12
Mi wa hĩ̀ wa sĩa le lònbee lè mí sìíwà yi
Àwa, bìo á bán sɛɛ́rà-kúii so kĩ́nía wɛn, á minɛ́n mún wa pĩ́ bìo ɓúenɓúen na wee hè wɛn wa máa va lè ho yahó, à mu bè-kora na wee bũmaka wɛn à wa pĩ́ día, ká mi wa lùwí lè wa sòobɛ́ɛ vaa dã hen na wa ko wa vaa dã. Mi wa fá wa yìo o Yeesu yi. Wón lé yìa wee wé à wa dàń dé wa sĩa le Dónbeenì yi. Lé orɛ́n wee tií wa sĩadéró mu ɲii. O tà á ɓa ɓúaa wo ho *kùrùwá wán ó o húrun, á tà mu ɓàn nìyio yi, lé bìo ó o fèra mɔn le sĩ-wɛɛ na wi mu mɔ́n. Á hã laà na kà wán, ó o ɓɛ̀n kará le Dónbeenì nín-tĩánì.
Mi leéka a Yeesu bìo. Ɓa bè-kora wérowà hĩ́nɔn o wán, ká a màhã́ ɲà mí yi mu ɓúenɓúen yi. Á mi wã́a yí le mi bàra tèró à yí pànká mi wán. Mi wee fi lè mu bè-kora, ɛ̀ɛ ká mi dĩǹ yí fun làa bṹn yí vaá ɓó mu húmú yi. Mi so yiwa sà le zéeníi na le Dónbeenì nɔn mia yi lè le zàwa bìo síi le?
«Ĩ za, hen ká a Ɲúhṹso wee bé fo, à ũ yí pĩ́.
Hen ká a wee zá làa fo, à ũ yí tèé ũ bàra.
Mu bon, o Ɲúhṹso wee wé bé bìa ó o wa.
Bìa ó o zũ le ɓa bìo sã̀ a yi bán ɓúenɓúen lé bìa ó o wee wé ha.»*
Á lé mi béró bìo yi nɔn mi lò wee beráa. Le Dónbeenì ɓuan mia lè mí kùrú zàwa bìo síi. Lé o za yɛ́n á ɓàn maá máa wé bé? Ká le Dónbeenì yí máa bé mia lè mí zàwa na ká ɓúenɓúen bìo, se mi lé le zĩi zàwa, ká mi yínɔń le zàwa binbirí. Wa maáwà fù wee bé wɛn á wa mún fù wee kɔ̃̀nbi ɓa. Á mu so yí sṹaaní à wa wé kɔ̃̀nbi o Maá Dónbeenì poń bṹn bèra a na wa yí le mukãnì le? 10 Wa maáwà wee bé wɛn ho pɔ̃̀n-za yi héha lè ɓa kùrú yilera. Ká le Dónbeenì dén wee bé wɛn bèra a na wa bìo wé se. Le wi à wa ce làa bìo lerɛ́n wee ceráa. 11 Wa béró pã̀ahṹ á mu máa wé wé sĩ wɛn, mu wee wé beé wa lò. Ɛ̀ɛ ká mu véeníi á bìa bó bán lé bìa wee wé ɓa nùpua na térénna, bán wee wé kɛń ho hɛ́ɛrà yi mu bìo yi.
12 Á mi cén hení mi bàra na tò, mi zení na wee tũmaka à mi fárá dĩ̀ní. 13 Mi bè ho wɔ̃hṹ na muina, bèra a na à yìa lé o lóní bìo yí dé wán, ká a vɛɛnì dàń térén.
14 Mi wé à ho hɛ́ɛrà kɛń minɛ́n lè ɓa nùpua ɓúenɓúen pã̀ahṹ, à ceé miten le Dónbeenì yahó, ká bṹn mía á nùpue woon máa mi a Ɲúhṹso Dónbeenì. 15 O ɓúi yí vĩ́ vĩ́ à pĩ́ le Dónbeenì sãamu na le wee wé na a yi. Mi pa miten bìo, mi yí día le bìo ɓúi na yí se à lé mi tĩ́ahṹ lòn vĩ̀ndɛ̀-hɛɛre à dɛ̀ɛ́ bìa ká. 16 Mi pa miten bìo mu koomu lè mí sìíwà wéró yi. Mi wé yí zùań bìo bìo sã̀ le Dónbeenì yi làa bìo á yìa ɓa le Ezayuu wóráa mu bìo síi. Wón mɔn ho dĩ́nló yi á pã́náa mí nì-kĩ́nmu nɔn mín fɛ̀ɛ yi. 17 Á mu vaa véeníi ó o wi à ɓàn maá dúɓua a yi, ká wón màhã́ yí wó mu. Ó o wá hã yèn-ca-poa san à mu yí dàńna yí yèrèmáa.
18 Bìo ho fù làa yahó nùpua vá vaá ɓóráa le ɓúee na ɓa le Sinayii yi, bṹn na ó o nùpue dà wee tṹii yi, na lé ho dɔ̃hṹ, lè le tíbí-cũaá, lè ho pinpi-beenì, á minɛ́n yí vá yí vaá ɓóráa lahó ɓúi yi làa bṹn ɓàn síi. 19 Ɓa ɲá le bũaanì wĩ́ló, lè mu tɔ̃n-beenì sã, á ɓa yí dàńna mu. Á ɓa le le Dónbeenì yí bĩní yí bío làa mí míten. 20 Lé bìo á bìo mà nɔn ɓa yi po ɓa. Bìo kà lé bìo mu tãmu bía: «Nùpue lée nùpue tṹaa le ɓúee mu yi, hàrí ò o wé zàn-yìa, á wón ǹ lèeka lè hã huaa á à ɓúe.» 21 Bìo á bán mɔn á zã́nía ɓa làa sòobɛ́ɛ, fúaa o *Mɔyiize bía bìo kà: Ĩ zã́na zã́na á wee zà.
22 Ɛ̀ɛ ká minɛ́n bán vá vaá ɓó le ɓúee na ɓa le Sion yi, lè le Dónbeenì na wi fɛ́ɛɛ ɓa lóhó yi, hón na lé ho Zeruzalɛɛmu na wi ho wáayi. Mi vá vaá ɓó ɓa nùpua cɛ̀rɛ̀ɛ na wee dí ho sã́nú yi, bán na lé ho wáayi tonkarowà, lè le Dónbeenì hínbíi zàwa na yènnáa túara le cɔ̃́n ho wáayi. 23 Mi vá vaá ɓó le Dónbeenì hínbíi zàwa na yènnáa túara le cɔ̃́n ho wáayi yi. Le Dónbeenì na wee fĩ̀ le cítíi ɓa nùpua ɓúenɓúen wán lé dìo mi vá vaá ɓó yi, á vá vaá ɓó ɓa nùpua na térénna á bìo ɲii sú yi. 24 O Yeesu, yìa kúaará mí cãni ceéraráa wɛn lé wón mi vá vaá ɓó yi. Lé orɛ́n le Dónbeenì dĩ̀n wán bòráa le páaníi fĩnle làa wɛn. Ó o cãni mún bìo ɲúhṹ wi po a *Abɛɛle bìo.
25 Á mi cén wé ɲí yìa wee bío làa mia cɔ̃́n sese. O *Isirayɛɛle nìpomu yáanía yí ɲá yìa ɲà ɓa zeǹ wán cɔ̃́n, á le lònbee ɓɛ̀n yú ɓa. Ká warɛ́n bán lé le Dónbeenì wee bío làa wɛn ho wáayi. Ká wa tun wa ɲikɔ̃nna le wa máa ɲí le cɔ̃́n, á le lònbee mún ǹ yí wɛn lée kɛ̃́nkɛ̃́n. 26 Le Dónbeenì yánkaa wee bío à ho tá ɓúenɓúen dèké. Á ho zuia á bìo kà lé bìo le dó mi ɲii nɔn wɛn le mí ì wé: «Ĩ pá à bĩní ì wíoka à dèké ho tá, á mún ǹ dèké ho wáayi.» 27 Bṹn kúará le bìo léra na dà wee dèké á khíi vé. Ká bìo yí dà máa dèké bṹn ǹ kɛń bĩ́n.
28 Lé bṹn nɔn á warɛ́n bá-zàmu na wa yú á yí dà máa dèké. Bṹn bìo yi à mi wa zũń le Dónbeenì sãamu na le wó làa wɛn bìo, à sá na le yi à héha làa bìo le sĩi vá yi, lè le kɔ̃̀nbii, lè le ya-hézã́níi. 29 Mu bon, wàn Dónbeenì ka lòn dɔ̃hṹ na wee yáa mu bìo.
* 12:6 Mi loń Wàhio vũahṹ (Proverbes) 3.11-12 12:20 Mi loń Léró vũahṹ (Exode) 19.12-13 12:26 Mi loń Aazee vũahṹ 2.6