobɛ́ɛ. Wa mún wee tɛ̀ɛní wàn hĩ́nló Apia yi, là a Aasiipu, wón mún làa wɛn páanía wee lá le lònbee lè mí sìíwà. Ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure na wee kúee mín wán ũ zĩi á wa mún wee tɛ̀ɛní yi. Le wàn Maá Dónbeenì là a Ɲúhṹso Yeesu *Krista à wé mí sãamu làa mia, à na ho hɛ́ɛrà mia.
O Poole sĩi wan o Filemɔn bìo yi
Hen ká ĩ sansan wee fìo le Dónbeenì yi, à ĩ dé le bárákà ũ bìo yi. Lé bìo á ũ sĩidéró o Yeesu *Krista yi á ĩ wee ɲí bìo, á mún wee ɲí bìo fo wa làa bìa ɓúenɓúen na bìo sã̀ le Dónbeenì yi. Ĩ wee fìo le bìa dó mi sĩa o Krista yi làa fo páaní à pànká wíoka kɛń á wíoka zũń mu bè-tentewà ɓúenɓúen, bìo le Dónbeenì wee wé làa wɛn wa páaníló là a Krista bìo yi. Lé bìo á bìo fo wa lè wàn zàwa lè wàn hĩ́nni á ĩ ɲá, á ĩ sĩi ɓɛ̀ntĩ́n wan, á sĩi hã̀ làa sòobɛ́ɛ mu bìo yi. Mu bon, bìa bìo sã̀ le Dónbeenì yi á fo hĩ̀ína sĩa.
O Poole wee fìo o Filemɔn o Onɛziimu dã́ní yi
8-9 Lé bṹn te bìo á ĩ wee fìoráa fo le ũ wé bìo fo ko à ũ wé. Wa páaníló là a *Krista bìo yi, á ĩ lá dà à na le ɲii á à bío le ũ wé mu. Ɛ̀ɛ ká ĩ màhã́ pá à fìo fo bìo wa wa làa mín bìo yi. Àwa, á ĩnɛ́n nì-kĩ́nle Poole, yìa wi ho kàsó yi o Yeesu Krista tonló sáró bìo yi á pá wee fìo fo bìo wa wa làa mín bìo yi, 10 le ũ sábéré à ũ wé bìo á ĩ ì bío ò na foǹ o Onɛziimu dã́ní yi, wón na á ĩ wó ó o lé ĩ za mu kèrètĩ́ɛmu dã́ní yi ho kàsó yi. 11 O bìo ɲúhṹ lá mía ũ cɔ̃́n bṹn bon, ɛ̀ɛ ká hã laà na kà wán á ĩnɛ́n làa fo ó o bìo ɲúhṹ wã́a wi cɔ̃́n.*
12 Àwa, á ĩ wã́a à bío le o Onɛziimu mu bĩní ɓuen ũ cɔ̃́n, o bìo ɓɛ̀ntĩ́n here miì làa sòobɛ́ɛ. 13 Bìo á ĩ wi ho kàsó yi le bín-tente bìo yi, á ĩ yàá lá wi à ĩ día wo ĩ nìsã́ní, ò o wé séení mi ũ lahó yi. 14 Ɛ̀ɛ ká ĩ màhã́ yí wi à ĩ wé bìo ɓúi o dã́ní yi ká ĩ làa fo yí ɲá mín yi. Lé bìo á ĩ yí wi à mu tentemu na fo ò wé á à na miì à wé lè ĩ wee kĩ̀kã́ foǹ lè mu wéró, ká mu lé ũnɛ́n ũ bɛɛre yi.
15 Ɲún-sĩ á le Dónbeenì yàá wó ó o Onɛziimu khɛ̀ra làa fo ho pɔ̃̀n-za dɛ̀ɛ yi, bèra a na ká a bĩnía ɓuara ũ cɔ̃́n, à mi wã́a páaní kɛɛní fɛ́ɛɛ. 16 Hã laà na kà wán ó o yínɔń wobá-nìi mí dòn, o bìo ɲúhṹ wi po bṹn. O wã́a lé mìn za kèrètĩ́ɛ, á fo ko à ũ wíoka wań wo làa sòobɛ́ɛ. O lé wàn za kèrètĩ́ɛ na á ĩ ɓɛ̀ntĩ́n wa làa sòobɛ́ɛ. Á ĩ mún láa mu yi le fo ò wíoka à wań wo á yàá a poń ĩnɛ́n, bìo ó o bìo sã̀ foǹ bìo yi, làa bìo mi páanía là a Ɲúhṹso bìo yi.
17 Àwa, ká fo zũ le warɛ́n lé ɓa bɔ̃́nlowà binbirí, ká a bĩnía ɓuara ũ cɔ̃́n, à ũ ɓua a sese, à kɛń lè lé ĩnɛ́n ĩ bɛɛre. 18 Ká a wó khon làa fo bìo ɓúi yi, tàá ká a ko ò o wĩ́ bìo ɓúi foǹ síi, à ũ ɲì mu ĩnɛ́n ɲúhṹ yi. 19 Hã ɲi-cúa na á ĩ wee túa lè ĩ nín-bia lé hĩ̀a kà: «Ĩnɛ́n Poole á à wĩ́ ũ kení na wi o yi». Ĩ yí máa bío le fo ko à ũ wĩ́ bìo ɓúi miì, ká fo màhã́ ko à ũ zũń lé ĩnɛ́n lé yìa zéenía o Yeesu bìo làa fo á fo yúráa le mukãnì binbirì. 20 Àwa, wàn za Filemɔn, á ĩ wee fìo fo o Ɲúhṹso yèni yi le ũ wé bìo á ĩ wee fìo fo le ũ wé. Wa páaníló là a *Krista bìo yi, ũ yí día le ĩ yilera lùnka mu bìo yi.
21 Ĩ láa mu yi le bìo á ĩ túara ho vũahṹ yi le ũ wé á fo ò wé kɛ̃́nkɛ̃́n. Ĩ yàá zũ le fo ò wé yòó puuní bìo á ĩ le ũ wé yi. 22 Mún cà le zĩi ɓúi ká làa mi. Ho fìoró na mi wee wé ĩ bìo yi, á ĩ láa mu yi le hen làa cĩ́inú ká ĩ yí ĩten ɓueé ɓúɛɛkí mia.
Le mɔ́ndɛ́n tɛ̀ɛníi
23 O Epafaraasi na làa mi páanía wi ho kàsó yi o Yeesu *Krista tonló sáró bìo yi wee tɛ̀ɛní foǹ. 24 O Maaki, là a Arisitaaki, là a Demaasi, là a Luki, bán ɓúenɓúen na làa wɛn páanía wee sá ho tonló dà-kéní á mún wee tɛ̀ɛní foǹ.
25 Le wa Ɲúhṹso Yeesu *Krista à wé mí sãamu làa mia.
* 1:11 Onɛziimu: Le yèni mu kúará le ‹mu ɲúhṹ wi›.