3
Bĩní leéka ɓa kèrètĩ́ɛwa le ɓa ko à ɓa wé liiní míten ɓa bá-zàwa lè ho pànká ya-díwá yahó à wé bè ɓa bíoní yi, à hã wárá na se wéró bìo kɛń ɓa yi. Bío na ɓa yi le ɓa wé yí bío yí khe na nùpue yi, à wé yí fi lè ɓa nùpua, à wé ɓa nùpua na wayika, à wé yí zùań ɓa nùpua yi. Mu bon, warɛ́n mún lá yí máa ɲí dɛ̀ɛ, á lé ɓa nì-kã́ania, á dó wa sĩa mu bìo na yí bon yi. Bìo wa sĩa wee vá yi ɓúenɓúen lé bṹn á wa hĩ́a wee wé á yí dà máa día. Wa lá lé ɓa yi-kora ɓànsowà á wee dí le yandee. Wa lá wee wé à ɓa nùpua ɲin wɛn, à warɛ́n mún ɲin ɓa. Ɛ̀ɛ ká wa kã̀nílo Dónbeenì á zéenía mí tentemu, làa bìo le wa lè ɓa nùpua. Le kã̀nía wɛn lé bìo á le zũna wa màkárí, ká mu yínɔń wa wárá na térénna na wa dàńna wó bìo yi. Le kã̀nía wɛn á ceéra wɛn lè mí Hácírí pànká, á wa yú le mukɔ̃n-fĩnle. Le Hácírí mu á le Dónbeenì nɔn wɛn á le wi wɛn wa kã̀nílo Yeesu *Krista pànká yi. Lé bṹn bìo yi á wa dà à yí le mukãnì binbirì na máa ve, dìo wa dó wa sĩa wee lòoní. Mu ɓúenɓúen dà à wé lé bìo le Dónbeenì wó wɛn lè ɓa nì-térénnia le sãamu pànká yi. Hã bíoní na á ĩ bía nɔn foǹ kà á láayi wi.
Ĩ wi à ũ hení hã bìo làa sòobɛ́ɛ à na ɓa nùpua yi bèra a na à bìa dó mí sĩa le Dónbeenì yi wíoka ca mí kuio mu bìo na se wéró yi. Ho kàránló mu se á ɲúhṹ wi ɓa ɓúenɓúen cɔ̃́n. Ká ɓa nùpua na wa le wã̀aníi na ɲúhṹ mía, làa bìa wa le nɔnkãni wã̀aníi, làa bìa wa hã zía, làa bìa wa a *Mɔyiize làndá bìo wã̀aníi, bán ɓúenɓúen à ũ khɛ̀nnáa. Bṹn ɓúenɓúen ɲúhṹ mía, mu yí máa séení nùpue. 10 Yìa wee khɛɛ́ ɓa kèrètĩ́ɛwa à ũ ve o bíoráa. Ká a yí tà à ũ wíoka ve o hã cúa-ɲun níi bíoráa. Ká a pá yí ɲá mu, à ũ wé ɲàa wo bã́ní. 11 Mún zũń mu kɛ̃́nkɛ̃́n le wón nùpue so síi á día ho wã-tente. Mu bè-kora na ó o wee wé wee zéení le o ɲúhṹ sú.
Le mɔ́ndɛ́n tɛ̀ɛníi
12 Ĩ ì tonka a Aatemaasi tàá o Tisiiki mi cɔ̃́n. Ká ɓarɛ́n á yìa ɓueé dɔ̃n mia, á ũnɛ́n ɓɛ̀n bánbá à ũ ɓuee yí mi ho Nikopoliisi lóhó yi. Ĩ wi à ĩ ɓuee kɛɛní bĩ́n le tɛ̀ɛnì pã̀ahṹ. 13 O Zenaasi na lé ho *làndá zũńlo là a Apoloosi, à ũ bánbá à ũ séení mí vɛɛnì yi. Yí le dɛ̀ɛ ɓúi fòo ɓa yi. 14 Bìa dó mí sĩa le Dónbeenì yi lè wa bìo síi mún ko ɓa ca mí kuio mu bìo na se wéró yi, à wé séení ɓa nùpua làa bìo ɓa màkóo wi yi, bèra a na à ɓa bìo ɲúhṹ kɛń.
15 Bìa wi hen làa mi ɓúenɓúen wee tɛ̀ɛní foǹ. Bìa wa wɛn mí sĩadéró le Dónbeenì yi bìo yi á ũnɛ́n mún tɛ̀ɛní yi. Le le Dónbeenì wé mí sãamu lè mi ɓúenɓúen.